Tổ chức thực thi chính sách khuyến công của chính quyền tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển công nghiệp nhưng chưa được phát huy, hiện vẫn là tỉnh nghèo, giá trị sản xuất công nghiệp thấp, thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng ½ mức thu nhập trung bình cả nước vì vậy đang rất cần các chính sách để thúc đẩy  phát triển công nghiệp, là một trong những chính sách đó nên khuyến công đang được chính quyền tỉnh Bắc Giang rất quan tâm. Sau thời gian triển khai thực hiện chính sách đã nhận được sự đồng thuận của chính quyền, đoàn thể, nhân dân địa phương và có những đóng góp đáng kể trong phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh những thành tựu thì trong quá trình triển khai thực hiện, tổ chức thực thi chính sách chính sách khuyến công của chính quyền tỉnh Bắc Giang đã bộc lộ khá nhiều hạn chế, bất cập, những hạn chế, bất cập ấy không rơi trọn vào một khâu hay một quá trình trong tổ chức thực thi chính sách, nó trải dài theo suốt quá trình thực thi. Nguyên nhân chính của những tồn tại, hạn chế đó là do đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công hiện nay còn thiếu về số lượng, việc ban hành văn bản hướng dẫn của chính quyền tỉnh còn chậm, công tác xây dựng kế hoạch thiếu tính khoa học, chưa phù hợp với thực tế, kinh phí khuyến công ít, giải ngân chậm, thủ tục hành chính còn rườm rà…

Để giải quyết được những tồn tại, hạn chế trên, trong tổ chức thực thi chính sách khuyến công của chính quyền tỉnh Bắc Giang cần phải đổi mới trong truyền thông chính sách, bổ sung biên chế cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành của tỉnh, sự phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương Bộ Công Thương trong bố trí và sử dụng kinh phí khuyến công, cần đổi mới công tác lập kế hoạch khuyến công 05 năm cũng như hàng năm của tỉnh, đồng thời cần xây dựng cơ chế giám sát việc tổ thực hiện chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh có như vậy thì tổ chức thực thi chính sách khuyến công của chính quyền tỉnh Bắc Giang mới sớm được hoàn thiện đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển công nghiệp ở địa phương.

Luận văn đã hoàn thành tuy nhiên khó có thể tránh được những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô, các nhà khoa học, đồng nghiệp, chuyên gia để luận văn nâng cao chất lượng, có những đóng góp tích cực vào thực tế, nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi chính sách khuyến công của chính quyền tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo./.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Đào Thế Anh và Lê Thị Nhâm, 2005. Một số suy nghĩ về cải cách khuyến công và mạng lưới khuyến công cơ sở. Tạp chí Phát triển Nông thôn của Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt nam, Số 15, trang15-17.
  2. Nguyễn Sỹ Cảnh, 2013. Tổ chức thực thi chính sáchưu đãi về đất đai nhằm khuyến khích đầu tư vào địa bàn tỉnh Lai Châu. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
  3. Đỗ Kim Chung, 2005. Phương thức và chính sách chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong công nghiệp nông thôn ở miền núi và Trung du phía bắc. Hà Nội: NXB Nông nghiệp.
  4. Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, 2013. Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang. Bắc Giang: Nhà xuất bản Thống kê.
  5. Phạm Bảo Dương, 2009. Nghiên cứu chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hà Nội;
  6. Nguyễn Văn Long, 2006. Khuyến công. Hà Nội: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

 • Nguyễn Thị Lệ Thủy và Bùi Thị Hồng Việt, 2012. Chính sách kinh tế – xã hội (chính sách công). Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính.

 1. Vừ A Tiến, 2013. Tổ chức thực thi chính sách của nhà nước về hỗ trợ đồng bào La Hủ, Cống, Mảng. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang, 2011-2014. Báo cáo tổng kết. Bắc Giang.

Tải luận văn tại đây