Toàn bộ tài liệu luyện thi Tiếng anh B1 có Đáp án – hướng dẫn – Test 09 

 • Choose the best answer to complete the sentence.

  1. It’s important not to interrupt another speaker.

  Lựa chọn về nghĩa. interrupt (ngắt lời)


 • Question 2

  2. I’ll give you a ring when I……………………the time of the train.

  Động từ know (chỉ tri giác) không chia với thì tiếp diễn, sau when thì không chia ở tương lai. Đây là câu điều kiện loại 1


 • Question 3

  3. If I……………………the national lottery, I would buy a big house in the city.

  Câu điều kiện loại 2 (thể hiện hành động không có thật ở hiện tại): IF clause (quá khứ đơn) + main clause (would/could + V)


 • Question 4

  4. We live in the city. We wish we ……………………in the country.

  Câu ước ở hiện tại (thể hiện điều không có thật ở hiện tại) nên phải lùi 1 thì –> quá khứ đơn


 • Question 5

  5. What are you doing after class? I……………………my drama club.

  Thì hiện tại tiếp diễnthể hiện dự định, kế hoạch be + V-ing


 • Question 6

  6. There are ……………………sugar and ……………………apples on the table.

  Some dùng trong câu khẳng định và câu hỏi thể hiện lời mời. Any dùng trong câu phủ định và câu hỏi hoặc với nghĩa (bất kỳ)


 • Question 7

  7. There are many stories about people who can’t learn how……………………rich

  từ để hỏi how/ what… to V, sau chỗ trống là tính từ nên trước đó là động từ to be


 • Question 8

  8. If the teacher……………………me extra homework tonight, I will not go out with you.

  Chọn phụ thuộc vào ý nghĩa và tân ngữ phía sau give homework (giao bài tập về nhà)


 • Question 9

  9. What would you do if the building……………………fire?

  Câu điều kiện loại 2 mệnh đề if chia ở thì quá khứ đơn, cụm to catch fire (bắt lửa, cháy)


 • Question 10

  10. If only I……………………speak English fluently.

  Một dạng câu ước if only (giá mà) ở hiện tại nên lùi thì –> quá khứ