Toàn bộ tài liệu luyện thi B1 + Đáp án + Test 01

 • Choose the best answer to complete the sentence.

  1. Tom doesn’t like dancing, but Mike……….

  Không muốn nhắc lại động từ chính “like”” nên dùng trợ động từ “does”


 • Question 2

  2. Listen! Somebody……….for help.

  Động từ chia ở thì hiện tại tiếp diễn do có từ “listen!”. Tương tự với các cụm từ look! (Xem kìa), be careful (Cẩn thận đấy), Watch out! (Cẩn thận đấy)
  Chủ ngữ somebody + động từ chia ngôi số ít

   

   


 • Question 3

  3. Waiter! There……….forks on this table.

  Some: thường dùng trong câu khẳng định, any: trong câu phủ định và nghi vấn
  Động từ chia theo số nhiều “forks”


 • Question 4

  4. I have a test tomorrow, so I……….sit up late tonight to study.

  Sử dụng động từ khuyết thiếu ”have to” (thể hiện sự bắt buộc)


 • Question 5

  5. An island on which……….is called a deserted island.

  Mệnh đề quan hệ cần cụm S – V (chủ ngữ – động từ), lựa chọn B sai vì “peoples” không có -s


 • Question 6

  6. We wondered who……….to pay for the broken window.

  Động từ chia ở quá khứ do có động từ ”wondered”, theo sau là “to infi” (động từ nguyên thể có to)


 • Question 7

  7. Linda……….tie her shoes when she was only 3 years old

  Cách dùng “know how to” (biết cách…)


 • Question 8

  8. John said that no other car could go……….his car.

  So sánh ngang bằng dùng as + adj/adv + as. Trong câu cần dùng trạng từ bổ nghĩa cho động từ ”go” mà fast vừa là tính từ, vừa là trạng từ


 • Question 9

  9. A number of accidents in the last 2 years……….caused by drunk driving.

  Động từ chia ở thì hiện tại hoàn thành do có cụm từ “in the last 2 years”, ý nghĩa bị động ”have been P2″


 • Question 10

  10. Perhaps people don’t like……….tourists in their country.

  Tourists là danh từ đếm được số nhiều nên có thể dùng với ”many” hoặc ”a lot of”