Toàn bộ tài liệu luyện thi B1 + Đáp án + Test05

 • Choose the best answer to complete the sentence.

  1. He came first in the competition for Robot Creation, so he…………..be very intelligent.

  Phỏng đoán ở hiện tại: must + V: mức độ chắc chắn hơn might + V. Phủ định dùng can’t + V, không dùng mustn’t (cấm, không được phép)


 • Question 2

  2. He…………..be an alcoholic because I saw many empty whisky bottles under his bed.

  Phỏng đoán dùng might + V


 • Question 3

  3. It can’t have been Bill you met at the party last night. He…………..China.

  Không thể có chuyện bạn gặp Bill ở bữa tiệc tối qua. Ông ấy đang ở Trung Quốc. Chỉ có lựa chọn B chính xác; A. has been to (đã đi Trung Quốc về rồi); D. has gone (đã đi nhưng chưa về) không có ”to” nên sai.


 • Question 4

  4. Some of them …………..so much since we left the army.

  Động từ chia ở thì hiện tại hoàn thành do có dấu hiệu nhận biết từ ”since”


 • Question 5

  5. Is it important to you to…………..in your career.

  Chọn lựa các từ khác nhau của cùng một gốc từ cần xác định từ loại cần điền trong chỗ trống là động từ nguyên thể, A là đuôi -ful tính từ, B là danh từ, D be good at


 • Question 6

  6. Many scientists are sure…………..life on other planets.

  Câu có 2 mệnh đề, mệnh đề 1 chia ở hiện tại nên mệnh đề sau cũng chia ở hiện tại, chia theo chủ ngữ số ít ”life”


 • Question 7

  7. They didn’t lend me the money, though they…………..that they would.

  Câu có 2 mệnh đề, 1 mệnh đề chia ở quá khứ nên mệnh đề còn lại cũng phải chia ở quá khứ, lựa chọn A đúng, C sai vì không thể có 2 ”that” cạnh nhau


 • Question 8

  8. The trade unions do not want a strike, and.………….. does the management.

  Cách dùng so, too, either, neither: so và neither dùng trong đảo ngữ (trợ động từ đảo lên trước chủ ngữ và động từ chính)
  VD: I like tea. He likes tea –> I like tea and he does, too hoặc I like tea and so does he.
  I don’t like tea. He doesn’t like tea –> I don’t like tea and he doesn’t, either hoặc I don’t like tea, neither does he.


 • Question 9

  9. The students have to come back before dark,……………?

  Tag question: câu hỏi đuôi
  Gồm 2 thành phần Statement, Tag có động từ ngược nhau: statement ở khẳng định thì tag ở phủ định và ngược lại
  Statement: have to ở khẳng định thì phủ định là don’t have to chứ không phải haven’t to


 • Question 10

  10. Is it possible…………..rooms with a sea view?

  Sau hầu hết các tính từ adj + to V