Toàn bộ tài liệu luyện thi B1 + Đáp án + Test03

Test 03
 • Question 1

  Choose the best answer to complete the sentence.

  1. Last Summer, my family……….a four day holiday on Sam Son beach.

  Chọn động từ chia ở thì quá khứ đơn do có từ Last Summer, động từ spend a holiday (đi nghỉ). Nếu không thì phải dùng: go  on a holiday (di nghỉ)


 • Question 2

  2. Agatha Christie didn’t go to school but……….at home by her mother.

  Động từ chia ở bị động do ý nghĩa của câu và do cụm từ “by her mother”. Cấu trúc bị động Be + P2


 • Question 3

  3. Picasso showed his truly exceptional talent……….a very young age.

  Cụm từ at….age (ở tuổi bao nhiêu). VD: at the age of 7, at an early age


 • Question 4

  4. His father was amazed that he…………………..the picture of their pigeons.

  Động từ chia ở thì quá khứ hoàn thành vì hành động hoàn thành bức vẽ xảy ra trước hành động ông bố ngạc nhiên (quá khứ đơn)


 • Question 5

  5. After his mother died, Scott……….home to seek his fortune in St. Louis.

  Một chuỗi hành động xảy ra trong quá khứ nên chia ở quá khứ đơn


 • Question 6

  6. She didn’t stop writing……….she was suffering from a nervous breakdown.

  Chọn liên từ. Because và while + S V, for và during + N. Về mặt ý nghĩa, phải chọn while. (Cô ấy vẫn tiếp tục viết trong khi cô ấy bị căng thẳng thần kinh)

   


 • Question 7

  7. When I was in Paris, I………..a lot of friends.

  Động từ chia thì quá khứ đơn, cụm từ make friends (kết bạn)


 • Question 8

  8. His father was really angry with him……….he had failed the exam.

  Chọn liên từ phụ thuộc vào ý nghĩa. Bố anh ta rất giận anh ta vì anh ta đã thi trượt.


 • Question 9

  9. Picasso didn’t like going to school unless he……….to take one pigeon with him.

  Tất cả các động từ trên đều đi được với ”to” nhưng chọn về mặt ý nghĩa “to be allowed to do something” (được phép làm gì). Picasso không muốn đi học trừ phi cậu ấy được phép mang con chim bồ câu theo.


 • Question 10

  10. I advise my family members to use……….plastics bags when they go shopping because they are harmful.

  Chọn fewer (ít hơn) vì sau đó là danh từ đếm được số nhiều (bags), less + danh từ không đếm được