Tạo động lực làm việc tại công ty TNHH phát triển công nghệ và thiết bị kĩ thuật

Con người là nhân tố hạnh phúc của tổ chức, quyết định đến sự thành công hay thất bại của tổ chức. Ngày nay một tổ chức tồn tại và phát triển không  những bởi sự quyết định của vốn, công nghệ hay thiết bị mà nó còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố con người. Vì vậy, vấn đề tạo động lực làm việc chuo người lao động luôn là vấn đề được mọi tổ chức quan tâm.Tạo động lực cho người lao động là vấn đề có vai trò ngày càng trở nên quan trọng đối với mục tiêu ổn định và phát triển nguồn nhân lực của Công ty. Hoạt động tạo động lực cho người lao động được thực hiện tốt sẽ thúc đẩy đảm bảo nguồn lực cho tổ chức về cả số lượng và chất lượng, đồng thời tạo động lực cho người lao động hăng say làm việc, cố gắng phấn đấu học tập nâng cao trình độ để nâng cao kết quả làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Mặt khác, khi chính sách tạo động lực của công ty hợp lý, thỏa mãn những nhu cầu của người lao động sẽ làm cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó hơn với công ty.

Trong quá trình thực hiện luận văn này, với kết hợp việc nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận chung và  cọ sát tthực tiễn tác giả đã chỉ ra những thực trạng tiêu biểu nhất về công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại ATCo. Đồng thời đã chỉ ra được một số tồn tại và nguyên nhân của tồn tại đó.

Với đề tài “ Tạo động lực làm việc tại Công ty TNHH phát triển công nghệ và thiết bị kĩ thuật”  tác giả mong muốn luận văn sẽ đóng góp được một số đề xuất, giải pháp giúp cho ATCo hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động trong thời gian tới.

Tác giả đã luôn nỗ lực và cố gắng trong quá trình thực hiện luận văn , gắn chặt lý luận với thực tiến đúng theo định hướng thực hành của luận văn.. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian ,phạm vi nghiên cứu,  hiểu biết và kinh nghiệm của tác giả còn hạn chế nên chắc chắn luận văn sẽ không thể tránh khỏi những khiếm khuyết thiếu sót. Vì vậy, tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và những người quan  tâm để tác giả hoàn thiện hơn nghiên cứu của mình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

 1. Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh, 2008. Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực. Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.
 2. Công ty TNHH phát triển công nghệ và thiết bị kĩ thuật, 2011, 2012, 2013. Báo cáo tài chính. Hà Nội.
 3. Trần Kim Dung, 2006. Quản trị nguồn nhân lực. TP. HCM: NXB Thống kê.
 4. Trần Kim Dung và Nguyễn Thị Mai Trang, 2005. Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức và phong cách lãnh đạo đến kết quả làm việc của nhân viên và lòng trung thành của họ đối với tổ chức, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ. Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 5. Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân, 2011. Giáo trình Quản trị nhân lực. Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.
 6. Hoàng Văn Hải, 2010. Quản trị chiến lược. Hà Nội: NXB ĐH Quốc gia Hà Nội.
 7. Hoàng Văn Hải, 2012. Tinh thần Doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập, Hà Nội: NXB ĐH Quốc gia Hà Nội.
 8. Hà Văn Hội, 2007. “Quản trị nhân lực trong Doanh nghiệp”. Hà Nội: Nhà xuất bản Bưu điện.
 9. Kotler. K, 2001. Quản trị Marketing. Hà Nội: NXB Thống kê.
 10. Nguyễn Đăng Minh và cộng sự, 2012. Phát huy vai trò của lãnh đạo trong vấn đề phát triển năng lực tổng thể của nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Kỷ yếu Ngày nhân sự Việt Nam 2012, Tr. 203 – 206.
 11. Hoàng Phê, 2000. Từ điển tiếng Việt. Hà Nội: NXB Thống kê.
 12. Đình Phúc và Khánh Linh, 2012. Quản lý nhân sự. Hà Nội: Nxb Tài Chính.
 13. Trần Anh Tài, 2007. Quản trị học. Hà Nội: NXB ĐH Quốc gia Hà Nội.
 14. Nguyễn Tiệp, 2010. Giáo trình Nguồn nhân lực. Hà Nội: NXB Lao động – Xã hội.
 15. Nguyễn Tiệp và Lê Thanh Hà, 2006. Giáo trình Tiền lương – Tiền công. Hà Nội: NXB Lao động – Xã hội.
 16. Nguyễn Hữu Thân, 2006. Quản trị nhân sự. Hà Nội: NXB Thống kê.
 17. Nguyễn Tất Thịnh, 2008. Giáo trình quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. Hà Nội: Nxb Khoa học và Kỹ thuật.
 18. Bùi Anh Tuấnvà  Phạm Thúy Hương, 2011. Giáo trình Hành vi tổ chức, Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.
 19. Lương Văn Úc, 2011. Giáo trình tâm lý học lao động. Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Tiếng Anh

 1. David J. Cherrington, 1996. The Management of Human Resources, Forth Edition, Prentice Hall International Inc
 2. Herzberg, 1976. Herzberg’s two factor theory of job satisfaction, New York.
 3. Lok, P., Crawford, J., 2001. Antecedents of organizational commitment and  the mediating role of job satisfaction, Journal of Managerial Psychology, Vol.16, 8. pp.594-613.
 4. Maslow, 1943. Maslow’s Hierarchy of Needs.
 5. McGregor, D., 1960. The Human Side of Enterprise, New York.
 6. Meyer, J.P. and L. Herscovitch, 2001. “Commitment in the Workplace Toward a General Model”, Human Resource Management, 11, pp.299-326.
 7. Rowena Barrett and Susan Mayson. 2007. Human resource management in growing small firms. Journal of Small Business and Enterprise Development,  Emarald Group Publishing Limited.

The Association of Business Executives, Human resource management, RPC Business Training, USA 2012.

Tải luận văn miễn phí tại đây