Luyện thi chứng chỉ tiếng anh B1 – có hướng dẫn – Test 20

 Question 1
 • Choose the best answer to complete the sentence.

  1. He asked himself whether………………………a cheap place to eat in that big city.

  Động từ asked chia quá khứ đơn nên B, C loại.


 • Question 2

  2. She has a beautiful tan. She………………………on holiday.

  Phỏng đoán trong quá khứ dùng must/might/can/ could have P2.


 • Question 3

  3. The truth of the matter was………………………the same as reported in that newspaper.

  hardly the same: hầu như không giống


 • Question 4

  4. Those scientists………………………on the experiment for months without a plausible result.

  for dùng với thì hoàn thành. Hành động thể hiện đã, đang xảy ra nên chia ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn


 • Question 5

  5. We’ll get a job if we………………………out of money.

  Câu điều kiện loại 1 có thật ở hiện tại. Mệnh đề if chia ở hiện tại đơn


 • Question 6

  6. According to many scientists, there………………………a cure for that disease.

  Phỏng đoán ở hiện tại dùng must/might + V.
  Theo nhiều nhà khoa học, chắc hẳn có cách chữa bệnh đó.


 • Question 7

  7. The electrician………………………to change all the bulbs in the hall before dark.

  to promise to do st: Hứa sẽ làm gì


 • Question 8

  8. I………………………doing this job, I need some money for my study.

  sau chỗ trống là V-ing nên chọn A hoặc B. Xét về ý nghĩa chọn B. Tôi sẽ không ngại làm công việc này, tôi cần một ít tiền để học tập.


 • Question 9

  9. All the parcels have to be delivered during the morning, ………………………?

  Tag question: câu hỏi đuôi
  Gồm 2 thành phần Statement, Tag có động từ ngược nhau: statement ở khẳng định thì tag ở phủ định và ngược lại
  Statement: have to ở khẳng định thì phủ định là don’t have to chứ không phải haven’t to


 • Question 10

  10. The house looks wonderful. It………………………have just been redecorated.

  Phỏng đoán trong quá khứ dùng must/might/can/ could have P2. Phủ định dùng can’t/couldn’t/ mightn’t have P2. Không dùng mustn’t have P2