Luyện thi chứng chỉ tiếng anh B1 – có hướng dẫn – Test 17

 • Question 1

  Choose the best answer to complete the sentence.

  1. The Times, one of Britain’s oldest newspaper,…………by John Walter.

  Câu bị động (BE + P2) do có cụm by John Walter và về mặt ý nghĩa


 • Question 2

  2. When I got home, the children…………to bed and the house was quiet

  Động từ chia thì quá khứ hoàn thành vì hành động bọn trẻ đi ngủ xảy ra trước hành động tôi về nhà


 • Question 3

  3. – We haven’t got any bread left.

  – Don’t worry. I …………go to the baker’s and get some.

  Quyết định tại thời điểm nói nên chọn thì tương lai đơn


 • Question 4

  4. She…………her son to turn down his music. It was too loud.

  Cấu trúc ask sb to do st: bảo ai làm gì


 • Question 5

  5. Berlin is one of the most…………cities in Europe.

  So sánh hơn nhất với tính từ dài nên loại A. Về mặt ý nghĩa thì loại C. Exciting nghĩa chủ động miêu tả tính chất của sự việc, excited nghĩa bị động thể hiện cảm xúc.


 • Question 6

  6. Forests are essential to life.

  Từ đồng nghĩa essential = necessary = vital: thiết yếu, cần thiết


 • Question 7

  7. I called but nobody answered. She…………have gone out.

  Phỏng đoán trong quá khứ dùng must/might/can/ could have P2.


 • Question 8

  8. By the end of this month we will…………the report.

  Cụm by the time hoặc by + thời gian trong tương lai thì chia ở thì tương lai hoàn thành


 • Question 9

  9. I don’t know how old …………

  Mệnh đề sử dụng từ để hỏi (what, when, where, who, which, why and how) đặt ở giữa câu thì trật từ tự theo câu trần thuật (không có đảo ngữ)


 • Question 10

  10. Beatrice said she…………in Paris before moving to Barcelona.

  Động từ chia ở quá khứ hoàn thành vì hành động sống ở Paris xảy ra trước hành động cô ấy nói