Luyện thi chứng chỉ tiếng anh B1 – có hướng dẫn – Test 16

 • Question 1

  Choose the best answer to complete the sentence.

  1.”I have never been to America”, she…………to me.

  Có sẵn giới từ to nên chọn said to somebody = told somebody


 • Question 2

  2. I thought the film…………interesting.

  Mệnh đề 1 dùng thì quá khứ đơn ”thought” nên mệnh đề 2 cũng phải chia ở quá khứ ”would be”


 • Question 3

  3. He asked his parents when…………married.

  Hành động kết hôn xảy ra trước hành động hỏi nên chia ở quá khứ hoàn thành had got


 • Question 4

  4. My son asked me…………he had to go to school that day.

  Câu gián tiếp với yes/no question dùng if/ whether (liệu rằng)
  ”Do I have to go to school today” my son asked me. –> My son asked me if/ whether he had to go to school that day.


 • Question 5

  5. My husband…………that he couldn’t give up smoking

  Câu gián tiếp dùng said that, to tell sb about st, to speak to sb, to talk to sb


 • Question 6

  6. He…………that he had lost his wallet.

  Lựa chọn về nghĩa


 • Question 7

  7. She told me that she…………a shower when the phone rang.

  Một hành động đang xảy ra (đang tắm) thì một hành động khác chen vào (điện thoại kêu)


 • Question 8

  8. “I…………for the meal”, Mark said.

  Câu trực tiếp thể hiện ý định tại thời điểm nói


 • Question 9

  9. Look! Two butterflies ………………………..near the window.

  Từ look! (xem kìa) dùng với thì hiện tại tiếp diễn miêu tả hành động đang diễn ra


 • Question 10

  10. She screamed when she saw the…………body lying across the carpet.

  Cần tính từ bổ nghĩa cho danh từ body. A (không có từ như vậy trong tiếng Anh), B (động từ), D (danh từ)