Thạc sỹ Marketing và Dự báo (Marketing and Prospective)

Chương trình cung cấp cho học viên những kiến thức sâu về marketing chiến lược và tác nghiệp; về tiến trình xây dựng, giám sát và triển khai một dự án nghiên cứu thị trường, bao gồm: các kỹ thuật thu thập và phân tích thông tin marketing (cả định tính và định lượng), các công cụ đánh giá tính khoa học và chất lượng của một dự án nghiên cứu; và giúp học viên tiếp cận với tiến trình ra quyết định marketing trên cơ sở các thông tin thu thập. Các kiến thức nền tảng về hành vi tiêu dùng, về sản phẩm mới và các kiến thức cần thiết khác để hỗ trợ quá trình ra quyết định marketing.

A.Thông tin chung

Thời gian đào tạo: 18 tháng

Mô hình đào tạo: Học toàn bộ chương trình tại Khoa Quốc tế

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Đơn vị liên kết đào tạo: Đại học Nantes (Pháp)

Danh hiệu tốt nghiệp: Thạc sỹ (M2) Marketing và Dự báo

Đơn vị cấp bằng: Đại học Nantes (xem www.univ-nantes.fr)

  1. Chuẩn đầu ra
  2. Về kiến thức:

Chương trình cung cấp cho học viên những kiến thức sâu về marketing chiến lược và tác nghiệp; về tiến trình xây dựng, giám sát và triển khai một dự án nghiên cứu thị trường, bao gồm: các kỹ thuật thu thập và phân tích thông tin marketing (cả định tính và định lượng), các công cụ đánh giá tính khoa học và chất lượng của một dự án nghiên cứu; và giúp học viên tiếp cận với tiến trình ra quyết định marketing trên cơ sở các thông tin thu thập. Các kiến thức nền tảng về hành vi tiêu dùng, về sản phẩm mới và các kiến thức cần thiết khác để hỗ trợ quá trình ra quyết định marketing.

  1. Về kỹ năng:

Chương trình trang bị cho học viên các kỹ năng cơ bản như: thiết kế một kế hoạch nghiên cứu cụ thể nhằm thu thập thông tin marketing phục vụ cho các quyết định marketing; thiết kế bản hỏi và triển khai thu thập dữ liệu; kỹ năng sử dụng các phần mềm thống kê chuyên dụng để phân tích dữ liệu (như SPSS, Sphinx, v.v.); kỹ năng hệ thống hóa và mô hình hóa các thông tin thu được để hỗ trợ quá trình ra quyết định marketing. Để có thể sử dụng hiệu quả các thông tin thu thập cho việc ra quyết định marketing, các học viên cũng được trang bị các kỹ năng về hoạch định chiến lược marketing, về quản lý và giám sát các dự án nghiên cứu marketing, và các kỹ năng marketing trong một số lĩnh vực cơ bản như marketing điện tử, marketing siêu thị, marketing công nghiệp.

  1. Về năng lực:

Sản phẩm đào tạo là các nhà kinh doanh có nền tảng kiến thức sâu về marketing, có năng lực hoạch định chiến lược marketing ở cấp độ công ty hay cấp độ sản phẩm. Học viên tốt nghiệp chương trình có đủ năng lực chuyên môn để đảm nhiệm các vị trí hoạt động như: phụ trách kinh doanh, quản trị marketing và quan hệ khách hàng, phụ trách sản phẩm và phát triển sản phẩm mới, và đặc biệt là hoạt động phụ trách nghiên cứu thị trường và thiết kế chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing cho doanh nghiệp.

  1. Về hướng nghiên cứu:

Chương trình thạc sỹ Nghiên cứu thị trường và chiến lược marketing được thiết kế theo hướng nâng cao phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành cho chọc viên nên không yêu cầu học viên viết luận văn tốt nghiệp. Học viên sẽ có 06 tháng thực tập và viết báo cáo theo hướng thu thập và phân tích thông tin nhằm giải quyết một nhiệm vụ marketing cụ thể đang đặt ra với công ty. Học viên cũng có thể chọn triển khai một dự án nghiên cứu thị trường nhằm thu thập thông tin phục vụ cho việc ra quyết định marketing của doanh nghiệp. Các đề tài nghiên cứu được xây dựng trên cơ sở yêu cầu thực tế của doanh nghiệp nơi học viên thực tập.

  1. Khung chương trình đào tạo
No Môn học Số tín chỉ
Khối kiến thức 1: Hiểu biết môi trường kinh doanh và doanh nghiệp 10 tín chỉ
1 Kinh tế tri thức và chính trị 12h
2 Dự báo thị trường 15h
3 Hành vi tiêu dùng 15h
4 Luật tiêu dùng và cạnh tranh 9h
Khối kiến thức 2: Nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng 10 tín chỉ
5 Phân tích chiến lược đa dạng cạnh tranh 15h
6 Nghiên cứu thị trường theo yêu cầu doanh nghiệp và thiết kế nghiên cứu 9h
7 Nghiên cứu định tính 15h
8 Điều tra bảng hỏi và phương pháp chọn mẫu 12h
9 Dự báo bán hàng và kênh điều tra thường xuyên 12h
Khối kiến thức 3: Ra quyết định và hoạt động marketing 10 tín chỉ
10 Hoạch định và kiểm soát hoạt động marketing 12h
11 Marketing mua hàng và marketing bán lẻ 12h
12 Marketing quốc tế 12h
13 Truyền thông và marketing 12h
14 Tiếng Anh thương mại 20h
Khối kiến thức 4: Phân tích dữ liệu marketing 10 tín chỉ
15 Ký hiệu học 12h
16 Khoa học xã hội, nhân văn và phân tích dữ liệu 15h
17 Thống kê ngữ nghĩa 9h
18 Phân tích đơn biến và nhị biến 8h
19 Nghiên cứu và phân tích phân đoạn thị trường 12h
20

Nghiên cứu và phân tích sự hài lòng khách hàng

15h
Khối kiến thức 5: Giả lập doanh nghiệp và ứng dụng quản trị 10 tín chỉ
21 Giả lập các doanh nghiệp 15h
22 Quản lý dự án marketing 65h
Khối kiến thức 6: Kiến thức cập nhật về marketing 3 tín chỉ
23 Marketing số 6h
24 Các xu hướng marketing mới 6h
25 Hội thảo chuyên đề : marketing du lịch, công nghiệp, chính trị, văn hóa 15h
Khối kiến thức 7: Thực tập tốt nghiệp và bảo vệ luận văn 7 tín chỉ
26 Luận văn thực hành