Quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Hà Giang

Hoàn thiện công tác quản lý NSNN đang là yêu cầu có tính cấp thiết trong điều kiện hiện nay. Trong những năm qua, công tác quản lý và điều hành NSNN tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả nhất định, khi nguồn thu có hạn thì việc phân bổ nguồn lực hợp lý, bố trí ngân sách đầu tư kịp thời cho các lĩnh vực quan trọng, quản lý có hiệu quả nguồn vốn NSNN và việc điều hành linh hoạt ngân sách trong từng giai đoạn có ý‎ nghĩa rất quan trọng. Hoạt động quản lý NSNN tỉnh Hà Giang đã góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân, đảm bảo công bằng, an sinh xã hội và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý NSNN tỉnh Hà Giang cũng còn bộc lộ những tồn tại, bất cập cần phải khắc phục và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới đó là: Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm có giảm nhưng chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ tái nghèo cao chứng tỏ các chương trình, mục tiêu chưa thực sự hiệu quả; đầu tư XDCB còn dàn trải và vẫn còn có sự thất thoát lãng phí; nội dung chi quản lý hành chính còn có sự lãng phí, thất thoát…

Trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng lý luận, thực tiễn về quản lý NSNN nói chung và kết quả nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản lý NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Luận văn đã đề xuất một số giải pháp, trong đó các giải pháp được chú trọng là nâng cao chất lượng công tác lập dự toán của các đơn vị thụ hưởng ngân sách; quyết định phân bổ dự toán ngân sách của HĐND và UBND các cấp ở địa phương; rà soát và hoàn thiện hệ thống các định mức phân bổ và sử dụng ngân sách hiện hành; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thủ tục đầu tư, ban hành quy trình giải quyết công việc của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp; nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi của KBNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ quản lý NSNN các cấp; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan tài chính, thuế, KBNN và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý ngân sách; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý NSNN trong các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách.

Tuy vậy, quản lý NSNN là một vấn đề phức tạp, liên quan tới nhiều nội dung và do có những hạn chế nhất định về năng lực, thời gian, nên còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn./.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Bộ Tài chính, 2003. Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. Hà Nội.
 2. Chính phủ, 2003. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. Hà Nội.
 3. Cục thống kê tỉnh Hà Giang, 2014. Niên giám thống kê năm 2013. Hà Giang: Công ty in Hà Giang.
 4. Cục Thuế tỉnh Hà Giang, 2012-2014. Báo cáo tổng kết công tác thuế các năm 2011-2013. Hà Giang.
 5. Trần Xuân Hải, 2011. Tăng cường công tác quản lý tài chính công ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Đề tài cấp Bộ – Bộ Tài chính (2010-2011).
 6. Tô Thiện Hiền, 2012. Nâng cao hiệu quả Quản lý ngân sách Nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020. Luận án Tiến sĩ. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.
 7. HĐND tỉnh Hà Giang, 2010. Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Hà Giang.
 8.  HĐND tỉnh Hà Giang, 2010. Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Hà Giang.
 9.  HĐND tỉnh Hà Giang, 2010. Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. Hà Giang.
 10.  KBNN tỉnh Hà Giang, 2012-2014. Báo cáo kết quả kiểm soát chi năm 2011-2013. Hà Giang.
 11. Phạm Văn Khoan, 2010. Giáo trình L‎ý thuyết quản l‎ý tài chính công. Học viện Tài chính.
 12.  Quốc hội, 2002. Luật ngân sách nhà nước. Hà Nội.
 13.  Sở Tài chính tỉnh Hà Giang, 2011-2013. Báo cáo công tác thanh tra Tài chính các năm 2011-2013. Hà Giang.
 14. Bùi Thị Quỳnh Thơ, 2013. Hoàn thiện Quản lý chi ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh. Luận án Tiến sĩ. Học viện Tài chính.
 15. UBND tỉnh Hà Giang, 2012-2014. Báo cáo thuyết minh số liệu quyết toán thu, chi ngân sách địa phương các  năm 2011-2013. Hà Giang.
 16.  UBND tỉnh Hà Giang, 2013. Báo cáo tình hình phát triển KT-XH năm 2011-2013 và nhiệm vụ năm 2014-2015. Hà Giang.
 17. www.hagiang.gov.vn/province/pages/information.aspx?CateID=2&ItemID=25, Cổng thông tin điện tử Hà Giang.
 18.  www.mof. gov.vn, Bộ Tài Chính.

Tải luận văn tại đây