Quy trình công nghệ cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

Hiện nay, PVEP là đơn vị có sản lượng khai thác dầu khí hàng đầu của Việt Nam. PVEP hiện đứng trong hàng ngũ doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, PVEP còn là đơn vị thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng đất nước. PVEP tiếp tục là đơn vị đi đầu trong tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng duy trì an toàn hoạt động thăm dò khai thác dầu khí trong thềm lục địa của Việt Nam. Những năm qua, PVEP đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có hiệu quả mang lại từ các dự án đầu tư nước ngoài. Thực tiễn cho thấy, hoạt động đầu tư nước ngoài tại PVEP đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, trong đó có hạn chế xuất phát từ quy trình công nghệ đầu tư ra nước ngoài tại PVEP.

Trên cơ sở nhận thức tầm quan trọng của hoạt động đầu tư ra nước ngoài và quy trình công nghệ đầu tư ra nước ngoài, đồng thời nghiên cứu thực tế tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, tác giả đã lựa chọn đề tài luận văn: Quy trình công nghệ cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khílàm báo cáo luận văn thạc sĩ với kết cấu ba chương.

Chương 1 của luận văn đã tổng hợp, hệ thống hóa lại tổng quan tình hình nghiên cứu và các vấn đề lý luận về quy trình công nghệ và hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Dựa vào đó, chương 2 đã phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại PVEP, tập trung ở khía cạnh quản trị công nghệ. Tác giả đã khảo sát đánh giá thực trạng về hiệu quả của hoạt động đầu tư ra nước ngoài và chỉ ra những điểm còn tồn tại trong quy trình công nghệ của hoạt động đầu tư ra nước ngoài của PVEP.

Thông qua nội dung đã phân tích ở phần thực trạng, chương cuối cùng của đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đầu tư ra nước ngoài của PVEP, trong đó tập trung nội dung hoàn thiện quy trình công nghệ đầu tư ra nước ngoài.

Theo đó, các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác đầu tư ra nước ngoài của PVEP, trong đó tập trung nội dung hoàn thiện quy trình công nghệ đầu tư ra nước ngoài, bao gồm:

– Nhóm giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại PVEP.

– Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ đầu tư ra nước ngoài tại PVEP.

– Nhóm giải pháp hỗ trợ.

Hà Nội, ngày ……tháng …… năm 2015

HỌC VIÊN

     Phương Văn Chí


 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

 1. Nguyễn Văn An, 2012. “Nghiên cứu phát triển đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam vào lĩnh vực công nghiệp ở CHDCND Lào” . Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân.
 2. Phan Tú Anh, 2006. “Giáo trình quản trị công nghệ”. Hà Nội: Học viện bưu chính viễn thông.
 3. Báo điện tử PetroTimes, 2011.  “Chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2020, tầm nhìn 2050”. Hà Nội.
 4. Chính Phủ, 2006. Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Hà Nội.
 5. Vũ Văn Chung, 2012.“Quản lý vốn đầu tư ra nước ngoài: Kinh nghiệm từ Nhật Bản và Hàn Quốc”. Cục đầu tư nước ngoài.
 6. C.Mác và Ph.Ăng ghen, 1998. “C. Mác, Ph. Ăng ghen toàn tập”. Tập 23. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia.
 7. Mai Hữu Đạt, 2011. “Pháp luật về đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam”. Luận án tiến sĩ. Học viện Khoa học Xã hội.
 8. Liên Hoa, 2014. “PVEP: Khẳng định vị thế chủ lực của ngành dầu khí”, Báo điện tử Công Thương.
 9. Khoa Kinh Tế, 2010. “Bài giảng môn Quản trị học”. Đại học Phạm Văn Đồng.
 10. Uông Chu Lưu, 2005. “Một số vấn đề lý luận về phân cấp quản lý nhà nước. Tạp chí Dân chủ pháp luật, Số chuyên đề 60 năm ngành Tư pháp.
 11. Hoàng Đình Phi, 2008. “ Quản trị công nghệ”. Hà Nội: Nxb ĐH QGHN.
 12. Quốc hội,2005. Luật đầu tư số 59/2005/QH11 của ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005. Hà Nội.
 13. Quốc hội,2013. Luật Khoa học Công nghệ số 29/2013/QH13 do Quốc Hội nước Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2013. Hà Nội
 14. Robert Brewer, (Lê Hải dịch và chú thích), 2012. “Phương pháp định tính”. Đại học quốc gia Tp.HCM: Khoa Nhân học.
 15. Trần Dục Thức,2007. “Những kiến thức cơ bản về quản trị”. TpHCM: Đại học Mở.
 16. Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP, 2012. Quy trình đánh giá và lập báo cáo đầu tư ra nước ngoài hoặc lập báo cáo đầu tư điều chỉnh của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP. Mã hiệu tài liệu QT.ĐTPT.03, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2012.
 17. Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam, 2008.Quyết định số 796/QĐ-TDKT-HĐTV của Tổng Công ty Thăm dò Dầu khí Việt Nam, ban hành ngày 09 tháng 04 năm 2008 về việc ban hành “Quy định về Lập, Điều chỉnh và Kết thúc Dự Án Đầu tư của Tổng Công ty Thăm dò Dầu khí Việt Nam”. Hà Nội.

Tài liệu tiếng nước ngoài

 1. Robert Brewer, 2007. “Your PhD Thesis – How to plan, draft, revise and edit your thesis”,  Anh: Studymates.

Website

 1. Website Bộ ngoại giao Việt Nam: http://www.mofahcm.gov.vn/ .
 2. Website của Bộ tư pháp: http://moj.gov.vn/ .
 3. Website Cục đầu tư nước ngoài: http://fia.mpi.gov.vn/ .
 4. Website hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ: http://vbqppl.moj.gov.vn/ . Website đại học Kinh tế, ĐH QGHN: http://ueb.edu.vn/.
 5. Website khoa Nhân học, Đại học quốc gia Tp.HCM: http://www.anthdep.edu.vn/ .
 6. Website Tổng công ty thăm dò dầu khí Việt Nam : http://www.pvep.com.vn/.
 7. Website tìm kiếm thông tin, tài liệu: https://www.google.com.vn.

Báo điện tử PetroTimes, (15/12/2011), “Chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2020, tầm nhìn 2050”.

 1. C.Mác, Ph.Ăng ghen, “C. Mác, Ph. Ăng ghen toàn tập”, Tập 23.
 2. GS Robert Brewer, (2007), Giáo trình “Your PhD Thesis – How to plan, draft, revise and edit your thesis”, Nhà xuất bản Studymates, Anh.
 3. Khoa Kinh Tế, “Bài giảng môn Quản trị học”, Đại học Phạm Văn Đồng.
 4. Liên Hoa, (01/02/2014), “PVEP: Khẳng định vị thế chủ lực của ngành dầu khí”, Báo điện tử Công Thương.
 5. Luật đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005.
 6. Luật Khoa học Công nghệ số 29/2013/QH13 do Quốc Hội nước Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2013.
 7. Mai Hữu Đạt, (15/07/2011), Luận án tiến sĩ “Pháp luật về đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam”, Học viện Khoa học Xã hội.
 8. Nghị định của Chính Phủ số 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
 9. Nguyễn Văn An, (25/07/2012), Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu phát triển đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam vào lĩnh vực công nghiệp ở CHDCND Lào” , Đại học Kinh tế Quốc dân.
 10. PGS.TS. Hoàng Đình Phi, “ Quản trị công nghệ”, ĐH QGHN.
 11. Quy trình đánh giá và lập báo cáo đầu tư ra nước ngoài hoặc lập báo cáo đầu tư điều chỉnh của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP, mã hiệu tài liệu QT.ĐTPT.03, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2012.
 12. Quyết định số 796/QĐ-TDKT-HĐTV của Tổng Công ty Thăm dò Dầu khí Việt Nam, ban hành ngày 09 tháng 04 năm 2008 về việc ban hành “Quy định về Lập, Điều chỉnh và Kết thúc Dự Án Đầu tư của Tổng Công ty Thăm dò Dầu khí Việt Nam”.
 13. Ths. Phan Tú Anh, (2006), “Giáo trình quản trị công nghệ”, Học viện bưu chính viễn thông, Hà Nội.
 14. TS. Trần Dục Thức, “Những kiến thức cơ bản về quản trị”, Đại học Mở TpHCM.
 15. TS. Uông Chu Lưu – Bộ trưởng Bộ Tư pháp, (2005), “Một số vấn đề lý luận về phân cấp quản lý nhà nước”, Tạp chí Dân chủ pháp luật – Số chuyên đề 60 năm ngành Tư pháp.
 16. Vũ Văn Chung, (27/09/2012),“Quản lý vốn đầu tư ra nước ngoài: Kinh nghiệm từ Nhật Bản và Hàn Quốc”, Cục đầu tư nước ngoài.
 17. Robert Brewer, Lê Hải dịch và chú thích, “Phương pháp định tính”, Khoa Nhân học, Đại học quốc gia Tp.HCM.
 18. Website Bộ ngoại giao Việt Nam: http://www.mofahcm.gov.vn/ .
 19. Website của Bộ tư pháp: http://moj.gov.vn/ .
 20. Website Cục đầu tư nước ngoài: http://fia.mpi.gov.vn/ .
 21. Website hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ: http://vbqppl.moj.gov.vn/ .
 22. Website đại học Kinh tế, ĐH QGHN: http://ueb.edu.vn/.
 23. Website khoa Nhân học, Đại học quốc gia Tp.HCM: http://www.anthdep.edu.vn/ .
 24. Website Tổng công ty thăm dò dầu khí Việt Nam : http://www.pvep.com.vn/.
 1. Website tìm kiếm thông tin, tài liệu: https://www.google.com.vn.

 

Tải luận văn miễn phí tại đây