Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ cho Công ty Cổ phần KASATI

Để đáp ứng nhu cầu công nghệ ngày tăng lên, cũng như các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, Công ty cổ phần Kasati cần phải có một chiến lược phát triển lâu dài, tổng hợp tính đến cả thiên thời, địa lợi, nhân hoà, cả sức mạnh bên ngoài, kết hợp nội lực bên trong. Đề tài Luận văn: “Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ cho Công ty Cổ phần KASATI” nhằm góp phần nhỏ bé vào chiến lược chung này.

Từ chương 1 luận văn đã hệ thống hoá các khái niệm cơ sở lý thuyết về việc xây dựng chiến lược phát triển công nghệ. Chương 2 đưa ra các phương pháp nghiên cứu, thiết kế để thực hiện chiến lược. Chương 3 đã đi sâu phân tích các hoạt động kinh doanh của Công ty, các yếu tố môi trường tác động đến việc xây dựng chiến lược phát triển công nghệ của công ty. Từ đó đánh giá các mặt mạnh, yếu, cơ hội thách thức dựa trên cơ sở đó xây dựng, đề xuất chiến lược và chiến lược được lựa chọn để phát triển trong giai đoạn tiếp theo của công ty cổ phần Kasati là Chiến lược Phát triển thị trường công nghệ. Chương 4 đã đề xuất giải pháp chiến lược phát triển nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển công nghệ đã được lựa chọn nói riêng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Công ty trong thời gian tới nói chung.

     Do nội dung nghiên cứu của đề tài khá rộng, vì vậy luận văn còn có nhiều hạn chế. Tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học, các thày cô giáo và bạn đọc quan tâm đến đề tài này để luận văn được hoàn thiện hơn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

 1. Fred R. David (2006), Khái Luận Về Quản Trị Chiến Lược, bản tiếng Việt, nhà Xuất Bản Thống Kê, Hà Nội
 2. Garry D.Sith Danny R.ARnold – BobbyG.Bizzell(1997), Chiến lược và sách lược kinh doanh, Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.
 3. Hồ Đức Hùng (2000), Quản trị toàn diện doanh nghiệp, NXB đại học quốc gia Tp.HCM.
 4. Hoàng Đình Phi (2012), Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp, NXB đại học quốc gia Hà Nội.
 5. Hoàng Văn Hải (2012), Quản trị chiến lược, NXB đại học quốc gia Hà Nội.
 6. Micheal Porter (2009), Lợi Thế Cạnh Tranh, bản tiếng Việt, nhà Xuất Bản Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.
 7. Ngô Thị Thanh , Lê Văn Tâm( 2009) Quản trị chiến lược, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
 8. Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2003), Chiến Lược Và Chính Sách Kinh Doanh, nhà Xuất Bản Thống Kê, Hà Nội .
 9. Philip Kotler (2003), Quản trị marketing, NXB Thống kê, Hà Nội.
 10. Từ điển Tiếng việt, (2003), NXB thống kê, Hà Nội

Tiếng Anh

 1. Chandler.A. (1962). Strategy and Structure, Cambrige, Massacchusettes, MIT Press
 2. Frasman, M. (1986). A New Approach to the Study of Technology Capability in Less Developed Countries.
 3. Jonhn, G, Scholes, K., (1999), Exploring Corprorate Strat11egy, 5th Ed, Prentice Hall Europe
 4. Kenneth Andrews, (1965), The Concept of Corporate Strategy, Cambrige, Massacchusettes, MIT Press
 5. Quinn, J., B, (1980), Strategies for Change: Logical Incrementalism, Homewood, Illinois, Irwin
 6. Ramanathan, K. (1995). Techhnological capabilities of the Transferors and Transferees. The Lecture Notes of Technology Transfer, SOM, AIT
 7. Tarel Khalil (2000). Management of Technology – The Key to Competitiveness and Wealth Creation.

Website:

 1. http://www.chinhphu.vn
 2. http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217

20. http://kasati.com.vn

Tải luận văn miễn phí tại đây