Xây dựng ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân Việt Nam

Xây dựng ý thức pháp luật có ý nghĩa to lớn, quan trọng trong việc tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại. Xây dựng ý thức pháp luật nhằm hình thành ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật cho mọi công dân, đồng thời nhằm phát huy vai trò và hiệu lực của pháp luật trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Với vai trò và ý nghĩa quan trọng như vậy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác này nhằm làm cho mọi thành phần, mọi tầng lớp trong xã hội hiểu biết pháp luật, trong đó có lực lượng CAND – những người trực tiếp thực thi pháp luật của đất nước. Lực lượng CAND cần đến pháp luật để quản lý xã hội, bảo vệ an ninh trật tự và tạo niềm tin, ý thức tốt đẹp trong nhân dân.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã có nhiều văn bản chỉ đạo công tác xây dựng, nâng cao ý thức pháp luật của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng. Bên cạnh những kết quả đạt được, thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định: ý thức pháp luật của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng chưa cao, hệ thống văn bản pháp luật chưa đồng bộ, thống nhất dẫn đến khó khăn, phức tạp trong công tác, vẫn tồn tại những trường hợp không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác… Để khắc phục những hạn chế trên, công tác xây dựng ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND trong thời gian tới cần:

 1. Tuyển chọn những người đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất chính trị, năng lực, động lực công tác và sức khỏe tốt để phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND. Với đội ngũ nhân lực tốt thì lực lượng CAND có thể trở thành một lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiến lên hiện đại, mục tiêu xây dựng ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng sẽ được thực hiện thuận lợi, thành công.
 2. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong hệ thống các trường học CAND. Tăng cường việc phổ biến, giải thích, giải đáp pháp luật, trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nói chung và đặc biệt của thế hệ trẻ trong lực lượng để đảm bảo cho pháp luật được thi hành một cách nghiêm minh, thống nhất và công bằng.
 3. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống Pháp luật, tăng cường chức năng lập pháp của Quốc hội, nâng cao chất lượng các văn bản pháp luật và kiểm tra, minh bạch hóa pháp luật, ngăn chặn nguy cơ pháp luật trở thành công cụ phục vụ lợi ích của những nhóm người thiểu số để pháp luật trở thành đức tin, chỗ dựa vững chắc, cần thiết cho mọi người.
 4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát của Nhà nước và giám sát của nhân dân đối với hoạt động của Nhà nước nói chung và hoạt động của lực lượng CAND nói riêng, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm các quyền khiếu nại, tố cáo của các công dân được xem xét giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, đúng người đúng tội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.
 5. Nêu cao vai trò của các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh phong trào CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quần chúng của Đảng; tư tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ, thực hiện nghiêm túc về sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn từ đơn vị cơ sở đến các cấp ủy Đảng và Công an các cấp để xây dựng ý thức pháp luật tại mỗi đơn vị, tạo tính kỉ luật và hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trong xã hội.

Cùng với việc khắc phục các khó khăn, hạn chế đã nêu, công tác xây dựng ý thức pháp luật của cán bộ chiến sĩ CAND trong thời gian tới sẽ đạt hiệu quả cao hơn, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa với đội ngũ CAND “trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, là niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho mọi tầng lớp nhân dân.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Nguồn tài liệu tham khảo từ sách, báo, tạp trí, bài nghiên cứu, công trình khoa học, văn bản quy phạm pháp luật.
 1. Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
 2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Nghị quyết số 12-NQ/TW về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
 3. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Nghị quyết số 40/NQ – TW ban hành ngày 8/11/2004 về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới.
 4. Bộ trưởng Bộ Công an (2014), Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 về tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong Công an nhân dân.
 5. Bộ trưởng Bộ Công an (2011), Chỉ thị 12/2011/CT-BCA về việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
 6. Ban nghiên cứu tổng kết lịch sử Công an nhân dân (2000), Công an nhân dân Việt Nam – Lịch sử biên niên, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
 7. Phạm Văn Bính (2002), “Tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh đến nền dân chủ XHCN ở nước ta hiện nay”, Lý luận chính trị, (2).
 8. Chính phủ, Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an.
 9. Khuất Quang Cừ – Nguyễn Trọng Khuê (2010), Tổng kết lịch sử xây dựng lực lượng Công an nhân dân (1945-2000), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
 10. Dui-ri-a ghim I Iav (1986), Pháp luật, chính trị đạo đức và ý thức pháp luật xã hội”, những vấn đề cơ bản về Nhà nước pháp quyền XHCN, Nxb Sự thật, Hà Nội.
 11. Nguyễn Đăng Dung, Ngô Đức Tuấn, Nguyễn Thị Khế (1996), Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.
 12. Thành Duy (1995), “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và mối quan hệ đạo đức và pháp luật, đạo đức và lợi ích công dân”, Nhà nước và pháp luật, (3).
 13. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội.
 14. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Điều lệ Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 15. Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội.
 16. Nguyễn Văn Động (1996), “Học thuyết về Nhà nước và pháp quyền – lịch sử và hiện đại”, Tạp chí Cộng sản, (4).
 17. Trần Ngọc Đường, Dương Thanh Mai (1996), Bàn về giáo dục pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 18. Vũ Minh Giang (1993), “Xây dựng lối sống pháp luật nhìn từ góc độ truyền thống”, Nhà nước và pháp luật, (3).
 19. Hoàng Văn Hảo (1995), “Nhà nước ta nơi thể hiện và phát huy quyền lực của nhân dân”, Báo Nhân dân, ngày 30-8.
 20. Hoàng Văn Hảo (1996), “Tiếp tục xây dựng và từng bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam”, Luật học, (3).
 21. Hoàng Văn Hảo (2003), “Vấn đề dân chủ và các đặc trưng của mô hình tổng thể Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam”, Nhà nước và pháp luật, (2).
 22. Hồ Viết Hiệp (2000), Sự hình thành và phát triển ý thức pháp luật của nhân dân đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện đổi mới ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
 23. Đàm Văn Hiếu (1985), Bình luận Hiến pháp, tập II phần VI, Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội.
 24. Đỗ Trung Hiếu (2002), Nhà nước XHCN với việc xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
 25. Hiến pháp nước cộng hoà XHCN Việt Nam năm 1992 (1993), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 26. Hiến pháp nước cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013 (2013), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 27. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Khoa Nhà nước và pháp luật (1998), Giáo trình lý luận Nhà nước và pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 28. Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ môn Nghiệp vụ cơ sở (2005), Giáo trình xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Hà Nội.
 29. Dương Đăng Huệ (1999), “Tại sao pháp luật của ta kém hiệu lực trong cuộc sống”, Nhà nước và pháp luật, (3).
 30. Lê Quốc Hùng (1999), “Giáo dục cho công dân – cơ sở để nâng cao hiệu quả của quá trình điều chỉnh pháp luật”, Tạp chí Cộng sản, (2).
 31. Nguyễn Xuân Yêm (2004), Phòng ngừa, khắc phục những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường đối với cán bộ, chiến sĩ CAND, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
 32. Lê Đình Khiêm (1996), “Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao ý thứ pháp luật của cán bộ quản lý hành chính hiện nay”, Nhà nước và pháp luật, (3).
 33. Lê Đình Khiêm (1996), Nâng cao ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý hành chính ở nước ta hiện nay, Luận án phó tiến sĩ luật học, Viện Nghiên cứu Nhà nước và pháp luật, Hà Nội.
 34. V.I. Lênin (1977), Toàn tập, tập 33, Nxb Tiến bộ, Matxcơva.
 35. Nguyễn Duy Lãm (1997), Một số vấn đề phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay, Nxb Thanh niên, Hà Nội.
 36. Nguyễn Đình Lộc (1998), Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân và vì dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 37. Luật Công an nhân dân 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 38. Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật (1996), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.
 39. Đinh Văn Mậu, Phạm Hồng Hải (1977), Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 40. Hồ Chí Minh (1971), Nhà nước và pháp luật, tập 3, Nxb Lao động, Hà Nội.
 41. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 42. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 43. Mai Thị Ngọc Minh (2003), ý thức pháp luật với việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, Luận văn thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
 44. Một số vấn đề về giáo dục pháp luật ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số (1996), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 45. Nguyễn Thị Bích Mơ (2006), Giáo trình Lịch sử CAND Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
 46. Lê Ngọc Nam – Đặng Thái Giáp (2010), Công an nhân dân 65 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
 47. Nguyễn Như Phát (1993), “Chính sách pháp luật và hệ thống pháp luật cơ sở của việc xây dựng ý thức và lối sống theo pháp luật”, Nhà nước và pháp luật, (4).
 48. Nguyễn Quốc Phẩm (2000), “Luật tục và ý thức pháp luật trong quản lý xã hội các vùng dân tộc thiểu số ở nước ta”, Nghiên cứu lý luận, (5).
 49. Hoàng Thị Kim Quế (2003), “Bàn về ý thức pháp luật”, Luật học, (1).
 50. Sống và làm việc theo pháp luật – một số vấn đề giáo dục pháp luật trong thanh niên (1997), Nxb Thanh niên, Hà Nội.
 51. Đào Duy Tấn (2000), Những đặc điểm của quá trình hình thành ý thức pháp luật ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
 52. Song Thành (1999), Hồ Chí Minh – Nhà văn hóa kiệt xuất, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 53. Lê Minh Thông (1983), Vài ý kiến về xây dựng và nâng cao ý thức pháp luật XHCN của cán bộ trong bộ máy Nhà nước, Tăng cường hiệu lực Nhà nước XHCN của ta, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
 54. Lê Minh Thông (1996), “Mấy vấn đề lý luận chung về pháp luật trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam”, Nhà nước và pháp luật.
 55. Lê Minh Thông (1997) “Để Nhà nước ta thực sự là Nhà nước của dân, do dân, vì dân”, Triết học, (6).
 56. Lê Thế Tiệm (2005), 60 năm đấu tranh bảo vệ Trật tự an toàn xã hội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
 57. Trần Thị Tuyết (1994), Tác động của chiến tranh đến việc hình thành ý thức và lối sống theo pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 58. Đào Trí Úc (1997), Nhà nước và pháp luật của chúng ta trong sự nghiệp đổi mới, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
 59. Nguyễn Thị Thúy Vân (2000), “Một số đặc điểm của ý thức pháp luật Việt Nam”, Triết học, (5).
 60. Nguyễn Thị Thúy Vân (2001), Lôgíc khách quan của quá trình hình thành và phát triển ý thức pháp luật ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân vân, Hà Nội.
 61. Viện Hàn Lâm khoa học xã hội trực thuộc ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên xô biên soạn (1986), Những nguyên lý xây dựng Nhà nước Xô viết và pháp quyền, Nxb Sách giáo khoa, Hà Nội.
 62. Viện Nghiên cứu Nhà nước và pháp luật (1995), Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 63. Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp (1997), Một số vấn đề phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay, Nxb Thanh niên, Hà Nội.

 1. Nguồn tài liệu tham khảo từ Internet

 1. Bộ Công an (Việt Nam), < http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29 >, xem 10/7/2014.
 2. Cán bộ, chiến sĩ CAND gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật, < http://www.baomoi.com/Can-bo-chien-sy-CAND-guong-mau-chap-hanh-Hien-phap-phap-luat/122/12354106.epi >, xem 10/07/2014.
 3. Phạm Kim Dung, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật, < http://www.moj.gov.vn/pbgdpl/Lists/GiaoDucPLTrongNhaTruong/View_Detail.aspx?ItemID=8 >, xem 10/07/2014.
 4. Huỳnh Thị Gấm, Một số giải pháp nâng cao chất lượng cấp ủy đảng ở cơ sở, < http://cti.gov.vn/khcn/544-mt-s-gii-phap-nang-cao-cht-lng-cp-y-ng–c-s >, xem 10/07/2014.
 5. Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69: Giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định để phát triển, < http://www.baomoi.com/Khai-mac-Hoi-nghi-Cong-an-toan-quoc-lan-thu-69-Giu-vung-an-ninh-trat-tu-tao-moi-truong-on-dinh-de-phat-trien/58/12700777.epi >, xem 10/07/2014.

 1. Nguyễn Xuân Yêm, Xây dựng phong cách người Cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ, < http://www.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Xay-dung-luc-luong/87/2650/Xay-dung-phong-cach-nguoi-Canh-sat-nhan-dan-vi-nhan-dan-phuc-vu.aspx >, xem 10/07/2014.
 2. Khắc phục tình trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phức tạp, < http://infonet.vn/khac-phuc-tinh-trang-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-phuc-tap-post106657.info >, xem 10/07/2014.
 3. Cầm Văn Kình, Dân số Việt Nam trên 88,5 triệu người đang già hóa nhanh, < http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20130520/dan-so-vn-tren-885-trieu-nguoi-dang-gia-hoa-nhanh/549328.html>, xem 10/07/2014.
 4. Trần Đại Quang, Đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới, < http://www.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Xay-dung-luc-luong/87/3198/Day-manh-phong-trao-Cong-an-nhan-dan-hoc-tap-va-thuc-hien-Sau-dieu-Bac-Ho-day-gop-phan.aspx >, xem 28/08/2014.
 5. Trần Đại Quang, Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, < http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/24082802-xay-dung-luc-luong-cong-an-nhan-dan-vung-manh-ve-chinh-tri-tu-tuong-va-to-chuc-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-trong-tinh-hinh-moi.html >, xem 28/08/2014.
 6. Hồng Quân, Xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ Công an sai phạm, < http://www.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Xay-dung-luc-luong/87/1466/Xu-ly-nghiem-can-bo-chien-sy-cong-an-sai-pham.aspx >, xem 10/7/2014.
 7. Mai Hồng Quý, Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, < http://na.gov.vn/Sach_QH/QHVN_ly_luan_va_thuc%20tien/Chuong3/1.htm >, xem 10/07/2014.

Nguyễn Văn Tạo, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, < http://www.tuyengiao.vn/Home/Tuyen-truyen/60428/Nang-cao-nhan-thuc-trach-nhiem-cua-can-bo-va-nhan-dan-trong-viec-chap-hanh-phap-luat >, xem 10/07/2014.

Tải luận văn miễn phí tại đây