Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu về chất lượng tín dụng hộ nghèo tại NHCSXH huyện Tân Lạc, với mục tiêu đánh giá thực trạng tín dụng hộ nghèo. Qua đó đưa ra các giải pháp khả thi và phù hợp với đặc điểm cụ thể của Chi nhánh nhằm nâng cao chất lượng tín dụng hộ nghèo.

Nghiên cứu đã tiến hành theo hai hướng:

– Thứ nhất, phân tích những chỉ tiêu, kết quả hoạt động chương trình cho vay hộ nghèo của NHCSXH huyện Tân Lạc qua 5 năm từ 2010-2013 qua các chỉ tiêu dư nợ, nợ quá hạn, nợ khoanh, lãi tồn đọng… để đánh giá hiệu quả đối với ngân hàng.

– Thứ hai, phân tích những tác động của chương trình đối với công tác xóa đói giảm nghèo, phúc lợi xã hội và những ảnh hưởng về mặt kinh tế xã hội của chương trình thông qua các chỉ tiêu: mức độ tiếp cận của hộ nghèo, mức vay trung bình mỗi lượt vay, số hộ thoát nghèo và số việc làm được tạo mới.

Kết quả nghiên cứu đề tài đã cơ bản hoàn thành mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề ra:

Thứ nhất, đề tài đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận về đói nghèo, tín dụng chính sách và tín dụng cho người nghèo. Đề tài cũng đã tiếp cận, phân tích một số nghiên cứu của các tác giả trong nước về chất lượng tín dụng nói chung và tín dụng trong hệ thống NHCSXH nói riêng để từ đó đưa ra cách tiếp cận phù hợp cho vấn đề nghiên cứu.

Thứ hai, đề tài đã phân tích khái quát về thực trạng chất lượng tín dụng hộ nghèo tại Chi nhánh NHCSXH huyện Tân Lạc giai đoạn 2010-2013, đánh giá những mặt đạt được và những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó nêu ra các nhóm giải pháp cụ thể để khắc phục các mặt hạn chế nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng hộ nghèo tại Chi nhánh trong thời gian tới.

Thứ ba, kết quả nghiên cứu của đề tài có thể sử dụng làm căn cứ để Chi nhánh NHCSXH huyện Tân Lạc chấn chỉnh hoạt động và triển khai phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng hộ nghèo tại đơn vị.

  • Những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Mặc dù đã rất cố gắng và dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, nhưng do thời gian có và nguồn lực tài chính có hạn nên đề tài vẫn còn một số hạn chế sau đây:

Thứ nhất, đề tài chưa tổ chức điều tra khảo sát lấy ý kiến khách hàng là đối tượng hộ nghèo mà chỉ sử dụng số liệu thu thập được từ các nguồn thứ cấp, bao gồm: Báo cáo tổng kết công tác, báo cáo tín dụng hàng năm của NHCSXH huyện Tân Lạc; Báo cáo công tác xóa đói giảm nghèo của phòng LĐ – TB và Xã hội huyện Tân Lạc… Do đó kết quả nghiên cứu chưa thể hiện được tính đa chiều, chưa đánh giá sâu hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo và những ý kiến phản hồi từ người vay.

Thứ hai, đề tài chưa sử dụng mô hình định lượng trong phân tích để đánh giá mức độ tương quan và tầm ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng tín dụng hộ nghèo. Vì thế chưa sắp xếp được thứ tự ưu tiên giải quyết các vấn đề và tầm quan trọng của các giải pháp.

Chính vì những hạn chế nêu trên mà kết quả nghiên cứu cần được sử dụng một cách thận trọng. Để khắc phục những hạn chế này, cần tiến hành tổ chức điều tra khảo sát thêm các đối tượng là hộ vay vốn, các cá nhân đại diện tổ TK&VV, các Hội đoàn thể nhận ủy thác và cán bộ tín dụng ngân hàng với số lượng mẫu đủ lớn và đầy đủ đối tượng để đảm bảo tính đại diện. Vấn đề này tác giả hi vọng sẽ được giải quyết trong các nghiên cứu tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Vũ Lê Quỳnh Anh, 2011. Giải pháp mở rộng cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Học viện Tài chính, Hà Nội.  
2. Phạm Thị Châu, 2007. Tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội với công tác xóa đói giảm nghèo tại Lâm Đồng, Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
3. Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 2002. Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
4. Nguyễn Thị Bích Diệu, 2012. Nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng CSXH Hà Nội, Luận văn thạc sỹ, Học viện Tài chính, Hà Nội.
5. Nguyễn Thị Thu Đông, 2012. Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập, Luận án tiến sỹ, ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
6. Nguyễn Thu Hà, 2013. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NH TMCP Châu Á chi nhánh Hưng Yên, Luận văn thạc sỹ, Học viện Tài chính, Hà Nội.
7. Đào Thị Thúy Hằng, 2011. Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ nghèo tại Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hải Phòng, Luận văn thạc sỹ, Học viện Tài chính, Hà Nội.  
8. Hoàng Hữu Hòa và Lê Hữu Nghiệp, “Tác động của vốn vay tín dụng đối với xóa đói giảm nghèo ở Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Khoa học – Đại học Huế, số 43, 2007.
9. Lê Đăng Hoàn, 2013. Nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp tại một số thành phố lớn ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ, ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.  
10. Phạm Trọng Hưng, “Nâng cao chất lượng tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV đông Hà Nội”,  Tạp chí Khoa học & Đào tạo ngân hàng, số 89, 2009, trang 55 – 62.
11. Trần Trọng Khiết, “Kiểm soát tín dụng để bảo đảm tăng trưởng và an toàn”, Tạp chí Khoa học & Đào tạo ngân hàng, số 89, 2009, trang 25 – 28.
12. Tống Thị Mai Loan, 2006. Rủi ro tín dụng trong cho vay ở NH CSXH. Thực trạng và giải pháp quản lý, Luận văn thạc sỹ, Học viện Tài chính, Hà Nội.
13. Duy Minh,  “Tín dụng 2014: Tăng cả chất và lượng”, Báo Công Thương, số 8,  2014.
14. Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, 2009. Tài liệu tập huấn cho cán bộ mới tuyển dụng, Hà Nội.
15. Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, 2009. Văn bản nghiệp vụ đang áp dụng trong Hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội, Hà Nội.
16. Vũ Thị Nhài, 2013. Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thăng Long, Luận văn thạc sỹ, Học viện Tài chính, Hà Nội.
17. NHCSXH huyện Tân Lạc, 2010 – 2013. Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo. Hòa Bình.
18. NHCSXH huyện Tân Lạc, 2010 – 2013. Báo cáo tín dụng năm, Hòa Bình.
19. NHCSXH huyện Tân Lạc, 2010 – 2013. Cân đối chi tiết tài khoản năm, Hòa Bình.
20. Phòng LĐ-TBXH huyện Tân Lạc, 2010 – 2013. Báo cáo công tác Xóa đói giảm nghèo năm, Hòa Bình.
21. Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 2010. Luật các tổ chức tín dụng – Luật số 47/2010/QH12.
22. Nguyễn Thị Thu, 2013. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng CSXH tỉnh Lào Cai, Luận văn thạc sỹ, Học viện Tài chính, Hà Nội.
23. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 2010. Quyết định số 50 /2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
24. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 2011. Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg  ngày 30 tháng 01 năm 2011 về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015.
25. Đoàn Vĩnh Tường và Đỗ Thị Phương Hoa, “Tăng trưởng tín dụng 2013 – Ưu tiên chất lượng”, Tạp chí Khoa học & Đào tạo ngân hàng, số 139,  2013.
26. UBND huyện Tân Lạc, 2013. Báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2013.
Các website:
27. “Chất lượng tín dụng vẫn phải đặt lên hàng đầu”, 2013. Xem tại: http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Chat-luong-tin-dung-van-phai-dat-len-hang-dau/22712.tctc
28. Hà Minh Lục, “Ngành Ngân hàng và “chất lượng” tín dụng”, 2013. Xem tại: http://www.tapchitaichinh.vn/Vang-Tien-te/Nganh-Ngan-hang-va-chat-luong-tin-dung/37159.tctc
29. Phan Thanh Tú, “Nâng cao hiệu quả tín dụng hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Kỳ (Nghệ An)”, 2014. Xem tại:

http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Nang-cao-hieu-qua-tin-dung-ho-ngheo-tai-Ngan-hang-Chinh-sach-xa-hoi-huyen-Tan-Ky-Nghe-An/46577.tctc

Link tải luận văn : http://123link.pw/aX7Sa