Toàn bộ tài liệu luyện thi B1 + Đáp án + Test07

 • 1. We have been good friends……………………..we were at university.

  Thì hiện tại hoàn thành chọn ”since”


 • Question 2

   2. How do you manage……………………..the noise from your neighbours?

  Động từ manage + to V: xoay sở, cố gắng làm gì; put up with: chịu đựng


 • Question 3

  3. It took me a long time to ……………………..the operation.

  Get off: xuống tàu, xe; get up: ngủ dậy; get on (well) with: sống hòa thuận, hợp ai; get over: hồi phục


 • Question 4

  4. Nearly 30 people……………………..in the earthquake yesterday.

  Chia động từ ở quá khứ do có từ yesterday, ý nghĩa bị động Be + P2


 • Question 5

  5. The better the public transportation service is, the ……………………..people use it.

  So sánh càng…càng: The + short adj-ER/ more long adj + S V, The + short adj-ER/ more long adj + S V


 • Question 6

  6. …………………………., a famous American writer, won the Nobel Prize in 1954.

  Câu thiếu S: chủ ngữ


 • Question 7

  7. ………………………….in 1776 that the US got its independence from the British Government.

  Mệnh đề quan hệ có chức năng nhấn mạnh sử dụng chủ ngữ giả: It + be + ….. that + SV (Chính là vào năm 1776, nước Mỹ giành được độc lập từ nước Anh). It was Lan that I met at the party last night (Chính Lan là người tôi đã gặp ở bữa tiệc tối qua).


 • Question 8

  8. English is an international language ………………………….most people speak worldwide.

  Thiếu đại từ quan hệ, câu đã đủ động từ của cả 2 vế


 • Question 9

  9. It is believed………………………occur very often in many areas in Japan.

  Chưa có chủ ngữ của mệnh đề 2, cấu trúc it is/ was believed/said/rumoured…that (người ta tin rằng/ nói rằng/ đồn rằng…)


 • Question 10

  10. ………………………they worked so hard, they couldn’t earn a lot of money.

  Chọn liên từ although + mệnh đề, mặc dù họ làm việc vất vả nhưng họ không kiếm được nhiều tiền