Viết theo cấu trúc STARTED + V-ING/ TO V = HAVE + BEEN + V-ING

Viết theo cấu trúc  STARTED + V-ING/ TO V = HAVE + BEEN + V-ING

S + STARTED/ BEGAN + V-ING/ TO V

S + HAVE P2/ HAVE BEEN V-ING

 

Ví dụ:

I started doing homework two hours ago.

I have been doing homework for two hours.

Lưu ý:

Khi sử dụng với thì hoàn thành thì sử dụng với FOR và SINCE.

FOR + khoảng thời gian: for a week, for two hours. Bỏ AGO khi dùng FOR.

SINCE + mốc thời gian bắt đầu: since last week, since I was small. Bỏ WHEN khi dùng SINCE.

Bài tập:

  1. They started playing tennis an hour ago.

They have been playing tennis for an hour.
  1. He started learning English 10 years ago.

He has been learning English for 10 years.
  1. I started doing my homework 10 minutes ago.

I have been doing my homework for 10 minutes.
  1. We began collecting stamps when I was 8 years old.

We have been collecting stamps since I was 8 years old.
  1. My mother began cooking at 6 pm.

My mother has been cooking since 6 pm.
  1. We started reading the novel last Sunday.

We have been reading the novel since last Sunday.
  1. It started raining 2 hours ago.

It has been raining for 2 hours.
  1. She began writing when she was 21 years old.

She has been writing since she was 21 years old.
  1. We started having dinner at 7 pm.

We have been having dinner since 7 pm.
  1. I began doing yoga two days ago.

I have been doing yoga for two days.