Toàn bộ tài liệu luyện thi Tiếng anh B1 có Đáp án – hướng dẫn – Test 11

Test 11
 • Question 1

  Choose the best answer to complete the sentence.

  1. I had to drive to the factory to pick up my brother,…………….car wouldn’t start.

  Đại từ quan hệ chỉ sở hữu whose + N


 • Question 2

  2. I read a book about Picasso,………………………………….

  Câu đã đủ chủ ngữ và vị ngữ, cần cụm danh từ bổ nghĩa cho danh từ riêng Picasso. D nếu thay bằng who thì đúng, that không dùng được sau dấu phẩy


 • Question 3

  3. When…………….a dictionary, you need to be able to understand the symbols and abbreviations it contains.

  2 mệnh đề chung chủ ngữ nên lược chủ ngữ thứ 1, chuyển động từ sang V-ing


 • Question 4

  4. …………….extremely bad weather in the mountains, we’re no longer considering our skiing trip.

  Chọn liên từ cần quan tâm đến liên từ để nối cụm từ hay mệnh đề. extremely bad weather in the mountains là 1 cụm từ. B, C, D + mệnh đề


 • Question 5

  5. Emily is motivated to study…………….she knows that a good education can improve her life.

  Các lựa chọn là liên từ cần xem liên từ nối cụm từ hay mệnh đề, ý nghĩa của chúng. thefore, so + mệnh đề chỉ kết quả, because + mệnh đề chỉ nguyên nhân, because of + danh từ/ cụm danh từ


 • Question 6

  6. The fact that the gorilla is becoming extinct……………………wildlife preservationists.

  The fact that the gorilla is becoming extinct đóng vai trò là chủ ngữ của câu trong đó the gorilla is becoming extinct bổ nghĩa cho/ tương đương với danh từ fact (thực tế/ việc). Việc loài khỉ đang bị tuyệt chủng…Như vậy, câu thiếu động từ chia theo chủ ngữ số ít (the fact)


 • Question 7

  7. ……………………forecasters predicted rain, no one expected serious flooding.

  Các lựa chọn là liên từ cần xem liên từ nối cụm từ hay mệnh đề, ý nghĩa của chúng.
  Mặc dù dự báo đoán trời sẽ mưa nhưng không ai nghĩ rằng sẽ có lụt lớn.


 • Question 8

  8. The articles……………………the magazine publishes are very scholarly.

  Những bài viết mà tạp chí xuất bản mang tính học thuật cao. Nếu bỏ động từ publishes thì có thể chọn of: The articles of the magazine are very scholarly.


 • Question 9

  9. The problem……………………never occurred.

  Câu đầy đủ sẽ là The problem (that/which) I had expected never occurred. Câu này có thể bỏ that/ which do nó thay thế cho vị trí tân ngữ. A & C sai vì dùng mệnh đề quan hệ và vẫn dùng it. B sai vì chỉ người.


 • Question 10

  10. Little woman, ……………………in 1868, is my sister’s favourite book.

  a novel which was published in 1868 có thể viết gọn thành a novel published in 1868