Toàn bộ tài liệu luyện thi Tiếng anh B1 có Đáp án – hướng dẫn – Test 10

Test 11
  • Question 1

    Choose the best answer to complete the sentence.

    1. John didn’t come to work yesterday. He…………….ill

    Phỏng đoán trong quá khứ dùng must/might/can/ could have P2. Phủ định dùng can’t/couldn’t/ mightn’t have P2. Không dùng mustn’t have P2
    John không đi làm ngày hôm qua. Chắc hẳn anh ấy bị ốm.


  • Question 2

    2. My mother can notice other people’s feelings. She’s…………….              .

    Lựa chọn từ vựng theo ý nghĩa. A (hay thay đổi tâm trạng), B (đáng tin cậy), C (nhạy cảm), D (hay giao tiếp xã hội)


  • Question 3

    3.  I can’t find my book. I…………….it on the bus

    Phỏng đoán trong quá khứ dùng must/might/can/ could have P2. Phủ định dùng can’t/couldn’t/ mightn’t have P2. Không dùng mustn’t have P2
    Tôi không tìm thấy sách. Chắc là tôi đã để quên trên xe buýt


  • Question 4

    4. She sings very badly. She……………. a member in the club.

    Phỏng đoán ở hiện tại dùng must/might + V. Phủ định dùng can’t/ mightn’t + V. Không dùng mustn’t (cấm, không được)
    Cô ấy hát rất dở. Không thể có chuyện cô ấy là một thành viên trong câu lạc bộ.


  • Question 5

    5. …………….people usually think the future will be good.

    Lựa chọn từ vừng theo ý nghĩa. A (có hoài bão, tham vọng), B (hào phóng), C (kiên nhẫn), D (lạc quan)


  • Question 6

    6. Yesterday they stayed at home all the time. They…………….the Queen.

    Phỏng đoán trong quá khứ dùng must/might/can/ could have P2. Phủ định dùng can’t/couldn’t/ mightn’t have P2. Không dùng mustn’t have P2
    Hôm qua họ ở cả cả tối. Không thể có chuyện họ đã gặp Nữ hoàng.


  • Question 7

    7. She…………….weight. She must have been on a diet.

    Thì hiện tại hoàn thành thể hiện kết quả hành động


  • Question 8

    8. Only when he took off the sunglasses, …………….him.

    Only when sử dụng cấu trúc đảo ngữ vế sau: trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính


  • Question 9

    9. I like animals…………….don’t make a mess.

    Đại từ quan hệ chỉ vật which


  • Question 10

    10. Sometimes I find it difficult to meet new people. I am rather…………….

    Lựa chọn từ vựng theo ý nghĩa. A (dễ tính), B (vui vẻ), C (hay nói), D (ngượng ngùng, xấu hổ)