Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh sau đại học

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2016 như sau:

1. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
1.1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến
TT Chuyên ngành Mã số Chỉ tiêu dự kiến
1 Kinh doanh thương mại 60340121 80
2 Kế toán                    60340301 80
3 Quản lý kinh tế  60340410 80
4 Quản trị kinh doanh 60340102 80
5 Tài chính – Ngân hàng 60340201 80
1.2. Hình thức và thời gian đào tạo
      – Hình thức đào tạo: chính quy
      – Thời gian đào tạo: 2,0 năm
1.3. Hình thức tuyển sinh
      XÉT TUYỂN: đối với thí sinh là người nước ngoài (có quy định riêng);
      THI TUYỂN: đối với thí sinh là người Việt Nam.

Các môn thi:

– Môn cơ bản: Toán cao cấp

– Môn cơ sở ngành:

+ Marketing căn bản: đối với chuyên ngành Kinh doanh thương mại

+ Nguyên lý kế toán: đối với chuyên ngành Kế toán

+ Kinh tế thương mại đại cương: đối với chuyên ngành Quản lý kinh tế

+ Quản trị học: đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh

+ Nhập môn Tài chính – Tiền tệ: đối với chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

– Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

Thí sinh có năng lực Tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

  1. a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo bằng tiếng Anh toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
  2. b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam, giảng dạy bằng tiếng Anh;
  3. c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh;
  4. d) Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh (được quy định tại Phụ lục 1 của Thông báo này) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.
1.4. Đối tượng và điều kiện dự thi

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

1.4.1. Điều kiện văn bằng

Thí sinh đăng kí dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải có văn bằng sau đây:

TT Chuyên ngành Văn bằng đại học
1 Kinh doanh thương mại
  – Chuyên ngành đúng và phù hợp – Chuyên ngành Marketing thương mại, Thương mại quốc tế của Trường Đại học Thương mại;

– Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành kinh doanh của các trường đại học khác;

– Các chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Thương mại.

  – Chuyên ngành gần – Các chuyên ngành khác trong nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị – Quản lý thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý của Trường Đại học Thương mại và của các trường đại học khác.
2 Kế toán
  – Chuyên ngành đúng và phù hợp – Chuyên ngành Kế toán – Tài chính doanh nghiệp thương mại của Trường Đại học Thương mại;

– Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kế toán – Kiểm toán của các trường đại học khác.

  – Chuyên ngành gần – Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm của Trường Đại học Thương mại và của các trường đại học khác.
3 Quản lý kinh tế
  – Chuyên ngành đúng và phù hợp – Chuyên ngành Kinh tế thương mại của Trường Đại học Thương mại;

– Chuyên ngành Kinh tế của các trường đại học khác.

 

 

– Chuyên ngành gần – Các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý (nhóm ngành Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị – Quản lý) của Trường Đại học Thương mại và của các trường đại học khác.
4 Quản trị kinh doanh
  – Chuyên ngành đúng và phù hợp – Các chuyên ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Thương mại;

– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh của các trường đại học khác.

  – Chuyên ngành gần – Các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý (nhóm ngành Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị – Quản lý) của Trường Đại học Thương mại và của các trường đại học khác.
5 Tài chính – Ngân hàng
  – Chuyên ngành đúng và phù hợp – Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng thương mại của Trường Đại học Thương mại;

– Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm của các trường đại học khác.

  – Chuyên ngành gần – Các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý (nhóm ngành Kinh doanh, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị – Quản lý) của Trường Đại học Thương mại và của các trường đại học khác.