Toàn bộ tài liệu luyện thi B1 + Đáp án + Test04

Test 04
 • Question 1

  Choose the best answer to complete the sentence.

  1. Have you got time to discuss your work now or are you……….leaving?

   

  Động từ theo sau V-ing và nghĩa chủ động, plan to do something (có kế hoạch làm gì), to be told to do something (được yêu cầu làm gì)


 • Question 2

  2. It is too early in the season……….many visitors to the town.

  cấu trúc to be too….. to V-infi (nguyên thể)


 • Question 3

  3. If you wish to learn a new language, you just……….classes regularly.

  Chỗ trống thiếu động từ đi kèm được với tân ngữ “class”. Cụm to attend classes (tham gia lớp học = đi học), to come/ go to class


 • Question 4

  4. Though Anna was upset about the accident, she still managed………………….with her work.

  Động từ manage to do something: xoay sở, cố gắng làm việc gì, to finish with: kết thúc bằng việc gì


 • Question 5

  5. Tony……….a strap with his trousers because they were too loose.

  Câu có 2 mệnh đề, 1 mệnh đề đang chia động từ ở quá khứ (were) nên chọn had to wear: phải mặc


 • Question 6

  6. She made me……….for the petrol, but she let me……….her car all the day.

  Hai động từ theo sau là động từ nguyên thể không có to: make/ let somebody do something: Khiến cho ai làm việc gì


 • Question 7

  7. After the heavy rain of the last few days, floods……….chaos to drivers in London.

  Động từ chia ở quá khứ đơn do có từ “last”


 • Question 8

  8. Nearly 1,000 people have been killed in an earthquake which……….Japan yesterday.

  Động từ chia ở quá khứ đơn do có từ ”yesterday”


 • Question 9

  9. Sorry, sir. You……….go any further without permission.

  Thể hiện sự không cho phép nên dùng can’t, are allowed + to V-infi


 • Question 10

  10. If I won $2 million, I……….taking things easy for a while.

  Câu điều kiện loại 2, mệnh đề chính động từ chia would + V-infi


 • Bạn đạt được 0/ 10 Câu