Quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 6

1.1.Lý thuyết về tạo động lực làm việc cho người lao động 6

1.1.1.Một số khái niệm 6

1.1.2.Vai trò của tạo động lực làm việc cho người lao động 7

1.1.3.Các thuyết tạo động lực làm việc cho người lao động 8

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tạo động lực lao động 14

1.1.5.Một số công cụ tạo động lực làm việc cho người lao động 20

1.2.Tổng quan tình hình nghiên cứu 26

1.2.1.Tình hình nghiên cứu trong nước 26

1.2.2.Tình hình nghiên cứu trên thế giới 28

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33

2.1.Thiết kế nghiên cứu 33

2.1.1.Quy trình nghiên cứu 33

2.1.2.Phương pháp thu thập dữ liệu 34

2.2.Phương pháp nghiên cứu 34

2.2.1.Phương pháp nghiên cứu tài liệu 34

2.2.2.Phương pháp nghiên cứu định tính 35

2.2.3.Phương pháp nghiên cứu định lượng 37

CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI HTC 40

3.1.Giới thiệu về công ty HTC 40

3.1.1.Sơ lược về công ty 40

3.1.2.Cơ cấu tổ chức công ty 42

3.1.3.Tình hình sử dụng các nguồn lực tại công ty 44

3.2.Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty 47

3.2.1. Phân tích thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty qua yếu tố tài chính 48

3.2.2.Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty thông qua yếu tố phi tài chính 54

3.2.3.Những vấn đề tồn tại trong công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty 64

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI HTC 66

4.1.Những căn cứ tiền đề để xây dựng giải pháp 66

4.1.1.Dự báo phát triển ngành kinh doanh ô tô giai đoạn 2015-2020: Những cơ hội và thách thức 66

4.1.2.Chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn từ 2015-2020 68

4.1.3.Chất lượng cuộc sống và yêu cầu đòi hỏi về một công việc phù hợp ngày càng được nâng cao 69

4.1.4.Một số quan điểm có tính chất nguyên tắc khi đề xuất giải pháp 70

4.2.Giải pháp thúc đẩy động lực làm việc cho người lao động tại HTC 70

4.2.1 Nhóm giải pháp thúc đẩy động lực làm việc thông qua yếu tố tài chính 70

4.2.2.Nhóm giải pháp thúc đẩy động lực làm việc thông qua yếu tố phi tài chính

Tải luận văn miễn phí tại đây