Luyện thi chứng chỉ tiếng anh B1 – có hướng dẫn – Test 23

 • Question 1

  Choose the best answer to complete the sentence.

  1. Many modern architects insist on…………materials native to the region that will blend into surrounding landscape.

  Sau giới từ + V-ing. Cụm insist on V-ing: khăng khăng, nài nỉ làm gì


 • Question 2

  2. If Americans ate fewer foods with sugar and salt, their general health…………better.

  Câu điều kiện loại 2 giả sử không có thật ở hiện tại. Mệnh đề if chia ở quá khứ đơn, mệnh đề chính chia would + V


 • Question 3

  3. Many books ………… but one of the best is How to win friends and influence people by Dale Carnegie.

  Câu mang nghĩa bị động (BE + P2) ở hiện tại hoàn thành have been P2


 • Question 4

  4. She couldn’t get into the house because she   …………her key.

  Hành động mất chìa khóa xảy ra trước hành động không vào được nhà. Vì vậy, phải chia động từ ở thì quá khứ hoàn thành


 • Question 5

  5. Renting an apartment can be as expensive as…………

  So sánh ngang bằng giữa 2 sự việc. buying a house (cụm danh động từ = danh từ được thành lập từ động từ)


 • Question 6

  6. Doctor Martin is the kind of doctor…………will take pains to be thorough.

  Đại từ quan hệ thay thế cho người, làm chủ ngữ


 • Question 7

  7. John does not swim…………

  So sánh ngang bằng as + adj/ adv + as. Trạng từ fast bổ nghĩa cho động từ swim. Không có từ fastly


 • Question 8

  8. …………movies are restricted to people over 17 years of age.

  This/ that/ another + N số ít. These + N số nhiều


 • Question 9

  9. Punctuality is very important in work.

  Lựa chọn theo ý nghĩa. Punctuality (n) sự đúng giờ


 • Question 10

  10. Overpopulation may lead to …………space for living.

  space là danh từ không đếm được nên chỉ dùng more hoặc less. Chọn less theo ý nghĩa. Dân số quá đông có thể dẫn đến không gian sống bị thu hẹp hơn.