Toàn bộ tài liệu luyện thi B1 + Đáp án + Test02

 • Choose the best answer to complete the sentence.

  1. I……….of learning how to fly a plane now.

  Động từ chia ở thì hiện tại tiếp diễn do có từ ”now”


 • Question 2

  2. My car’s old but it never………..

  Động từ chia theo ngôi số ít ”it”, theo nghĩa breaks down (hỏng)


 • Question 3

  3. Lots of tulips……….grown in Holland.

  Câu mang nghĩa bị động (Be + P2), chia theo chủ ngữ số nhiều


 • Question 4

  4. This room is used……….meetings.

  Dùng giới từ ”for” chỉ mục đích, ”for + N”, ”to” dùng với động từ nguyên thể. VD: This room is used to organize meetings.


 • Question 5

  5. My mother is a little ……….now

  Sau động từ ”to be” + tính từ, chỉ có từ ”wrinkled” là adj


 • Question 6

  6. Sister Wendy not only loves God and art but also……….good food and wine.

  Cấu trúc not only… but also (không những….mà còn) nên 2 động từ nghĩa phải tương đồng nhau. enjoys nghĩa giống loves.


 • Question 7

  7. I ……….what you mean.

  Câu có 2 mệnh đề, 1 mệnh đề có động từ chia ở hiện tại nên động từ còn lại phải chia ở hiện tại. Động từ understand không chia ở tiếp diễn


 • Question 8

  8. About one thousand people are made……….in that factory.

  Cụm to be redundant hoặc to be made redundant (bị sa thải)


 • Question 9

  9. Look……….that strange man over there! What’s he doing?

  Lựa chọn phụ thuộc vào nghĩa. Look after (trông nom, chăm sóc), look for (tìm kiếm), look at (nhìn), look up (tra cứu thông tin – từ mới, số điện thoại…)


 • Question 10

  10. ……….people don’t think of other people.

  Lựa chọn phụ thuộc vào ý nghĩa. Mean (Keo kiệt), selfish (ích kỷ), tolerant (khoan dung), generous (hào phóng)


 • Bạn đạt được 0/ 10 Câu