Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Hoạt động tài chính là một trong những hoạt động cơ bản, gắn liền với tất cả các khâu của quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở lý luận kết hợp với thực trạng tài chính tại Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì đã trình bày ở trên, có thể khẳng định rằng: Trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ đòi hỏi mỗi doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trìnói riêng muốn tồn tại và phát triển, đều phải nâng cao sức cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Phân tích tài chính đóng vai trò và tầm quan trọng trong quản lý tài chính cũng như quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là công cụ quản lý đắc lực đối với các nhà quản lý doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì nói riêng phải thường xuyên phân tích tài chính và không ngừng hoàn thiện phân tích tài chính để kết quả phân tích tài chính thực sự trở thành công cụ quản lý giúp nhà quản lý có được những thông tin đáng tin cậy trong việc lựa chọn và đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả nhất.

Nhằm góp nhần nâng cao hiệu quả của hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, luận văn với đề tài:  “Phân tích tài chính cuả Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì” đã đề cập đến một số vấn đề:

Thứ nhất: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Đưa ra các khái niệm; phương pháp, kỹ thuật, nội dung phân tích; các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Đây là cơ sở lý luận quan trọng cho việc phân tích thực trạng tài chính và tìm ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp.

Thứ hai: Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng tài chính diễn biến từ năm 2011 đến năm 2013 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì. Qua đó phân tích đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại và các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính Công ty. Đây là nội dung nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng để tìm ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty.

Thứ ba: Để thực hiện một cách hiệu quả phương hướng, mục tiêu phát triển của Công ty; từ những kết quả đạt được, những tồn tại và các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính Công ty, Luận văn đưa ra năm giải pháp: Phân bổ lại cơ cấu vốn cho hợp lý và phù hợp với tình hình của công ty; Tăng cường quản lý chặt chẽ các khoản phải thu; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh; Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực; Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tài chính và phân tích tài chính. Luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước tạo hành làng pháp lý cho các doanh nghiệp phát triển lành mạnh.

Với những nội dung trên, tác giả hy vọng luận văn sẽ là cơ sở giúp cho công ty có thể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện tình hình tài chính.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn, do còn  hạn chế về mặt thời gian và kiến thức, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, thầy cô giáo và độc giả quan tâm đến lĩnh vực này để nội dung nghiên cứu được hoàn thiện hơn./.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10  tháng 03 năm 2015

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. GS.TS Ngô Thế Chi và TS. Nguyễn Trọng Cơ, 2005. Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính.
  2. TS. Nguyễn Minh Kiều, 2010. Tài chính doanh nghiệp căn bản. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.
  3. GS.TS Vương Đình Huệ, 2011. Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chính. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính.
  4. PGS.TS Nguyễn Năng Phúc, 2008. Giáo trình phân tích báo cáo tài chính. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân.
  5. TS. Phạm Thị Thủy và Th.s Nguyễn Thị Lan Anh, 2012. Báo cáo tài chính phân tích, dự báo & Định giá. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân
  6. Báo cáo tài chính của công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì năm 2011-2013.
  7. Lê Thị Kim Anh, 2012. Phân tích tài chính của Công ty TNHH Tâm Châu. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội.
  8. Vũ Thị Bích Hà, 2012. Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Kinh Đô. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội.
  9. Nguyễn Anh Vinh, 2010. Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Alphanam. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội.
  10. Võ Đình Phương, 2012. Phân tích tài chính của Tổng Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí, Trường Đại học kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội.

 Bảng phân tích EPS và P/E , 2014, < http://s.cafef.vn/hastc/HVT-cong-ty-co-phan-hoa-chat-viet-tri.chn>, [Truy cập ngày 01 tháng 01 năm 2015].

Tải luận văn miễn phí tại đây