Trường ĐHKHTN tuyển sinh các chương trình đào tạo sau

Trường ĐHKHTN tuyển sinh các chương trình đào tạo sau:

I. Chương trình đào tạo chuẩn:

1. Ngành Toán học                                           Khoa Toán – Cơ – Tin học

2. Ngành Toán cơ                                             Khoa Toán – Cơ – Tin học

3. Ngành Toán tin ứng dụng                              Khoa Toán – Cơ – Tin học

4. Ngành Máy tính và khoa học thông tin             Khoa Toán – Cơ – Tin học

5. Ngành Vật lý học                                          Khoa Vật lý

6. Ngành Khoa học vật liệu                                Khoa Vật lý

7. Ngành Công nghệ hạt nhân                           Khoa Vật lý

8. Ngành Hóa học                                            Khoa Hóa học

9. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học               Khoa Hóa học

10. Ngành Hóa dược                                       Khoa Hóa học

11. Ngành Sinh học                                         Khoa Sinh học

12. Ngành Công nghệ sinh học  Khoa Sinh học

13. Ngành Địa lý tự nhiên                                 Khoa Địa lý

14. Ngành Quản lý đất đai                                Khoa Địa lý

15. Ngành Địa chất học                                    Khoa Địa chất

16. Ngành Kỹ thuật địa chất                             Khoa Địa chất

17. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường       Khoa Địa chất

18. Ngành Khoa học môi trường                        Khoa Môi trường

19. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường        Khoa Môi trường

20. Ngành Khoa học đất                                  Khoa Môi trường

21. Ngành Khí tượng học                                Khoa Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học

22. Ngành Thủy văn                                       Khoa Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học

23. Ngành Hải dương học                                Khoa Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học

24. Ngành Kỹ thuật công trình biển                   Khoa Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học

II. Chương trình đào tạo tài năng:

1. Ngành Toán học                              Khoa Toán – Cơ – Tin học

2. Ngành Vật lý học                             Khoa Vật lý

3. Ngành Hóa học                                Khoa Hóa học

4. Ngành Sinh học                               Khoa Sinh học

III. Chương trình đào tạo chất lượng cao:

1. Ngành Địa lý tự nhiên                       Khoa Địa lý

2. Ngành Khoa học môi trường              Khoa Môi trường

3. Ngành Khí tượng học                        Khoa Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học

4. Ngành Thủy văn                               Khoa Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học

5. Ngành Hải dương học                        Khoa Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học

IV. Chương trình đào tạo đạt chuẩn Quốc tế: 

1. Ngành Vật lý học                  Khoa Vật lý

2. Ngành Sinh học                    Khoa Sinh học

3. Ngành Địa chất học               Khoa Địa chất

V. Chương trình đào tạo tiên tiến: 

1. Ngành Toán học                              Khoa Toán – Cơ – Tin học

2. Ngành Hóa học                                Khoa Hóa học

3. Ngành Khoa học môi trường              Khoa Môi trường