Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

Đào tạo cán bộ quản lý giáo dục chất lượng cao, có năng lực quản lý trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, tổ chức giáo dục và có năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục, giải quyết tốt các vấn đề của thực tiễn giáo dục.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ quản lý giáo dục chất lượng cao, có năng lực quản lý trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, tổ chức giáo dục và có năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục, giải quyết tốt các vấn đề của thực tiễn giáo dục.

2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục trang bị cho người học kiến thức hiện đại về khoa học giáo dục, kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Quản lý giáo dục như: quản trị nhà trường, quản lý các hoạt động trong nhà trường, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý cơ sở  vật chất, quản lý chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo, quản lý sự thay đổi, quản lý văn hóa tổ chức nhà trường…; giúp người học nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý, năng lực nghiên cứu khoa học trong quản lý giáo dục, thích ứng tốt với những đổi mới và phát triển giáo dục Việt Nam và thế giới.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN

1. Tên văn bằng

+ Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

+ Tên tiếng Anh: Master in Education Management

2. Môn thi tuyển sinh

+ Môn Cơ bản: Đánh giá năng lực (Khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn)

+ Môn Cơ sở: Giáo dục học

+ Môn ngoại ngữ: 1 trong 5 ngoại ngữ sau: Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                  65 tín chỉ
– Khối kiến thức chung:                    8 tín chỉ
– Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                  42 tín chỉ
                + Bắt buộc                   21 tín chỉ
                + Tự chọn            21 / 45 tín chỉ
– Luận văn:                  15 tín chỉ

Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo