Luyện thi chứng chỉ tiếng anh B1 – có hướng dẫn – Test 15

 • Question 1

  Choose the best answer to complete the sentence.

  1. The meeting of the History Society takes place………………..two o’clock and three o’clock on Friday.

  between… and… = from… to…


 • Question 2

  2. Her parents were very………………..because she was out so late that night.

  Lựa chọn từ vựng theo ý nghĩa. A  (có trách nhiệm), B (xin lỗi, tiếc), C (lo lắng), D là động từ vượt qua


 • Question 3

  3. I have been looking for this book for months, and………………..I have found it.

  Lựa chọn theo ý nghĩa A (cuối cùng), B (vừa kịp lúc), C (at the end of something: cuối của cái gì, in the end: cuối cùng), D (hiện tại)


 • Question 4

  4. Never before………………..such a fantastic view.

  Never chia ở thì hoàn thành,  đặt ở đầu câu làm thành cấu trúc đảo ngữ: trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính


 • Question 5

  5. He is said……………….. the best man to do this job.

  Câu bị động đối với động từ chỉ ý kiến. Câu chủ động: People say that he is the best man to do this job.
  –> It is said that he is the best man to do this job. hoặc he is said to be the best man to do this job.


 • Question 6

  6. My employer’s……………….. of my work does not matter to me at all.

  opinion of sb, st: ý kiến về ai, cái gì


 • Question 7

  7. They have never been abroad, so they………………..have taken these photos.

  Phỏng đoán trong quá khứ dùng must/might/can/ could have P2. Phủ định dùng can’t/couldn’t/ mightn’t have P2. Không dùng mustn’t have P2
  (Họ chưa từng ra nước ngoài, vì vậy không thể có chuyện họ đã chụp các bức ảnh này)


 • Question 8

  8. After a lot of difficulties, he finally………………..to open door.

  Cấu trúc manage to do st: xoay sở làm gì


 • Question 9

  9. The child was too ………………..to utter any words.

  Cấu trúc too + adj + to V. D là danh từ nên loại. A, B, C là tính từ, về mặt ý nghĩa chọn shocked. Hơn nữa, shocked mang nghĩa bị động, biểu đạt cảm xúc.


 • Question 10

  10. The mother doesn’t know………………..the hammer after he used it.

  Mệnh đề sử dụng từ để hỏi (what, when, where, who, which, why and how) đặt ở giữa câu thì trật từ tự theo câu trần thuật (không có đảo ngữ)
  …wh-word + S + V…