Quản lý vốn Tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh Hà Giang

Phần Mở đầu: Giới thiệu tổng quát về vấn đề nghiên cứu trong luận văn là quản lý vốn tín dụng đầu tư của nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hà Giang .

Chương 1 – Những vấn đề cơ bản về quản lý vốn tín dụng đầu tư của nhà nước: Đưa ra những cơ sở lý luận, các vấn đề cơ bản về quản lý vốn tín dụng đầu tư của nhà nước.

Chương 2 – Phương pháp nghiên cứu: Trình bày chi tiết về phương pháp nghiên cứu luận văn.

Chương 3 – Thực trạng việc quản lý vốn tín dụng đầu tư của nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hà Giang: Trình bày về thực trạng, những mặt được, chưa được, các nguyên nhân chủ quan, khách quan.

Chương 4 – Phương hướng và Giải pháp hướng tới hoàn thiện công tác quản lý vốn tín dụng đầu tư của nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hà Giang: Đưa ra các phương hướng, giải pháp bao gồm cả các phương hướng, giải pháp tại Chi nhánh, các đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền.

Tín dụng đầu tư của Nhà nước có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường nước ta. Cùng với đầu tư trực tiếp của Nhà nước, tín dụng đầu tư của Nhà nước định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hỗ trợ các ngành, vùng khó khăn cùng phát triển hoà nhịp chung cả nước.

Có nhiều tổ chức triển khai thực hiện tín dụng đầu tư của Nhà nước, nhưng Ngân hàng phát triển là tổ chức quan trọng nhất, thực hiện tín dụng đầu tư của Nhà nước ở quy mô lớn nhất. Việc triển khai tín dụng đầu tư của Nhà nước qua Ngân hàng phát triển vừa giúp tập trung nguồn lực tín dụng của Nhà nước hướng vào các nhiệm vụ phát triển trọng tâm mà Nhà nước mong muốn, vừa chuyên nghiệp hoá quy trình cấp tín dụng Nhà nước.

Trong những năm qua, Chi nhánh NHPT Hà Giang đã nỗ lực quản lý vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước trên địa bàn. Nhiệm vụ cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được Chi nhánh triển khai thực hiện theo các đối tượng, dự án được phân cấp. Nhìn chung việc quản lý vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước đã đạt được những thành quả nhất định, đáp ưng một phần nhu cầu vốn đầu tư phát triển trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại trong quản lý vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước do các nguyên nhân khách quan, chủ quan gây ra.

Vì vậy để Chi nhánh NHPT Hà Giang quản lý tốt hơn nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước trong thời gian tới, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, cần phải tiếp tục đổi mới quản lý vốn tín dụng đầu tư Nhà nước tại Chi nhánh theo hướng nâng cao chất lượng hơn nữa, phù hợp với định hướng hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang và chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Tài liệu là sách được công bố.

1/Thái Bá Cẩn, 2002. Khai thác nguồn vốn tín dụng Nhà nước ưu đãi cho đầu tư phát triển. Hà nội: Nhà xuất bản (NXB) Tài chính .

2/Nguyễn Anh Dũng, 2009. Ngân hàng Phát triển Việt Nam công cụ tài chính – tín dụng đắc lực của Chính phủ trong phát triển kinh tế – xã hội. Hà nội: NXB Tài chính.

3/ Phan Huy Đường, 2012. Quản lý nhà nước về kinh tế. Hà nội: NXB Đại học Quốc gia Hà nội.

4/ Học viện Ngân hàng, 2013. Giáo trình quản trị và kinh doanh ngân hàng. Hà nội: NXB Thống kê.

5/ Nguyễn Hồng Sơn và Phan Huy Đường, 2013. Giáo trình khoa học quản lý. Hà nội: NXB Đại học Quốc gia Hà nội.

6/ Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư, 2013. Giới thiệu tiềm năng các dự án thu hút đầu tư. Hà Giang: UBND Tỉnh Hà Giang.

  1. Các bài đăng trên Tạp chí.

1/ Ban Tổ chức cán bộ – NHPT, 2014. Đoàn kết nội bộ là sức mạnh, là thắng lợi tại mỗi đơn vị. Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 90, trang 9 – 11.

2/ Ban TDĐT, 2014. Những dự án tín dụng đầu tư 2013 đóng góp thiết thực phát triển đất nước. Đặc san Tài trợ dự án, số 10, trang 2 – 3.

3/ Ban Chính sách phát triển, 2014. Thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 92, trang 9 – 12.

4/ Lê Ngọc Châu, 2013. Chiến lược phát triển VDB, tăng cường trách nhiệm của mỗi CBVC. Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 82, trang 14 – 17.

5/ H.G, 2014. Chi nhánh NHPT Hà Giang hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 90, trang 36 – 37.

6/ Nguyễn Cảnh Hiệp, 2013. Bàn thêm về đặc tính rủi ro trong tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 80, trang 15 – 17.

7/ Trần Công Hòa, 2013. Định hướng xây dựng chính sách thực hiện tái cấu trúc NHPT. Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 89, trang 8 – 10.

8/ Thu Hồng, 2013. Khuyến khích huy động vốn tại các Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT. Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 89, trang 5 .

9/ Đặng Bích Loan, 2013. Chiến lược phát triển VDB, mấy vấn đề về tổ chức bộ máy. Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 82, trang 12 – 13.

10/ Thanh Phong, 2014. Tái cơ cấu lại tổ chức – nhìn từ góc độ cơ sở. Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 90, trang 40 – 41.

11/ Như Quỳnh, 2013. Chương trình hành động của NHPT giai đoạn 2013 – 2015. Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 86, trang 3 -4 .

12/ Nguyễn Văn Quảng, 2014. Phát huy vai trò nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh biên giới phía bắc. Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 91, trang 25 – 26.

13/ Mạnh Tiến, 2013. Tiếp tục phát huy vai trò của VDB góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đất nước. Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 82, trang 7 – 9.

14/ Nguyễn Ngọc Thanh, 2012. Rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của NHTM trong nền kinh tế thị trường. Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 77, trang 15 – 18.

15/TKBT, 2014. Một số vấn đề về cho vay vốn tín dụng của Nhà nước đối với DNVVN thông qua NHPT. Đặc san Tài trợ dự án, số 11, trang 2 – 4.

16/ Vũ Như Thăng và Lê Thị Thùy Vân, 2014. Chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước: Một số đánh giá & khuyến nghị chính sách. Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 92, 93, trang 12 – 16; 28 – 30.

  1. Các tài liệu khác.

– Chuyên đề, luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ.

1/ Vũ Mạnh Bảo, 2011. Tín dụng Nhà nước đối với phát triển kinh tế các tỉnh Tây nguyên. Luận án tiến sĩ, Đại học ngân hàng TP.HCM.

2/ Trần Thị Mỹ Hạnh, 2003. Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng nhà nước qua Quỹ Hỗ trợ phát triển. Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng.

3/ Nguyễn Thị Hoa, 2010. Nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Agribank TP Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học kinh tế TP.HCM.

4/ Trần Công Hoà, 2007. Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ĐTPT của Nhà nước. Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

5/ Lê Thị Định Hương, 2004. Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ĐTPT tại Quỹ Hỗ trợ phát triển TP.HCM. Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

6/ Lê Nguyễn Phương Ngọc, 2007. Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học kinh tế TP.HCM.

7/ Nguyễn Gia Thế, 2004. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ĐTPT của Nhà nước qua hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển. Luận văn thạc sĩ kinh tế,Trường Đại học Thương mại.

8/ Nguyễn Chí Trang, 2009. Hoàn thiện nội dung và phương pháp thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

9/ Lê thị Xuân, 2006. Tín dụng đầu tư phát triển, thực trạng và giải pháp. Đề tài nghiên cứu, Đại học kinh tế quốc dân.

– Các tài liệu, báo cáo khác.

1/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2006. Báo cáo tổng kết về công tác quản lý vốn Tín dụng đầu tư của Nhà nước.

2/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2007. Báo cáo tổng kết về công tác quản lý vốn Tín dụng đầu tư của Nhà nước.

3/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2008. Báo cáo tổng kết về công tác quản lý vốn Tín dụng đầu tư của Nhà nước.

4/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2009. Báo cáo tổng kết về công tác quản lý vốn Tín dụng đầu tư của Nhà nước.

5/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2010. Báo cáo tổng kết về công tác quản lý vốn Tín dụng đầu tư của Nhà nước.

6/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2011. Báo cáo tổng kết về công tác quản lý vốn Tín dụng đầu tư của Nhà nước.

7/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2012. Báo cáo tổng kết về công tác quản lý vốn Tín dụng đầu tư của Nhà nước.

8/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2013. Báo cáo tổng kết về công tác quản lý vốn Tín dụng đầu tư của Nhà nước.

9/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2006. Báo cáo cho vay, thu nợ các dự án vay vốn Tín dụng ĐTPT của Nhà nước.

10/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2007. Báo cáo cho vay, thu nợ các dự án vay vốn Tín dụng ĐTPT của Nhà nước.

11/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2008. Báo cáo cho vay, thu nợ các dự án vay vốn Tín dụng ĐTPT của Nhà nước.

12/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2009. Báo cáo cho vay, thu nợ các dự án vay vốn Tín dụng ĐTPT của Nhà nước.

13/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2010. Báo cáo cho vay, thu nợ các dự án vay vốn Tín dụng ĐTPT của Nhà nước.

14/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2011. Báo cáo cho vay, thu nợ các dự án vay vốn Tín dụng ĐTPT của Nhà nước.

15/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2012. Báo cáo cho vay, thu nợ các dự án vay vốn Tín dụng ĐTPT của Nhà nước.

16/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2013. Báo cáo cho vay, thu nợ các dự án vay vốn Tín dụng ĐTPT của Nhà nước.

17/ Chi nhánh NHPT Hà Giang, 2013. Báo cáo các dự án hoàn thành đầu tư đưa vào sử dụng.

18/ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010 – 2015).

19/ Nghị định số 75/2011/NĐ-CP, ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

20/ Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg, ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

21/ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg, ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

22/ Quyết định số 369//QĐ-TTg, ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tải luận văn tại đây : http://123link.pw/nNZQ