Viết theo cấu trúc câu gián tiếp – Câu trần thuật (Reported speech – Statements)

Viết theo cấu trúc câu gián tiếp – Câu trần thuật (Reported speech – Statements)

 

Bảng đổi động từ
Direct speech

 

Indirect speech
Simple present

Present progressive

Present perfect (Progressive)

Simple past

Will/Shall

Can/May

Simple past

Past progressive

Past perfect (Progressive)

Past perfect

Would/ Should

Could/ Might

 

Bảng đổi các đại từ chỉ thị, phó từ chỉ địa điểm và thời gian
Today

Yesterday

The day before yesterday

Tomorrow

The day after tomorrow

Next + Time

Last + Time

Time + ago

This, these

Here, Overhere

That day

The day before

Two days before

The next/ the following day

In two days’ time

The following + Time

The previous + Time

Time + before

That, those

There, Overthere

 

Bảng đổi đại từ
Direct speech Indirect speech
I

You

We

Us

My

Your

He/she

I/me/ they/ them

They

Them

His/ her

My/ their

 

Ví dụ:

“I’m going to the cinema with my friend this weekend” Lan said.

Lan said shewas going to the cinema with her friend that weekend.

Lưu ý:

–         Để biến đổi một câu trực tiếp sang câu gián tiếp cần:

 •   Đổi chủ ngữ và các đại từ nhân xưng khác trong câu trực tiếp theo chủ ngữ của thành phần thứ nhất.
 • Lùi động từ ở vế thứ 2 xuống một cấp so với lúc ban đầu.
 • Biến đổi các đại từ chỉ thị, phó từ chỉ thời gian và địa điểm theo bảng qui định.

Bài tập:

 1. ‘I’ve conducted a number of tests,’ Dr Grey said.

Dr Grey said he had conducted a number of tests.
 1. ‘I must put you on a very strict diet,’ she told me.

She told me that she had to put me on a very strict diet.
 1. ‘You’re putting on a lot of weight,’ she said.

She said I was putting on a lot of weight.
 1. ‘You have gained 5.5 kilos in six months,’ she added.

She added that I had gained 5.5 kilos in six months.
 1. ‘You gained 10 kilos last year,’ she reminded me.

She reminded me that I had gained 10 kilos the previous year.
 1. ‘You will get very fat if you go on like this,’ she told me.

She told me I would get very fat if I went on like that.
 1. ‘You should eat very little,’ she said.

She said I should eat very little.
 1. ‘So I’ll have to live on nuts and water,’ I said nervously.

I said nervously I would have to live on nuts and water.
 1. ‘You can live on nuts and water without the nuts,’ she said.

She said I could live on nuts and water without the nuts.
 1. The weather man said, ‘It’s going to rain.

The weather man said it was going to rain.
 1. The motorists said, ‘We’re driving to a football match.’

The motorists said they were driving to a football match
 1. ‘I’ve won the lottery!’ the old lady said.

The old lady said she had won the lottery.
 1. ‘My friends don’t like visiting museums,’ Louise said.

Louise said her friends didn’t like visiting museums.
 1. The young boy said, ‘People will have holidays in space in the future.’

The young boy said people would have holidays in space in the future.
 1. James said, ‘I broke my leg playing football.’

James said he had broken his leg playing football.