Thực hiện chính sách sử dụng năng lượng ở các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tại Hà Nội

 1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện chính sách sử dụng năng lượng là một chủ trương rất cần thiết để hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện việc quản lý và sử dụng năng lượng hướng tới tiết kiệm và hiệu quả qua đó các đơn vị sẽ cải thiện được điều kiện sản xuất kinh doanh, gia tăng giá trị sản phẩm và dịch vụ, thể hiện trách nhiệm với xã hội và môi trường. Chính sách sử dụng năng lượng nói chung và Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói riếng của Thành phố bước đầu đã hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có điều kiện tiếp cận được với các nguồn lực để đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao trình độ quản lý, nâng cao năng suất lao độngvà chất lượng sản phẩm.
 2. Ở Việt Nam hiện nay, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đang rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước như: thành lập một số cơ chế hỗ trợ về tài chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng, cung cấp thông tin, hỗ trợ về mặt bằng, thị trường, công nghệ, đào tạo, bảo vệ môi trường… để các doanh nghiệp địa phương có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
 3. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn đã được triển khai rộng khắp trong các lĩnh vực của nền kinh tế. Đây là một bước nổ lực thiết thực của Nhà nước nhằm tạo môi trường và hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hướng tới tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm ở Hà Nội.
 4. Tại Hà Nội, tuy việc thực hiện chính sách sử dụng năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm mới triển khai chính thức được 5 năm. Song hiệu quả của nó đã được ghi nhận. Số lượng các cơ sở sử dụng trọng điểm thực thi chính sách sử dụng năng lượng ngày càng tăng. Nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng nâng cao. Các Cơ sở đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng hiệu quả trong đơn vị mình. Doanh nghiệp bước đầu đã tự đánh giá được thực trạng sử dụng năng lượng của mỗi đơn vị, các cơ quan nhà nước có được số liệu thống kê cụ thể nắm được tình hịnh thực tế để kịp thời điều chỉnh chích sách cho phù hợp.
 5. Tuy nhiên do nhiều điều kiện chủ quan và khách quan, việc thực hiện chính sách sử dụng năng lượng tại thành phố vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó hạn chế lớn nhất là: Vấn đề sử dụng năng lượng vẫn còn lãng phí, hiệu suất sử dụng năng lượng của các cơ sở trọng điểm còn rất thấp, cường độ tiêu thụ năng lượng còn rất cao gấp 5-7 lần so với các nước tiên tiến trên thế giới, 2-3 lần so với các nước trong khu vực.

6. Để thúc đẩy tiến chình thực hiện chính sách sử dụng năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Thành phố Hà Nội cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào một số giải pháp chủ yếu như: Hoàn thiện, đồng bộ cơ chế chính sách về sử dụng năng lượng; Đổi mới nội dụng, phương pháp tuyền truyền, phổ biến, nâng cao năng lực cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm nói riêng và cộng đồng nói chung; Hoàn thiện môi trường chuyển giao công nghệ lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; Đổi mới chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện chính sách sử dụng năng lượng; đổi mới cơ chế tài chính…

 1. Hy vọng rằng, việc thực hiện các giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách sử dụng năng lượng, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

CÁC CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ

 1. Hoàng Minh Lâm (2013), Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để phát triển bền vững, Tạp chí dự án Kinh tế và Dự báo (Số 17- 9/2013 (533); ISSN 0866.7120).
 2. Hoàng Minh Lâm (2013), Kinh nghiệm thế giới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,, Tạp chí dự án Kinh tế và Dự báo (Số 18- 9/2013 (534); ISSN 0866.7120).
 3. Hoàng Minh Lâm (2014), Bàn về việc sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Kỷ yếu hội thảo tiết kiệm năng lượng – những vấn đề cấp bách (Hội năng lượng Việt nam)
 4. Hoàng Minh Lâm (2012) Hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại khu công nghiệp Quang Minh, Báo cáo tổng kết đề án.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

 1. Agence Francaise De Développment (AFD), (2008), Kỷ yếu hội thảo quốc tế Hamanet (Tuy- ni – di).
 2. Agence Francaise De Développment (AFD), (2008), Kỷ yếu hội thảo quốc tế Pháp- Trung Quốc.
 3. Agence Francaise De Développment (AFD), (2009) Kỷ yếu hội thảo quốc tế Chính sách hiệu quả năng lượng.
 4. Agence Francaise De Développment (AFD), (2012) Tài liệu tổng hợp về tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam.
 5. Chính phủ (2010),  Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011, Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 6. Chính phủ (2011),  Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24/8/2011, Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 7. Đoàn Thu Hà, Nguyễn Ngọc Huyền (chủ biên) (2000), Giáo trình Chính sách Kinh tế xã hội, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
 8. Hoàng Minh Lâm (2012), Chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Tạp chí dự án MEET-BIS tại Việt Nam (Dự án được tài trợ bởi chương trình Switch –Asia của Ủy ban Châu Âu (Dự án 2008 VN171-201).
 9. Hoàng Minh Lâm (2012) Hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại khu công nghiệp Quang Minh, Báo cáo tổng kết đề án.
 10. Quốc hội (2005), Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11.
 11. Quốc hội (2010), Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12.
 12. Đào Hồng Thái (2009), Đề án Xây dựng mô hình quản lý và kiểm toán năng lượng tại một số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 13. Đào Hồng Thái (2010) Đề án Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 14. Đào Hồng Thái (2012), Điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về các tòa nhà trọng điểm được quy định trong Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các địa phương phía Bắc, Báo cáo tổng kết đề án.
 15. Đào Hồng Thái (2012), Báo cáo tình hình triển khai các hoạt động SDNLTK&HQ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011.
 16. Nguyễn Đăng Thành (Chủ nhiệm đề tài, 2004), Chính sách công: Cơ sở lý luận, Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
 17. Hồ Văn Thông (Chủ biên, 1999), Tìm hiểu về khoa học chính sách công, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 18. Thủ tướng chính phủ (2006), Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 14/4/2006, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 19. Thủ tướng chính phủ (2007), Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 27/12/2007, phê  duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.
 20. Thủ tướng chính phủ (2011), Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015.
 21. Thủ tướng chính phủ (2011), Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 1/8/2011 ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2011.
 22. Thủ tướng chính phủ (2012), Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 2/10/2012, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015.
 23. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội (2011), Báo cáo tổng kết nhiệm vụ hỗ trợ một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và tòa nhà triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010.
 24. Trung tâm nghiên cứu năng lượng Châu Á Thái Bính Dương (APERC),(2010), Tổng quan năng lượng khối APEC.
 25. Từ điển tiếng Việt (1988), Nhà Xuất bản Đà Nẵng, tr.157.
 26. Huỳnh Kim Tước (2011), Đề án Nâng cao năng lực quản lý điều hành trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng cho 03 địa phương khu vực miền Nam.
 27. UBND thành phố Hà Nội (2009), Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 13/5/2009, ban hành “Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2009-2015”.
 28. UBND thành phố Hà Nội (2012), Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 7/12/2012, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015.
 29. Văn phòng tiết kiệm năng lượng – Bộ Công thương (VNEEP) (2011), Báo cáo tổng kết và đánh giá giai đoạn (2006-2010) và định hướng các nội dung thực hiện giai đoạn II (2011-2015) Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ.
 30. Viện Năng lượng (2011), Báo cáo đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng từ các đề án đã triển khai của Chương trình MTQG về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2010.
 31. Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp (2009), Báo cáo Nghiên cứu đánh giá sơ bộ hiệu quả và định dạng các rào cản trong việc thực hiện các nhóm nội dung trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 32. Viện Năng lượng (2011), Thống kê năng lượng Việt Nam năm 2010.
 33. Nguyễn Như Ý (1999), Đại Từ  điển tiếng Việt, Nhà Xuất bản Văn hoá –  Thông tin, tr. 369.
 34. Đỗ Bình Yên (2009), Hỗ trợ các doanh nghiệp luyện kim địa phương thực hiện nâng cấp, cải tiến, Hợp lý hóa dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tiếng Nước ngoài

 1. ECCJ (2010)(The Energy Conservation Center of Japan), Training Program in Japan on Energy Conservation for VietNam ( ECVN-3).
 2. MOTIVA OY (2006), Energy Efficiency in Finland.
 3. United Nationals Industrial development Organization (UNIDO) “Industrial Development Report 2011”, Industrial energy efficiency for sustainable wealth creation.
 4. The Enegy Conservation Center, Japan (2011), ESCO Projects in Japan.
 5. The Enegy Conservation Center, Japan (2009), Japan Energy Conservation Handbook.
 6. The Enegy Conservation Center, Japan (2010), Energy Managament Hanbook for ASEAN.

Website:

 1. http://congbao.vn/
 2. . http://dangcongsan.vn/cpv/
 3. http://www.chinhphu.vn
 4. http://www.moit.gov.vn
 5. http://www.tietkiemnangluong.com.vn/
 6. http://vsccan.org/
 7. http://www.jica.go.jp/
 8. http://www.aseanenergy.org/
 9. http://www.energyefficiencyasia.org/
 10. http://ecchanoi.gov.vn/
 11. http://www.ecc-hcm.gov.vn/.

Tải luận văn miễn phí tại đây