Pháp luật về quản lý sử dụng vốn của ngân hàng thương mại ở Việt Nam và thực tiễn tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình

Với xu hướng “toàn cầu hoá” hiện nay, nhu cầu về vốn cho phát triển kinh tế đã không còn là vấn đề riêng của bất kỳ một quốc gia nào.Việt Nam đang thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, tích cực chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới nên nhu cầu về vốn lại càng trở nên cấp thiết. Với tư cách là các “trung gian tài chính”, các NHTM ở  Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng đối với việc huy động mọi nguồn vốn trong dân cư để cung ứng cho nền kinh tế với nhứng điều kiện nhất định. Vốn để các NH tiến hành và phát triển các hoạt động kinh doanh của mình không chỉ riêng nguồn vốn tự có mà chủ yếu là nguồn vốn huy động được. Chính vì vậy công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn này sao cho hiệu quả là vấn đề mà các NH luôn quan tâm.

NHCT Ba Đình là một trong những chi nhánh lâu đời nhất của hệ thống NHCT Việt Nam.Nhưng đây cũng là chi nhánh luôn có những kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng nằm trong những tốp đầu về thành tích kinh doanh trong hoàn thống. Trong giai đoạn hiện nay với nhiều biến động của nền kinh tế việc duy trì và giữ vững cũng như phát huy hơn nữa thành tích hoạt động, cũng như hiệu quả quán lý sử dụng vốn thì đòi hỏi chi nhánh luôn phải thực hiện tốt các nhóm giải pháp liên quan đến hoạt động huy động vốn.

Mỗi nhóm giải pháp là hàng loạt các giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề  quản lý và sử dụng vốn trong NHTM. Qua đó, từng bước xây dựng và củng cố hệ thống văn bản pháp luật hoàn chỉnh, hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội hiện nay.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng song do điều kiện, thời gian, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng có hạn nên Luận văn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết nhất đinh. Học viên rất mong nhận được những ý kiến nhận xét, chỉ dẫn, đóng góp của các thầy giáo, cô giáo và đồng nghiệp/

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Văn bản pháp luật

 1. Bộ tài chính (2014), Thông tư 21/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, Hà Nội.
 2. Chính phủ (2006), Nghị định số 141/NĐ – CP ngày 22/11/2006 quy định mức vốn pháp định của các TCTD, Nội.
 3. Chính phủ (2011), Nghị định 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, Hà Nội.
 4. Chính phủ (2013), Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh, Hà Nội.
 5. Chính phủ (2011), Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần, Hà Nội.
 6. Chính phủ (2013), Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần, Hà Nội.
 7. Chính phủ (2006), Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, Nội.
 8. Ngân hàng nhà nước (2005), Quyết định 457/QĐ-NHNN của NHNN ban hành ngày 19/04/2005 quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của các TCTD.
 9. Ngân hàng nhà nước (2006), Quyết định số 191/QĐ – BHTG7 ban hành ngày 18/8/2006 về thông tin báo cáo áp dụng đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là NHTM.
 10. Ngân hàng nhà nước (2008), Quyết định số 187/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh DTBB đối với các TCTD ban hành ngày 16/01/2008
 11. Ngân hàng nhà nước (2008), Quyết định số 2560/QĐ-NHNN ngày 03/11/2008 của Thống đốc NHNN về việc điều chỉnh tỷ lệ DTBB đối với các TCTD.
 12. Ngân hàng nhà nước (2008), Quyết định số 2811/QĐ-NHNN ngày 20/11/2008 về việc điều chỉnh tỷ lệ DTBB đối với các TCTD.
 13. Ngân hàng nhà nước (2008), Quyết định Số: 1160/2004QĐ-NHNN ngày 13/9/2004 của NHNN về việc ban hành quy chế tiền gửi tiết kiệm.
 14. Ngân hàng nhà nước (2008), Quyết định số 2951/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008 về việc điều chỉnh tỷ lệ DTBB đối với TCTD của Thống đốc NHNN.
 15. Ngân hàng nhà nước (2009), Quyết định số 379/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh tỷ lệ dự DTBB đối với các TCTD ban hành ngày 24/02/2009.
 16. Ngân hàng nhà nước (2013), Thông tư số 07/2013/TT-NHNN quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng ban hành ngày 14/3/2013.
 17. Ngân hàng nhà nước (2009), Thông tư số 15/2009/TT-NHNN ban hành ngày 10/08/2009 sửa đổi một số điều khoản của Quyết định số 457/QĐ-NHNN về tỷ lệ vốn ngắn hạn tài trợ cho vay trung dài hạn của TCTD.
 18. Ngân hàng nhà nước (2010), Thông tư 13/2010/TT-NHNN của NHNN ban hành ngày 20/05/2010 quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn của TCTD.
 19. Ngân hàng nhà nước (2010), Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ban hành ngày 27/09/2010 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 13/2010/TT-NHNN quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong họat động của tổ chức tín dụng.
 20. Ngân hàng Nhà nước (2012), Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay, đi vay, mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Hà Nội.
 21. Ngân hàng Nhà nước (2012), Thông tư số 04/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012 Quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Hà Nội.
 22. Ngân hàng Nhà nước (2011), Thông tư số 02/2011/TT-NHNN quy định lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội.
 23. Ngân hàng Nhà nước (2014), Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng, Hà Nội.
 24. Ngân hàng TMCP Công thương VN (2011), Quyết định số 1168/QĐ-HĐQT-NHCT35 Quy định thực hiện bảo đảm cấp tín dụng. Mã số Qđ.35.03.
 25. Ngân hàng TMCP Công thương VN (2013), Quyết định số 1773/2013/QĐ-HĐQT-NHCT17Quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động của Bộ máy kiểm tra kiểm soát nội bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Mã số QC.17.03.III.
 26. Ngân hàng TMCP Công thương VN (2013), Quyết định số 047/2013/QĐ-BKS-NHCT43 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP CTVN Mã số QC.43.01.II.
 27. Ngân hàng TMCP Công thương VN (2010), Quyết định số 222/2010/QĐ-HĐQT-NHCT35 Quy định cho vay các tổ chức kinh tế Mã số QĐ.35.12
 28. Ngân hàng TMCP Công thương VN (2012), Quyết định số 2185/2012/ QĐ-HĐQT-NHCT35 Quy định tạm thời cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình Mã số QĐ 35.18.II.
 29. Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội.
 30. Quốc hội (2005), Luật doanh nghiệp, Hà Nội.
 31. Quốc Hội (2010), Luật chứng khoán năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2010, Hà Nội.
 32. Quốc hội (2010), Luật các tổ chức tín dụng, Hà Nội.
 33. Quốc hội (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội.
 34. Quốc hội (2005), Luật Nhà ở, Hà Nội.
 35. Quốc hội (2012), Luật bảo hiểm tiền gửi, Hà Nội.

Các tài liệu tham khảo khác

 1. Phan Thị Cúc (2006), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Giao thông vận tải.
 2. Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nxb đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
 3. Trương Thanh Đức (2013), Bình luận về những bất cập của pháp luật giao dịch bảo đảm, thongtinphapluatdansu.edu.vn.
 4. Viên Thế Giang (2010), Tập trung kinh tế – Giải pháp đáp ứng yêu cầu tăng vốn pháp định của các NHTMVN, Tạp chí Ngân hàng số 13/2010
 5. Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Giao thông vận tải, 2009.
 6. Đỗ Thị Kim Hảo (2008), Cảnh báo sớm nguy cơ rủi ro thanh khoản, Tạp chí ngân hàng số 07/2008.
 7. Nguyễn Đắc Hưng (2008), “Trao đổi về quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại” – Tạp chí ngân hàng số 24/2008.
 8. Nguyễn Thị Lan Hương (2013), Sách Những vấn đề pháp lý về tài chính doanh nghiệp, NXB Chính trị Quốc gia.
 9. Nguyễn Đức Hưởng (2009), Khủng hoảng thanh khoản tài chính toàn cầu – thách thức với Việt Nam, NXB Thanh Niên.
 10. Lê Thị Lợi (2013), Vốn chủ sở hữu trong các ngân hàng tại Việt Nam – các vấn đề về quản trị vốn, Tạp chí Ngân hàng số 2+3/2013.
 11. Frederic S.Mishkin (2001), Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, Nxb Khoa học và kỹ thuật
 12. Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính.
 13. Nguyễn Minh Phong (Tháng 4/2013), Sở hữu chéo và những hệ lụy của sở hữu chéo, Báo Đại Biểu nhân dân.
 14. Peter. Rose (2010), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính.
 15. Thông tin khoa học pháp lý (1998), “Về giao dịch bảo đảm và đăng ký tài sản trong pháp luật Việt Nam”, (Số chuyên đề).
 16. Trương Quang Thông (2010), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính.
 17. Lê Thị Thu Thủy (2006), Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng, Nxb Tư pháp, Hà Nội.
 18. Nhật Trung (2010), “Tỉ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động – những thông lệ quốc tế”, Tạp chí Ngân hàng số 17/2010.
 19. Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Nxb Thống kê.
 20. Trần Thị Thu Trang (2013), Pháp luật về xử lý TSBĐ trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại, thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Đống Đa, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội.
 21. Nguyễn Thị Thúy Vân (2014), Pháp luật về huy động vốn bằng hình thức nhận tiền gửi của NHTM ở Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội.

Website:

 1. http://thongtinphapluatdansu.edu.vn
 2. http://vietinbank.vn
 3. http://vi.wikipedia.org
 4. http://www.nganhangonline.com/
 5. http://www.thoibaonganhang.vn

Tải luận văn miễn phí tại đây