Viết theo cấu trúc câu gián tiếp – Câu hỏi có từ để hỏi (Reported speech – Wh-word Questions)

Viết theo cấu trúc câu gián tiếp – Câu hỏi có từ để hỏi (Reported speech – Wh-word Questions)

 

Direct: “Wh-word + Auxiliary V + S + V?”

Indirect: S asked Wh-word + S + V

 

Ví dụ:

‘What’s your name?’ he asked me.

He asked me what my name was.

 

Lưu ý:

–         Để biến đổi một câu trực tiếp sang câu gián tiếp cần:

 •  Đổi chủ ngữ và các đại từ nhân xưng khác trong câu trực tiếp theo chủ ngữ của thành phần thứ nhất.
 • Lùi động từ ở vế thứ 2 xuống một cấp so với lúc ban đầu.
 • Biến đổi các đại từ chỉ thị, phó từ chỉ thời gian và địa điểm theo bảng qui định.

 

Bài tập:

 1. ‘What have you seen?’

She asked me what I had seen.

‘What do you think of it?’   

She asked me what I thought of it.
 1. ‘When did you arrive?’

She asked me when I had arrived.
 1. ‘What’s the weather like?’

She asked me what the weather was like.
 1. ‘What does Frank do for a living?’

I wanted to know what Frank did for a living.
 1. ‘Why is Maria crying?’

She wondered why Maria was crying.
 1. ‘What kind of holiday has Marco had?’

She wanted to know what kind of holiday Marco had had.
 1. ‘How long have you both been living here?’

They inquired how long we both had been living there.
 1. ‘Where did they go last week?’

She wanted to know where they had gone the previous week.
 1. ‘Who were you looking for?’

He asked me who I had been looking for.
 1. ‘When will lunch be ready?’

She didn’t tell me when lunch would be ready.
 1.  ‘Which counties will John be visiting?’

You didn’t say which countries John would be visiting.
 1. ‘How can I solve the problem?’ He asked.

He wanted to know how he could solve the problem.
 1.  “Which song do you like’ she asked.

She asked me which song I liked.
 1. “Where did you stay?” Tom asked me.

Tom asked me where I had stayed.