Quản lý nhà nước về lĩnh vực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Công nghệ thông tin là một ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân mà sự phát triển của nó góp phần đáng kể thúc đẩy sự tăng trưởng của nhiều ngành kinh tế kỹ thuật khác của nền kinh tế quốc dân. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT và Internet, việc ứng dụng các thành tựu nghiên cứu của CNTT vào hoạt động của các CQNN phục vụ cho công tác quản lý hành chính Nhà nước đã đem lại không ít những thành công và hiệu quả to lớn. Việc dần thay thế, tự động hóa, vi tính hóa các thủ tục giấy tờ văn bản theo cách làm việc hiện hành qua đó sẽ tạo ra cách thức làm việc mới, phong cách lãnh đạo mới và các cách thức mới trong việc đưa ra các quyết định mang tính chiến lược đồng thời hỗ trợ các cán bộ, công chức, viên chức có những công cụ hỗ trợ đắc lực và hiệu quả đó là các ứng dụng CNTT để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc cải cách cách thức làm việc, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính đồng nghĩa với các CQNN sẽ phục vụ người dân, các tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần thúc đẩy cái cách hình chính và đẩy mạnh công cuộc CNH, HĐH đất nước.

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN đã trở thành một đòi hỏi khách quan trong một xã hội hiện đại. Ngày nay hầu như không một ai phủ nhận vai trò to lớn của ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của CQNN, giữa các CQNN với nhau và trong giao dịch của CQNN với tổ chức và cá nhân. Cùng với đó ứng dụng CNTT góp phần hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của CQNN. Thực tế trong những năm qua ứng dụng CNTT đã có những đóng góp đáng kể trong công tác quản lý, điều hành và giao dịch của các CQNN.

Công tác QLNN về ứng dụng CNTT đóng một vai trò quan trọng mang tính chất chiến lược và quyết định cho đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của CQNN. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ứng dụng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN hướng tới Chính phủ điện tử, chúng ta cần tiếp tục đổi mới và tăng cường củng cố, hoàn thiện bộ máy quản lý; Nâng cao nhận thức về vai trò của ứng dụng CNTT; Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến phát triển ứng dụng CNTT; Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT, đội ngũ cán bộ QLNN về ứng dụng CNTT và quản lý khắc phục các hạn chế đang còn tồn tại trong công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN.

Việc nghiên cứu thực tế công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang, xem xét các tồn tại để từ đó đưa ra các khuyến nghị, khắc phục tồn tại nhằm mục đích nâng cao hiệu lực quản lý từ đó làm cơ sở cho sự phát triển của ứng dụng CNTT, đẩy mạnh cải cách hành chính. Những khuyến nghị nêu lên trong Luận văn này, mặc dù chỉ là khuyến nghị ban đầu cần hoàn thiện hơn, tuy nhiên, nếu thực hiện tốt thì công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ có một bước tiến mới. Nó sẽ tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của CQNN ở tỉnh Hà Giang trong thời gian tới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Nghị quyết số 16/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

 


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 1. Sách, luận văn:
 1. Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về CNTT, 1997. CNTT – Tổng quan và một số vấn đề cơ bản. Hà Nội: Nhà xuất bản Giao thông vận tải.
 2. Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương, 2001. Ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
 3. Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ, 2008. Thông tư liên tịch số 03 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng VH-TT  thuộc UBND cấp huyện. Hà Nội, tháng 6 năm 2008.
 4. Bộ TT&TT, 2011. Báo cáo ứng dụng CNTT năm 2010. Hà Nội, tháng 6 năm 2011.
 5. Bộ TT&TT, 2012. Báo cáo ứng dụng CNTT năm 2013. Hà Nội tháng 7 năm 2014.
 6. Bộ TT&TT, 2012. Báo cáo ứng dụng CNTT năm 2011. Hà Nội, tháng 9 năm 2012.
 7. Bộ TT&TT, 2013. Thông tư số 06 quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước. Hà Nội, tháng 3 năm 2013.
 8. Bộ TT&TT, 2013. Báo cáo ứng dụng CNTT năm 2012. Hà Nội tháng 7 năm 2013.
 9. Cục Thống kê tỉnh Hà Giang, 2001 đến 2013. Niên giám thống kê 2001 đến 2013. Hà Giang: Công ty in Hà Giang.
 10. Nguyễn Thành Chung, 2007. Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên.
 11. Chính phủ, 2007. Nghị định 64 Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Hà Nội, tháng 4 năm 2007.
 12. Phan Đình Diệu, 1998. Tổng quan về CNTT. Hà Nội: Nhà xuất bản Hà Nội.
 13. Đảng công sản Việt Nam, Bộ Chính trị, 2000. Chỉ thị 58 của về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Hà Nội tháng 10 năm 2000.
 14. Đảng công sản Việt Nam, Bộ chính trị ,2014. Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Hà Nội, tháng 7 năm 2014.
 15. Phan Văn Hải, 2008. Ứng dụng CNTT phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc – Thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế Quốc dân.
 16. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, 2014. Nghị Quyết số 139 về việc ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ công chức, viên chức chuyên trách CNTT trong các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các CQNN và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Hà Giang, tháng 10 năm 2014.
 17. Nguyễn Khắc Khoa, 2003. CNTT phục vụ QLNN và QLNN về thông tin và CNTT. Đề tài khoa học cấp bộ, Học viện hành chính Quốc gia
 18. Đào Thị Minh và cộng sự, 2007. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT tại Việt Nam. Đề tài khoa học cấp Bộ, Bộ TT&TT.
 19. Nguyễn Văn Nam, 2008. Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý chính quyền tỉnh An Giang. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
 20. Quốc Hội, 2006. Luật CNTT. Hà Nội, tháng 6 năm 2006.
 21. Hàn Viết Thuận, 2004. Giáo trình tin học đại cương. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.
 22. Tỉnh uỷ Hà Giang, 2013. Nghị quyết số 16 về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Hà Giang, tháng 12 năm 2013.
 23. Trần Ngọc Uẩn, 2004. Giáo trình Nhà nước và pháp luật, Quản lý hành chính Tập 3. Hà Nội: Nhà xuất bản Lý luận chính trị.
 24. UBND tỉnh Hà Giang, 2006. Quyết định số 1609 về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông Hà Giang. Hà Giang, tháng 6 năm 2006.
 25. UBND tỉnh Hà Giang, 2008. Quyết định số 1116 về việc thành lập Sở TT&TT tỉnh Hà Giang. Hà Giang, tháng 4 năm 2008.
 26. UBND tỉnh Hà Giang, 2008. Quyết định số 2454 phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN tỉnh Hà Giang năm 2008. Hà Giang, tháng 7 năm 2008.
 27. UBND tỉnh Hà Giang, 2008. Quyết định số 3092 ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT tỉnh Hà Giang. Hà Giang, tháng 9 năm 2008.
 28. UBND tỉnh Hà Giang, 2008. Quyết định số 2972 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm CNTT và Truyền thông. Hà Giang, tháng 11 năm 2008.
 29. UBND tỉnh Hà Giang, 2009. Quyết định số 625 phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009-2010. Hà Giang, tháng 3 năm 2009.
 30. UBND tỉnh Hà Giang, 2011. Chỉ thị số 07 về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CQNN tỉnh Hà Giang. Hà Giang, tháng 02 năm 2011.
 31. UBND tỉnh Hà Giang, 2011. Quyết định 1468 Phê duyệt kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT giai đoạn 2011- 2015. Hà Giang, tháng 6 năm 2011.
 32. UBND tỉnh Hà Giang, 2011. Quyết định số 1898 Phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN tỉnh Hà Giang năm 2012. Hà Giang, tháng 9 năm 2011.
 33. UBND tỉnh Hà Giang, 2012. Quyết định số 484 về việc Ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Hà Giang, tháng 3 năm 2012.
 34. UBND tỉnh Hà Giang, 2012. Quyết định số 2549 về quy định mức chi trả chế độ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử, bản tin của cơ quan thuộc tỉnh quản lý. Hà Giang, tháng 11 năm 2012.
 35. UBND tỉnh Hà Giang, 2013. Quyết định số 614 về việc Ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Hà Giang, tháng 4 năm 2013.
 36. UBND tỉnh Hà Giang, 2013. Quyết định số 697 Phê duyệt đề án triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN tỉnh giai đoạn 2013-2015. Hà Giang, tháng 4 năm 2013.
 37. UBND tỉnh Hà Giang, 2014. Quyết định số 331 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh. Hà Giang, tháng 02 năm 2014
 38. UBND tỉnh Hà Giang, 2014. Quyết định số 06 về việc Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Hà Giang, tháng 4 năm 2014.
 39. UBND tỉnh Hà Giang, 2014. Chương trình Hành động số 59. Hà Giang, tháng 4 năm 2014.
 40. Bách khoa toàn thư tiếng việt.

<http://vi.wikipedia.org/wiki/Công_nghệ_thông_tin>. [Ngày truy cập: 15 tháng 9 năm 2014].

Tải luận văn tại đây :http://123link.pw/qDNKH