Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc

 

 1. QL NNL có ý nghĩa quyết định đến sự thành, bại của bất cứ DN nào. Ngày nay, QLNNL là chiến lược giúp đạt được các mục tiêu của DN. QLNNL chịu sự tác động của các nhân tố thuộc môi trường như luật pháp, văn hóa, kinh tế – xã hội, sự phát triển của khoa học và công nghệ, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế…QL NNL còn chịu sự tác động các nhân tố thuộc về nội bộ DN như văn hóa DN,  NNL của DN, tác phong lãnh đạo, trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật…cùng với các nhân tố thuộc về bản thân người lao động như tính cách, đạo đức, năng lực công việc…
 1. Kinh nghiệm QL NNL tại một số Công ty cho thấy: Một là, Chính sách nhân sự của tổ chức là khâu then chốt trong sự tồn tại và phát triển của DN. ; Hai là, Các công ty trong QL NNL là chú trọng công tác phát triển, đào tạo, tuyển dụng.; Ba là, Cần đưa ra các chính sách thu hút, sử dụng người tài; đưa ra các cơ chế chính sách đào tạo bồi dưỡng nội bộ nhằm giữ sự ổn định và củng cố bộ máy nhân lực đủ khả năng thực hiện công việc.
 2. Trong giai đoạn (2012-2013), QL NNL ở ETC1 đã được quan tâm và đầu tư. Trong năm 2012, 2013 chi phí cho đào tạo đã được nâng cao. Trong cuối 2013 đàu năm 2014, lần đầu tiên công ty có quy chế đào tạo, quy chế tuyển dụng cho riêng mình. Quy chế trả lương đã ngày càng phát huy ưu điểm khuyến khích người lao động nhất là lực lượng lao động trẻ trong công ty. Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 dần đi vào tiềm thức và hành động của người lao động; Công tác an toàn luôn được chú trọng quan tâm; Chế độ nâng lương được đảm bảo; truyền thống trên 40 năm hình thành và phát triển kết hợp với văn hóa doanh nghiệp tạo bầu không khí đoàn kết, cởi mở hơn.Các chế độ phúc lợi xã hội, đền ơn đáp nghĩa như: gặp mặt các đồng chí về hưu, tặng quà tết, ngày thành lập công ty được quan tâm…đem lại sự tin tưởng của người lao động.
 3. Tuy nhiên trên thực tế, QLNNL của ETC1 vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, như: Trong công tác hoạch định, tuyển dụng, đào tạo và phát triển NNL; các chế độ đãi ngộ; chế độ trả lương … đã nêu trong chương 3, chính những điều này gây tác động đến thái độ, hành vi, động lực, tính sáng tạo của nhân viên trong ETC1.   
 4. Trong bối cảnh mới của nền kinh tế đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020, để hoàn thiện công tác QL NNL Công ty ETC1 cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Lập chiến lược NNL đồng bộ với chiến lược phát triển chung của ETC1. Xây dựng bộ máy QL NNL; Cải tiến chế độ tuyển dụng, đào tạo NNL; xây dựng chương trình đánh giá công việc và đánh giá công việc ; Cải tiến tổ chức lao động và bố trí lao động… Bên cạnh đó, rất cần tới những hỗ trợ từ nhà nước và cấp trên của ETC1.

 

Mặc dù đã cố gắng trong việc thực hiện đề tài, nhưng chắc chắn luận văn còn  nhiều hạn chế. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để Luận văn được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, tác giả xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Vũ Thị Dậu; Các thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế -ĐHQG Hà Nội; Ban Giám đốc, các Trưởng bộ đơn vị, cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHH MTV TNĐ Miền Bắc đã giúp đỡ tác giả hoàn thành Luận văn này.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 1. Hoàng Mai Anh, 2010. Quản lý NNL tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu trong điều kiện CNH-HĐH. Luận văn Thạc sỹ. Trường ĐH Kinh tế.
 2. Triệu Tuệ Anh và Lâm Thạch Viên, 2004. Thiết kế tổ chức và quản lý chiến lược  NNL. Hà Nội: Nxb Lao động Xã hội.

 3. Christian Batal, 2002. Quản lý nhân lực trong khu vực nhà nước, tập 1,2. Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội.

 4. Lê Văn Biên, 2005. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý NNL của các ngân hàng thương mại VIB. Luận văn thạc sỹ kinh tế. Trường ĐHKT- ĐHQG Hà Nội.
 5. Bộ Lao động Thương binh và xã hội, 2005. Các văn bản quy định về chế dộ tiền lương – bảo hiểm xã hội. Hà Nội: Nxb Lao động – Xã hội.
 6. Briefcase, 2007. Nghệ thuật giữ chân nhân viên giỏi. Hà Nội: Nxb Lao động – Xã hội.
 7. Trần Xuân Cầu, 2012. Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực. Hà Nội: Nxb Đại học kinh tế Quốc dân.
 8. Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc, từ 2009-2013. Báo cáo tổng kết Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty. Hà Nội.
 9. Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc,2014. Đề án kiện toàn bộ máy. Hà Nội.
 10. Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền bắc, 2012. Quy chế Phân phối tiền lương trong Công ty. Hà Nội.
 11. Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc,2012. Quy chế Công tác cán bộ trong Công ty. Hà Nội.
 12. Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc, 2012. Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong Công ty; Hà Nội.
 13. Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc, 2012. Quy chế Phân phối tiền lương trong Công ty. Hà Nội.
 14. Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc, 2012. Nội quy lao động trong Công ty. Hà Nội.
 15. Trần Kim Dung,2006. Quản trị  NNL. Hà Nội: Nxb Thống kê.
 16. Phạm Văn Dũng và cộng sự, 2012. Kinh tế chính trị Đại cương. Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia.
 17. Vũ Ngọc Duy, 2009. Giải pháp tài chính nâng cao năng lực quản trị  NNL của Tổng công ty Giấy Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ kinh tế. Trường Đại học Kinh tế- ĐHQG Hà Nội.
 18. Vũ Thùy Dương và Hoàng Văn Hải, 2008. Giáo trình Quản trị nhân lực. Hà Nội: Nxb Thống Kê.
 19. Nguyễn Văn Điềm, 2006. Giáo trình Quản trị nhân lực. Hà Nội: Nxb Lao động – xã hội.
 20. Nguyễn Trọng Điều, 2003. Quản trị  NNL. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia.
 21. Phan Huy Đường, 2011. Giáo trình Quản lý nhà nước. Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia.
 22. Phan Huy Đường, 2012. Quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam. Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia.
 23. Đoàn Thu Hà và Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 2002. Giáo trình Khoa học Quản lý, tập2. Hà Nội: Nxb Khoa học kỹ thuật.
 24. Nguyễn Việt Hà, 2012. Hoàn thiện công tác QL NNL tại sân bay Nội Bài. Luận văn thạc sỹ. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
 25. Nguyễn Tuấn Hải, 2012. Nâng cao chất lượng NNL tại Công ty Điện lực Huế. Luận văn thạc sỹ. Trường Đại học Huế.
 26. Paul Hersey and Ken Blanc Hard, 2001. Quản trị hành vi tổ chức. Hà Nội: Nxb thống kê.

 27. Hà Văn Hội, 2006. Quản trị  NNL. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
 28. Lê Thị Hường, 2012. Đào tạo NNL chất lượng cao ngành du lịch tại Đà Nẵng. Luận văn thạc sỹ kinh tế. Trường Đại học Đà Nẵng.
 29. Lê Thị Mỹ Linh, 2009. Phát triển nguồn nhân lực trong DN NVV ở Việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Luận án Tiến sỹ. Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
 30. Phetsamone Phonevilaisack, 2012. Quản trị nguồn nhân lực ở TCT Điện lực CHDCND Lào – Lý luận thực tiễn và giải pháp. Luận án Tiến sỹ. Trường ĐHKT Quốc dân.
 31. Nguyễn Thị Thu Phương, 2011. Quản lý nhân lực tại công ty Cokyvina. Luận văn thạc sỹ Quản lý kinh tế. Trường ĐHKT-ĐHQG Hà nội.
 32. Lê Quân,2008. Kỹ thuật xây dựng hệ thống tiền lương và đánh giá thành tích của DN. Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.
 33. Nguyễn Ngọc Quân và Nguyễn Vân Điềm, 2013. Quản trị Nhân lực. Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.  
 34. Nguyễn Văn Quân, 2013. Một số giải pháp thu hút và duy trì  NNL tại Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SANYO OPT Việt Nam. Luận văn thạc sỹ. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 35. Quốc hội, 2003. Bộ luật lao động nước CHXHCN Việt Nam, Sửa đổi bổ sung 2002 – 2003. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia.
 36. Bowin Robert và Harvey Donald, 2010. Giáo trình Quản trị  NNL (Human Resources Management. Hà Nội: Nxb Lao động – Xã hội.
 37. Đặng Đức San và Nguyễn Văn Phần, 2002. Quản lý, sử dụng lao động trong DN (Tập 1,2). Hà Nội: Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội.

 38. Nguyễn Hồng Sơn và Phan Huy Đường, 2013. Giáo trình Khoa học Quản lý.  Hà Nội: Nxb ĐHQG Hà nội.
 39. Phạm Quỳnh Sơn, 2008. Xây dựng chiến lược phát triển  NNL cho Xí nghiệp dịch vụ và Cho thuê văn phòng – Công ty Cổ phần ford Thăng Long. Luận văn thạc sỹ Kinh tế. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa.
 40. Bùi Xuân Thắng,2011. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực tại Hội sở Vinh – Ngân hàng TMCP Bắc Á. Luận văn Thạc sỹ. Đại học Kinh tế.

 41. Nguyễn Hữu Thân, 2008. Quản trị nhân sự. Hà Nội: Nxb Lao động – Xã hội.
 42. Trần Thị Thu và Vũ Hoàng Ngân, 2013. Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công, Giáo trình Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.

 43. Trần Thị Thủy, 2010. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý  NNL tại Công ty Điện Lực Thái Bình trong điều kiện tái cơ cấu ngành điện Việt nam”. Đề tài NCKH.
 44. Đinh Văn Toàn, 2012. Phát triển  NNL của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2015. Luận án tiến sỹ. Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
 45. Trịnh Văn Toản,2009. Nâng cao năng lực quản trị NNL của công ty giấy bãi bằng Việt Nam. Luận văn thạc sỹ kinh tế. Trường ĐHKT- ĐHQG Hà Nội.
 46. Hoàng Quốc Trung,2009. Nâng cao năng lực quản trị  NNL và hội nhập của các ngân hàng thương mại đến năm 2015. Luận văn thạc sỹ kinh tế. Trường ĐHKT- ĐHQG Hà Nội.

Willam J, 2012. Tối đa hóa năng lực nhân viên (The Manager Guide to Maximazing Employee Potential).

Tải bản full luận văn tại đây : http://123link.pw/qewx