Toàn bộ tài liệu luyện thi Tiếng anh B1 có Đáp án – hướng dẫn – Test12

 • Question 1

  Choose the best answer to complete the sentence.

  1. Football is ……………………….to play than jogging.

  So sánh hơn do có từ than
  Short adj + -ER hoặc MORE + long adj


 • Question 2

  2. I ……………………….for you for ages. Where have you been?

  Từ ”for” dùng trong thì hoàn thành. Hành động đã bắt đầu và còn tiếp tục đến thời điểm nói nên phải chia ở hoàn thành tiếp diễn


 • Question 3

  3. She met her first husband……………………….she was studying at university.

  Các lựa chọn là liên từ cần xem liên từ nối cụm từ hay mệnh đề, ý nghĩa của chúng. For hoặc during + danh từ/ cụm danh từ. while/ since + mệnh đề. since dùng trong thì hoàn thành.


 • Question 4

  4. The situation was……………………….Nobody could do anything to help.

  Lựa chọn là các từ khác nhau của cùng một gốc nên cần xác định từ loại của chúng cũng như từ loại cần điền, sau đó xác định ý nghĩa.
  C & D không có từ này trong tiếng Anh. A & B đuôi của tính từ nhưng về nghĩa cần B (không còn hi vọng)


 • Question 5

  5. You have to pass a……………………….to get your driving licence.

  Lựa chọn phụ thuộc vào cụm từ to pass a driving test (thi đỗ bằng lái xe)


 • Question 6

  6. You can receive my letter in 4 hours because it has been sent by……………………….

  Lựa chọn từ vựng theo ý nghĩa. A (điều hòa), B (hãng hàng không), C (sân bay), D (đường hàng không)


 • Question 7

  7. He gets lung cancer now because he ……………………….for nearly all his life.

  Dùng ”for” với thì hoàn thành


 • Question 8

  8. Someone……………………….my book. It isn’t here.

  Chia động từ ở thì hoàn thành do thể hiện kết quả (hiện tại quyển sách không ở đây)


 • Question 9

  9. Why is your hair wet? I……………………….

  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn quan tâm đến bản thân hành động diễn ra hơn là kết quả hành động. Chia ở hiện tại hoàn thành nếu tính thời gian đi bơi trong ngày hoặc số km đã bơi được (I have swum for 3 hours or for 100m…)


 • Question 10

  10. Peter has been ill for a week. Has he received any……………………….yet?


 • Bạn đạt được 0/ 10 Câu