Luyện thi chứng chỉ tiếng anh B1 – có hướng dẫn – Test 22 

 • Question 1

  Choose the best answer to complete the sentence.

  1. Look! The road is wet. It…………last night.

  Phỏng đoán trong quá khứ dùng must/might/can/ could have P2. Nhìn kìa. Đường ướt. Chắc hẳn hôm qua trời mưa.


 • Question 2

  2. My wife has found a job…………a personal assistant.

  as + N: bản thân làm công việc đó. VD: as the eldest child in the family, he had to work hard to support his parents. (Là con trai cả, anh ấy phải làm việc vất vả để hỗ trợ bố mẹ)
  like + N: So sánh tương đồng. Dịch là ‘như”, giống như. VD: she is patient like a teacher (Cô ấy kiên nhẫn giống như giáo viên) – thực tế không phải là giáo viên

 • Question 3

  3. We always…………lots of photos while we are on holiday

  Cụm take photos: chụp ảnh


 • Question 4

  4. My cousin …………five gold medals in Wushu since 1990.

  dùng ”since”, quan tâm đến kết quả (số lượng) hơn là bản thân hành động nên chia ở hiện tại hoàn thành


 • Question 5

  5. If I could travel round the world, I…………go to Hawaii.

  Câu điều kiện loại 2 chỉ giả sử không có thật ở hiện tại, mệnh đề if chia ở quá khứ đơn, mệnh đề chính: would  + V


 • Question 6

  6. Only when the exam is coming…………hard.

  Only when dùng đảo ngữ vế sau. trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính


 • Question 7

  7. The local authorities are trying to raise ……………public awareness about how to reduce environmental pollution.

  awareness (sự nhận thức) là danh từ không đếm được nên dùng more/ less. Về ý nghĩa chọn more


 • Question 8

  8 .They have…………their children…………to be independent thinkers.

  to bring up: nuôi dưỡng


 • Question 9

  9. How do you manage to…………the noise from your neighbours?

  manage to do st: xoay sở làm gì, put up with: chịu đựng


 • Question 10

  10. He changes his mood quite often and suddenly for no reason. He is…………

  Lựa chọn theo ý nghĩa. A (cáu kỉnh), B (hay giao tiếp xã hội), C (hay thay đổi tâm trạng), D (vô lý)


 • Bạn đạt được 0/ 10 Câu