Những bài Tiếng Anh học thuật dành cho học viên cao học – Bài 1 – How do people earn their living?

How do people earn their living?

1.The third type of economic activity, the tertiary sector, generates wealth through the selling of goods and services. Tertiary activities usually include wholesale and retail selling, educational and medical services, administrative and governmental activities, and the transmission of information. Although sometimes this category is divided, with the services involing communication and information being called the quaternary sector, the differentiation is not emphasized in this chapter.

Con người kiếm sống bằng cách nào

1. Loại hình thứ 3 của hoạt động kinh tế hay còn gọi là khu vực thứ 3, tạo ra của cải thông qua việc bán hàng hóa và các dịch vụ. Các hoạt động trong ngành kinh tế thứ 3 thường bao gồm bán buôn và bán lẻ, dịch vụ giáo dục và y tế, các hoạt động quản lý, hành chính và truyền thông. Mặc dù đôi khi nhóm này được phân chia theo cách mà ở đó với các dịch vụ liên quan đến truyền thông và thông tin được gọi là khu vực thứ 4, tuy nhiên sự khác nhau này không được nhấn mạnh trong chương này.

 

2.A map of tertiary activities, when based on the percentage of workers angaged in services, does not display the same pattern of contrast between the more developed and less developed nations as do primary and secondary activities ( Figure 10-23). For example, the percentage of workers exceeds 50 in the relatively rich countries of Canada, Australia and Sweden as in the less developed countries of Colombia and Jodan.Included in the middle category of workers in the service sector are Eastern Europe and the Soviet Union, which are centrally planned economies de-emphasizing consumerism.

 

2. Một bản đồ của các hoạt động kinh tế thứ 3, khi à dựa trên tỉ lệ lao động  tham gia vào các dịch vụ, đã không thể hiện một mô hình tương phản giữa các quốc gia phát triển và các quốc gia kém phát triển như ở các hoạt động kinh tế thứ nhất và thứ 2  ( hình minh họa 10-23). Chẳng hạn , Ở những nước tương đối giàu có như Canada, Úc, Thụy Điển và những nước kém phát triển hơn như Colombia và Jordan, tỷ lệ lao động đểu  vượt quá 50%. Những nơi có nhóm lao động chiếm vị trí trung bình trong khối dịch vụ Đứng ở giữa nhóm tham gia lao động trong khu vực dịch vụ là các nước Đông Âu và Liên Xô cũ, các nước mà nền kinh tế kế hoạch tập trung không chú trọng tới sự tiêu dùng.
3. There are significant differences, however, between the more developed and less developed countries in types of services. In affluent countries, the proportion of the population employed in tertiary activities has increased over the  century ( and continues to increase ) as mechanization has reduced labor  requirements in agriculture and manufacturing. In fact, a nation may be characterized as a post – industrial society if the relative importance of  its economy has shifted from manufacturing to services. By contrast, in poor countries, a large tertiary sector in the economy is not the expression of an affluent, automated society. Quite the opposite. Where manufacturing jobs are few, many persons attempt to earn some money by selling cheap goods on the streets or by performing services for richer inhabitants. It takes little capital to be a small- scale trader and little experience to be a domestic servant. 3.Tuy nhiên, có những sự khác nhau đáng kể giữa các nước phát triển và các nước kém phát triển về các loại hình dịch vụ. Ở các nước giàu có, tỉ lệ dân số tham gia làm việc ở các hoạt động kinh tế thứ 3 đã tăng trong 20 năm qua ( và còn tiếp tục tăng) vì cơ khí hóa dã làm giảm yêu cầu lao động trong nông nghiệp và sản xuất. Trên thực tế, một quốc gia có thể được coi là xã hội hậu công nghiệp nếu tỉ trọng nền kinh tế của nước đó chuyển từ sản xuất sang dịch vụ. Ngược lại, ở các nước nghèo, một khu vực kinh thế thứ 3 rộng lớn trong nền kinh tế không phải là biểu hiện của một xã hội tự động giàu có. Hoàn toàn đối lập. Ở những nơi các công việc sản xuất rất ít, thì nhiều người lại cố gắng kiếm tiền bằng cách bán hàng hóa rẻ trên phố hoặc cung cấp các dịch vụ cho người giàu có. Người ta chỉ cần bỏ ra 1 số vốn nhỏ để trở thành một hộ kinh doanh nhỏ và chút ít kinh nghiệm để trở thành người giúp việc gia đình.