Toàn bộ tài liệu luyện thi B1 + Đáp án + Test06

 • Choose the best answer to complete the sentence.

  1. She really annoys me. I can’t stand people ………………………….her.

  Cách dùng của Like và As
  Like + N (Danh từ)/ ProN (Đại từ): so sánh giống như. She is patient like a teacher. (Cô ấy kiên nhẫn giống như một giáo viên. Thực tế, cô ấy không phải là giáo viên)
  As + N (Danh từ): Là (người đảm nhiệm vai trò đó).As a teacher, she is very patient. (Là một giáo viên, cô ấy rất kiên nhẫn)


 • Question 2

  2. I’ve known John for years. He went to the same school………………………….I did.

  Cách dùng của Like và As đều có nghĩa là so sánh:
  Like + N (Danh từ)/ ProN (Đại từ)
  As + S + V


 • Question 3

  3. Why did I agree………………with you?

  Động từ agree + to V-infi (Đồng ý làm gì)


 • Question 4

  4. We would like………………………….our holiday on the beach.

  would like + to V-infi, sau like + V-ing hoặc to V-infi


 • Question 5

  5. I want………………………….more careful with your homework in future.

  Want (sombody) to V-infi (Muốn làm gì hoặc muốn ai làm gì)


 • Question 6

  6. I wasn’t allowed………………………….out unless my parents knew where I was going.

  To be allowed to do something: Được phép làm gì


 • Question 7

  7. She usually makes her children………………………….to bed early.

  Make somebody V (khiến ai làm gì)


 • Question 8

  8. We don’t………………………….doing the washing.

  Chọn động từ theo sau là V-ing, chỉ có mind + V-ing (phiền khi làm việc gì)


 • Question 9

  9. We don’t like living in………………………….towns.

  Chọn phụ thuộc ý nghĩa. busy (đông đúc)


 • Question 10

  10. The food which is………………………….in vitamins is really good for our skins.

  Cụm be rich in: giàu về cái gì