NHỮNG BÀI TIẾNG ANH HỌC THUẬT DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC – BÀI 4 – Black cats and Broken mirrors

Black cats and Broken mirrors

Some superstitions have been with us for so long that they have been become customs. In many parts of the world it is polite to say “heath” or “God bless you”  when someone sneezes. People used to think that the soul could escape from the body during a sneeze. they sad that “God bless you” to protect  people from losing their soul. Today we no longer believe that people who sneeze are in danger of losing their soul, but we say ” God bless you” anyway. We say it not because we are supertitious, but because we are polite.

 

Những con mèo đen và những chiếc gương vỡ

Nhiều  mê tín dị đoan đã tồn tại với chúng ta lâu nay đã trở thành phong tục tập quán .Ở nhiều nơi trên thế giới khi có ai đó hắt hơi, bạn nên lịch sự nói “sức khỏe” hoặc ” Chúa phù hộ cho bạn”. Mọi người thường nghĩ rằng linh hồn có thể thoát ra khỏi cơ thể trong quá trình hắt hơi. Họ nói ” Chúa phù hộ cho bạn” để bảo vệ người dân khỏi mất linh hồn của họ.Ngày nay chúng ta không còn tin rằng những người hắt hơi có nguy cơ mất linh hồn của họ, nhưng chúng ta vẫn nói ” Chúa phù hộ cho bạn “. Chúng tôi nói rằng nó không phải vì chúng ta mê tín , nhưng vì chúng ta là lịch sự.

 

 

Superstitions about numbers are so widespread that some people called numerologist make a living giving advice about numbers. In 1937, when the Toyoda family of Japan wanted to form a car company, they asked a numerologist if “Toyota” would be  good name for the company. The numerologist said it would not be. He explained  that ” Toyoda” took ten strokes of the pen to write, and 10 was not a lucky number. ” Toyota”, however, took eight strokes to write, and eight was a very lucky number. the numerologist recommended ” Toyota” as a better name for the company. The family took his advice. As a result, millions of people drive ” toyotas”, and not ” Toyoda”.

 

 

Mê tín dị đoan về những con số này là rất phổ biến -một số người người mà được gọi là thày tướng số  kiếm sống bằng việc đưa ra lời khuyên về những con số. Năm 1937, khi gia đình Toyoda của Nhật Bản muốn thành lập một công ty xe hơi, họ hỏi một thày tướng số nếu  rằng liệu cái tên “Toyoda” có phải là một cái tên tốt cho công ty hay không. Thày tướng số này cho biết cái tên này sẽ không tốt. Ông giải thích rằng “Toyoda” mất mười nét bút để viết, và số 10 không phải là một con số may mắn. “Toyota”, tuy nhiên, chỉ mất tám nét để viết, và số tám là một số rất may mắn. Và ông  đề nghị lấy tên “Toyota” sẽ là  một tên tốt hơn cho công ty. Gia đình nghe theo lời khuyên của ông. Kết quả là, hàng triệu người lái xe “Toyota”, chứ không phải “Toyoda”.

 

Many people are superstitious about numbers. They think that they are lucky numbers and unlucky number.The number 13 often considered unlucky. In some parts of the world buildings have no 13th floor ans streets have no houses with the number 13. In Japan, 4 is considered unlucky because in the Japanese the word ” four” is pronounced the same as the word “death”. Japanese never give gifts of four knives, four napkins, or four of anything. What are the lucky numbers? Seven is a lucky number in many places, and * is considered lucky in Japan and China. In China, businesses often open on August 8 (8-8), and many couples register to get married at eight past eight August 8.

 

Nhiều người mê tín dị đoan về con số. Họ nghĩ rằng  có  những con số may mắn và không may mắn. Số 13 thường được coi là không may mắn. Một số nơi trênthế giới các tòa nhà thì không có tầng 13 và đường phố thì không có nhà nào mang số 13. Tại Nhật Bản, số 4 được coi là không may mắn bởi vì trong tiếng Nhật từ “bốn” được phát âm giống như từ “chết”. Nhật Bản chưa bao giờ tặng quà mà là  bốn con  dao, bốn khăn ăn, hoặc bốn bất cứ điều gì. Con số may mắn là gì? Số Bảy là con số may mắn ở nhiều nơi, và  được coi là may mắn ở Nhật Bản và Trung Quốc. Ở Trung Quốc, những thương nhân thường khai trương   vào ngày 08 tháng 8 và nhiều cặp vợ chồng đăng ký kết hôn vào lúc  08:08 phút ngày 08 Tháng Tám.

 

For examples, in many parts of the world spilling salt is bad luck.throwing salt, howewer is good  luck. so people who spill salt throw reserves the bad luck. when the japaneses bump heads, they immidiately bump heads again. accoding to a japaneses superstiton , the first bump means their parents will die, but the second bump ” erases” the first bump. To reverse bad luck in general, people turn around three times, turn their pockets inside out, or put their hats on backwards. In the United States, baseball playes sometimes wear their caps backwards when their tea m is losing. it took silly, but the baseball players don’t mind if helps them win the game.

 

 

Ví dụ, ở nhiều nơi trên thế giới đổ muối là điều không may mắn. Tuy nhiên ném muối thì lại là điều may mắn. Vì vậy người làm đổ muối thì  ném một ít muối đổ qua  vai trái. Ném muối sẽ giữ lại điều  may mắn. Khi người Nhật bị đụng đầu, Ngay lập tức họ đụng đầu một lần nữaTheo như sự mê tín của người Nhật thì các vết sưng đầu tiên có nghĩa là cha mẹ sẽ chết, nhưng vết sưng thứ hai “xóa” các vết sưng đầu tiên. Để đảo ngược may mắn nói chung, người dân quay lại ba lần, lần lượt quay 3 vòng từ  trong ra ngoài, hoặc đội mũ ngược. Tại Hoa Kỳ, các cầu thủ  bóng chày đôi khi đội mũ ngược khi đội của họ đang bị thua . Điều này thật ngớ ngẩn, nhưng các cầu thủ bóng chày không phiền nếu điều này giúp họ giành chiến thắng trong trận đấu.
Even people who say they aren’t superstitious would probably not do what the men in the picture do -intentionally walk under ladder and break mirrors. almost everyone is at least a little superstitious. One women says that when she got married, her aunt gave her white bath towels. “Never buy purple towels”, her aunt said. ” If you use purple towels, your marriage will end” Does the women believe that superstition? ” no, of course” she says, “It’s silly”. Does she use purple towela? ” well, no”, she answers. ” Why take chances”

 

Ngay cả những người nói rằng họ không mê tín dị đoan có lẽ sẽ không làm những gì những người đàn ông trong bức ảnh làm – đi dưới những cái thang và làm vỡ gương. Hầu như tất cả mọi người ít nhất cũng có một chút mê tín dị đoan. Một phụ nữ cho biết khi cô kết hôn, dì của cô ấy đã tặng cô ấy những chiếc  khăn tắm màu trắng và dặn cô ấy rằng  “Không bao giờ mua khăn tắm  màu tím”,. “Nếu cháu sử dụng khăn màu tím, hôn nhân của cháu sẽ kết thúc” Liệu người  phụ nữ này có tin vào điều  mê tín dị đoan đó không? “Không, tất nhiên là không “, cô ta nói, “Thật ngớ ngẩn”. vậy Cô ấy có sử dụng khăn tắm màu tím không? “Ồ, không “, Cô trả lời. “Tại sao phải liều chứ?”.
In addition to superstitions about numbers, there are many other kinds of superstitions about eating, sleeping, sneezing and itching.there are superstitions about animals and holidays and horseshoes. there are even superstitions about superstitions. those superstitions tell people how to reserve bad luck.

 

Thêm vào sự  mê tín dị đoan về các con số này, có rất nhiều loại mê tín dị đoan khác nhau về ăn, ngủ, hắt hơi và ngứa. Có mê tín dị đoan về động vật,  các ngày lễ và cả những cái móng ngựa. Thậm chí có mê tín dị đoan về mê tín dị đoan. Những người mê tín nói với mọi người làm thế nào để giữ được may mắn.

 

Because there are so many superstitions, it’s not surprising that some of them are contradictory. In Germany, It is good luck when the left eye twitches and bad luck when the right eye twitches. In Malaysia, it is exactly the opposite; a twitching right eye means good luck, and a twitching left eye means bad luck. accidentally putting on clothes inside out brings good luck in Pakitan but bad luck in Costa Rica.In Chile  unmarried people won’t take the last piece of food on the plate because it means they will never marry. in Thailand,unmarried people take the last piece  because it means they will marry someone good-looking.

 

Bởi vì có rất nhiều loại mê tín dị đoan, Không có gì phải ngạc nhiên rằng một số trong số đó mâu thuẫn với nhau. Tại Đức,  người ta tin rằng may mắn là khi mắt trái nháy và không may mắn khi mắt phải nháy . Tại Malaysia, nó là hoàn toàn ngược ,mắt phải  giật có nghĩa là may mắn, và mắt trái giật giật có nghĩa là không may mắn. Việc vô tình mặc quần áo trái khi đi  ra ngoài mang lại may mắn ở  Pakitan nhưng không may mắn ở  Costa Rica. Ở  Chile người chưa lập gia đình sẽ không ăn phần thức ăn còn lại trên đĩa bởi vì nó có nghĩa là họ sẽ không bao giờ kết hôn. ở Thái Lan, những người chưa lập gia đình thì lại ăn hết phần thức ăn  cuối cùng bởi vì nó có nghĩa là họ sẽ kết hôn với một người người ưa nhìn.