Toàn bộ tài liệu luyện thi B1 + Đáp án + Test 08

Test 08
 • Question 1

  Choose the best answer to complete the sentence.

  1. I really look forward……………………..you again.

  Cấu trúc look forward to V-ing: Mong chờ, mong đợi làm gì, thường dùng kết thư I look forward to hearing from you.


 • Question 2

  2. Where have you ……………………..? You’re so brown!

  Câu hỏi bạn vừa đi đâu về. Trông bạn rám nắng thế. have been (to somewhere) (đã đi và về rồi), have gone (to somewhere): đã đi nhưng chưa về.
  VD: She has been to the supermarket and She bought a lot of things. (Cô ấy đi siêu thị mua về rất nhiều đồ).
  Where’s Tom? He’s gone to HCMC. (Tom đâu? Cậu ấy đi Tp HCM chưa về).


 • Question 3

  3. The number of people out of work……………………..to nearly 3 million.

  Thì hiện tại hoàn thành thể hiện kết quả của hành động. Động từ rise là nội động từ (không đi kèm tân ngữ) nên không chia bị động. Cụm the number of chia theo động từ số ít


 • Question 4

  4. The President……………………..to resign recently.

  Từ ”recently” (gần đây) nên động từ chia ở thì hoàn thành, nghĩa bị động (bị buộc từ chức)


 • Question 5

  5. I first met my husband……………………..1995

  Giới từ in + year, động từ chia ở thì quá khứ đơn nên không chọn since


 • Question 6

  6. That attractive man……………………..my cousin, who is visiting us from France.

  Câu thiếu động từ


 • Question 7

  7. Would you please tell us……………………..

  Câu hỏi gián tiếp có từ để hỏi đặt vị trí giữa câu (thông thường đặt ở đầu câu) thì động từ phía sau chia như trong câu trần thuật (không đảo trợ động từ lên trước)
  Câu hỏi trực tiếp: when does the next bus come? –> câu hỏi gián tiếp: Could you please tell us when the next bus comes?


 • Question 8

  8. ……………………..is indispensable to the economy of that region.

  Câu thiếu chủ ngữ nên cần cụm danh từ


 • Question 9

  9. She cannot remember where……………………..her black jacket.

  Từ để hỏi đặt ở giữa câu thì tuân theo trật tự câu trần thuật (S + V), không có đảo trợ động từ


 • Question 10

  10. An almanac……………………..contains much information including details about the yearly movements of the sun and the moon.

  Thêm tạo thành câu có mệnh đề quan hệ