Luyện thi chứng chỉ tiếng anh B1 – có hướng dẫn – Test 19

 • Question 1

  Choose the best answer to complete the sentence.

  1.  She is making a speech welcoming the new students. So she……………be the principal of the school.

  Phỏng đoán ở hiện tại dùng must/might + V. Phủ định dùng can’t/ mightn’t + V. Không dùng mustn’t (cấm, không được)


 • Question 2

  2. Let the boy……………it himself before he offers to help.

  Động từ theo sau let là nguyên thể: LET SB DO ST (để cho ai làm gì)


 • Question 3

  3. If there had not been that accident, nobody would……………of that secret.

  Câu điều kiện loại 3 (giả sử điều ngược lại trong quá khứ), mệnh đề chính chia ở would/could have P2


 • Question 4

  4. Most animals in the desert sleep ……………, and only go out at night to hunt their food.

  cụm từ during the day: trong ngày/ suốt cả ngày


 • Question 5

  5. People in developing countries are cutting down trees for fuel, ……………?

  Tag question: câu hỏi đuôi
  Gồm 2 thành phần Statement, Tag có động từ ngược nhau: statement ở khẳng định thì tag ở phủ định và ngược lại


 • Question 6

  6. It is still too early……………the number of the casualties.

  cấu trúc too + adj + to infi: quá sớm để làm gì


 • Question 7

  7. I……………a lot about gardening when I watched the gardener work.

  Động từ ở mệnh đề đã cho chia ở thì quá khứ đơn (watched) nên loại A.Việc học xảy ra cùng lúc chứ không phải xảy ra trước nên không chia quá khứ hoàn thành (B, C). pick up = learn: học


 • Question 8

  8. In my culture, children……………to say back their parents.

  to be allowed to do st: được phép làm gì


 • Question 9

  9. Ann did not have to explain everything to the workers; they are used to……………in that condition

  to be used to V-ing: Quen với việc gì


 • Question 10

  10.  Only by working hard, ……………more money.

  Only + V-ing, đảo ngữ vế sau đó: trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính