Viết theo cấu trúc PREFER = WOULD RATHER

 

S + PREFER + ST + TO + ST
V-ING V-ING
S + WOULD RATHER + V-infi + THAN + V-infi

 

Ví dụ:

I prefer tea to coffee.

I would rather drink tea than drink coffee.

Lưu ý:

 • Sử dụng prefer …TO và would rather…THAN
 • Prefer dùng được với một danh từ nhưng khi chuyển sang cấu trúc would rather thì phải thêm động từ phù hợp.

Bài tập:

 1. She prefers staying at home to going to the market.

She’d rather stay at home than go to the market.
 1. We prefer English to French.

We’d rather learn English than learn French.
 1. We would rather work than rest.

We prefer working to resting.
 1. She prefers drinking orange juice to eating mangoes.

She’d rather drink orange juice than eat mangoes.
 1. He would rather watch TV than listen to music.

He prefers watching TV to listening to music.
 1. I prefer driving to travelling by train.

I’d rather drive than travel by train.
 1. I’d rather go to the cinema than go out for a drink this evening.

I prefer going to the cinema to going out for a drink this evening.
 1. We’d rather have dinner at home than eat out.

We prefer having dinner at home to eating out.
 1. They prefer leaving now to leaving later.

They’d rather leave now than leave later.
 1. They prefer getting a taxi to walking home.

They’d rather get a taxi than walk home