Toàn bộ tài liệu luyện thi Tiếng anh B1 có Đáp án – hướng dẫn – Test 10

Test 11
 • Question 1

  Choose the best answer to complete the sentence.

  1. John didn’t come to work yesterday. He…………….ill

  Phỏng đoán trong quá khứ dùng must/might/can/ could have P2. Phủ định dùng can’t/couldn’t/ mightn’t have P2. Không dùng mustn’t have P2
  John không đi làm ngày hôm qua. Chắc hẳn anh ấy bị ốm.


 • Question 2

  2. My mother can notice other people’s feelings. She’s…………….              .

  Lựa chọn từ vựng theo ý nghĩa. A (hay thay đổi tâm trạng), B (đáng tin cậy), C (nhạy cảm), D (hay giao tiếp xã hội)


 • Question 3

  3.  I can’t find my book. I…………….it on the bus

  Phỏng đoán trong quá khứ dùng must/might/can/ could have P2. Phủ định dùng can’t/couldn’t/ mightn’t have P2. Không dùng mustn’t have P2
  Tôi không tìm thấy sách. Chắc là tôi đã để quên trên xe buýt


 • Question 4

  4. She sings very badly. She……………. a member in the club.

  Phỏng đoán ở hiện tại dùng must/might + V. Phủ định dùng can’t/ mightn’t + V. Không dùng mustn’t (cấm, không được)
  Cô ấy hát rất dở. Không thể có chuyện cô ấy là một thành viên trong câu lạc bộ.


 • Question 5

  5. …………….people usually think the future will be good.

  Lựa chọn từ vừng theo ý nghĩa. A (có hoài bão, tham vọng), B (hào phóng), C (kiên nhẫn), D (lạc quan)


 • Question 6

  6. Yesterday they stayed at home all the time. They…………….the Queen.

  Phỏng đoán trong quá khứ dùng must/might/can/ could have P2. Phủ định dùng can’t/couldn’t/ mightn’t have P2. Không dùng mustn’t have P2
  Hôm qua họ ở cả cả tối. Không thể có chuyện họ đã gặp Nữ hoàng.


 • Question 7

  7. She…………….weight. She must have been on a diet.

  Thì hiện tại hoàn thành thể hiện kết quả hành động


 • Question 8

  8. Only when he took off the sunglasses, …………….him.

  Only when sử dụng cấu trúc đảo ngữ vế sau: trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính


 • Question 9

  9. I like animals…………….don’t make a mess.

  Đại từ quan hệ chỉ vật which


 • Question 10

  10. Sometimes I find it difficult to meet new people. I am rather…………….

  Lựa chọn từ vựng theo ý nghĩa. A (dễ tính), B (vui vẻ), C (hay nói), D (ngượng ngùng, xấu hổ)