Phát triển nguồn nh n lực quản lý tại ubnd thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam

Phát triển nguồn nhân lực quản lý là một yêu cầu quan trọng và cấp bách  trong giai đoạn hiện nay đối với bất kỳ một quốc gia hay một tổ chức. Đây là điều kiện cơ bản quyết định sự thành công của mỗi đơn vị, tổ chức trong quá trình phát triển.

Việc phát triển NNL quản lý ở UBND thành phố Tam Kỳ chịu nhiều tác động của các yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, hai yếu tố tác động trực tiếp và ảnh hưởng toàn diện tới quá trình này là yếu tố đào tạo và yếu tố sử dụng nguồn nhân lực. Các quốc gia phát triển trên thế giới hay các tập đoàn kinh tế lớn đặc biệt chú trọng đến hai yếu tố này và đã gặt hái nhiều thành công. Đây là bài học kinh nghiệm quý báu cho các quốc gia khác cũng như những địa phương và tổ chức đi sau học tập.

Những hạn chế trong công tác phát triển NNL quản lý tại UBND thành phố Tam Kỳ nói chung hay các địa phương khác là do sự cứng nhắc trong quá trình đào tạo và sử dụng. Cách thức phát triển nguồn nhân lực hiện nay theo hướng tuần tự, rập khuôn chưa tạo được điểm nhấn và chưa mạnh dạng trong khâu đột phá thu hút và trọng dụng nhân tài. Đây là động lực quan trọng trong quá trình thu hút và phát triển, tạo NNL quản lý chất lượng cho tương lai.

Để góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực quản lý tại Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, luận văn này đã tập trung làm rõ cơ sở khoa học của việc phát triển nguồn nhân lực, đi sâu phân tích, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, NNL quản lý tại Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, trong mối quan hệ với số lượng, kết cấu và quá trình hình thành phát triển của nguồn nhân lực. Luận văn đã đưa ra các quan điểm và các giải pháp, các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ. Bên cạnh những giải pháp thuộc của thành phố, của tỉnh Quảng Nam cũng cần có một số giải pháp đồng bộ từ phía Nhà nước, chủ trương của Đảng thì mới có tác động tích cực và hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ một luận văn khoa học, tác giả đã vận dụng kiến thức lý luận được tiếp thu từ tài liệu, nhà trường, đi sâu tìm hiểu điều tra, khảo sát thực tiễn địa phương, bước đầu đã đề xuất những giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, đây là một vấn đề lớn và phức tạp, nên việc đề xuất xây dựng hệ thống các giải pháp nêu trên với những lập luận, lý giải đảm bảo tính khoa học và hiện đại là một việc không đơn giản đôi lúc mang tính chủ quan. Vì vậy, để hoàn thiện vấn đề này, phải có những nghiên cứu chuyên sâu và đồng bộ tiếp theo./.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1). Bùi Quang Bình, 2010. Giáo trình kinh tế phát triển. Hà Nội, nhà xuất bản giáo dục Giáo dục Việt Nam.

(2) Nguyễn Đình Bình, năm 2010. Phát triển nguồn nhân lực tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đến năm 2020, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội.

(3) Chính phủ nước CHXHCNVN, 2010. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính Phủ quy định những người là công chức.

(4) Chính phủ nước CHXHCNVN, 2010. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

(5). Trần Kim Dung, 2013. Quản trị nguồn nhân lực, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

(6). Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (2010), Văn kiện đại hội lần thứ XX, Nxb Công ty xổ số kiến thiết Quảng Nam.

(7). Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (2011), Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII của Tỉnh ủy Quảng Nam về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

(8). Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội

(9). Lê Thị Hồng Điệp, 2012. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam, Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội

(10). Cao Thanh Hương, 2011. Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực quản lý cấp xã trên địa bàn thành phố Hoài Nhơn tỉnh Bình Định, Đại học Đà Nẵng.

(11). Bùi Văn Nhơn , 2009. Các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức hành chính công ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, Nxb Học viện Hành chính quốc gia, Hà Nội.

(12). Quốc hội nước CHXHCNVN, khóa XIII, 2008, Luật Cán bộ, công chức

(13). Quốc hội nước CHXHCNVN, khóa XIII, 2010, Luật Viên chức

(14). Đoàn Xuân Sâm, 2007. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, Nxb Học viện, Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

(15). Võ Xuân Tiến, năm 2010. Một số vấn đề về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đà Nẵng,  tạp chí khoa học và công nghệ,

(16). Tỉnh ủy Quảng Nam, 2006.  Nghị quyết số 02-QĐ/TU, ngày 5/12/2006 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Quảng Nam.

(16). Tỉnh ủy Quảng Nam, 2011.  Nghị quyết số 04-QĐ/TU, ngày 30/6/2011 về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020.

(17). Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, 2011. Quyết định số  2606 /QĐ-UBND ngày19/8/ 2011 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020.

(18). Viện Nghiên cứu con người (2004), Quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam, một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

(19). Viện Chiến lược phát triển (2001), Cơ sở khoa học của một vấn đề trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

(20). Ngô Doãn Vịnh (2005), Bàn về phát triển kinh tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Tải luận văn tại đây