Phát triển các dịch vụ bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Phú Thọ

Phát triển các dịch vụ bảo hiểm luôn là mục tiêu hướng tới trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Sử dụng hợp lý các nguồn lực, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh là nhiệm vụ cần thiết để doanh nghiệp tồn tại, phát triển và khẳng định vị thế của mình trên thị trường bảo hiểm.

Với tư cách pháp lý là một đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, yêu cầu nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu về thị phần, không ngừng nâng cao đời sống người lao động là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của Bảo Việt Phú Thọ.

Qua 3 chương, tác giải luận văn đã cố gắng trình bày những vấn đề cơ bản về dịch vụ và dịch vụ hiểm nói riêng (Chương 1). Trên cơ sở đưa ra các phương pháp nghiên cứu tác giả đã phân tích thực trạng phát triển dịch vụ bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Phú Thọ giai đoạn 2009 -2013 (Chương 2) để rút ra được những kết quả đã đạt được đồng thời chỉ ra những hạn chế trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty Từ đó, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, chiến lược kinh doanh trong giai đoạn tới tác giả đề xuất  6 nhóm giải pháp lớn để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Bảo Việt Phú Thọ.(Chương 3)

Xuất phát từ vị trí công tác của mình, tác giả hy vọng rằng, những giải pháp đưa ra sẽ được áp dụng vận dụng vào tình hình thực tiễn tại Bảo Việt Phú Thọ.

Do thời gian nghiên cứu cũng như kiến thức còn hạn chế, luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Tác giả mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII (2013).
 2. Báo cáo đánh giá thị trường bảo hiểm của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (2011).
 3. Bộ tài chính(2007): Thông tư số 156/2007/TT-BTC hướng dẫn thực  hiện chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới được thành lập, tổ chức và hoạt động theo luật kinh doanh bảo hiểm, ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2007.
 4. Hoàng Văn Châu, Vũ Sĩ Tuấn, Nguyễn Như Tiến (2002), Bảo hiểm trong kinh doanh, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật
 5. Công ty Bảo Việt Phú Thọ (2009-2013), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh.
 6. Phạm Văn Dược (1998), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất bản thống kê
 7. Nguyễn Ngọc Hà (2009), “Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm của các nước và những bài học đối với Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, số 18-6/2009, tr. 80-83.
 8. Học viện tài chính Hà Nội (2005), Giáo trình bảo hiểm, nhà xuất bản tài chính.
 9. Quốc hội (2000), Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000.
 10. Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt (2005, 2010), Quyết định phân cấp quyền hạn trách nhiệm và hạch toán nội bộ hiệu quả kinh doanh đối với các đơn vị thành viên.
 11. Trương Mộc Lâm, Lưu Nguyên Khánh (2001), Một số điều cần biết về pháp lý trong kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
 12. Trường Đại học Kinh tế quốc dân (1998), Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất bản Giáo dục.

Tải luận văn tại đây