Luyện thi chứng chỉ tiếng anh B1 – có hướng dẫn – Test 14

 • Question 1

  Choose the best answer to complete the sentence.

  1. They have to finish the report by Monday,………………..they?

  Tag question: câu hỏi đuôi
  Gồm 2 thành phần Statement, Tag có động từ ngược nhau: statement ở khẳng định thì tag ở phủ định và ngược lại
  Statement: have to ở khẳng định thì phủ định là don’t have to chứ không phải haven’t to


 • Question 2

  2. We are not sure………………..dolphins are more intelligent than rats.

  whether (liệu rằng). Chúng tôi không chắc liệu cá vọi có thông minh hơn chuột.


 • Question 3

  3. Do you know where………………..my glasses?

  Câu hỏi có từ đề hỏi (who, what, where…): Từ để hỏi + trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính
  Câu hỏi gián tiếp có từ để hỏi đặt giữa câu và không đảo trật tự từ: …từ để hỏi + chủ ngữ + động từ


 • Question 4

  4. You won’t tell anyone about the truth, ………………..?

  Tag question: câu hỏi đuôi
  Gồm 2 thành phần Statement, Tag có động từ ngược nhau: statement ở khẳng định thì tag ở phủ định và ngược lại
  you won’t – will you


 • Question 5

  5. I have no idea………………..the biggest office in the world is.

  Lựa chọn về nghĩa. Tôi không biết văn phòng lớn nhất trên thế giới nằm ở đâu


 • Question 6

  6. I’m not sure how many babies………………..every hour.

  every : dùng với thì hiện tại đơn, nghĩa bị động nên chia là are born


 • Question 7

  7. You can use a word processor, ………………..you?

  Tag question: câu hỏi đuôi
  Gồm 2 thành phần Statement, Tag có động từ ngược nhau: statement ở khẳng định thì tag ở phủ định và ngược lại
  you can – can’t you


 • Question 8

  8. I wonder how………………..to celebrate his birthday.

  sau chỗ trống đã có sẵn ”to” nên chỉ chọn A hoặc B, đây là câu trần thuật nên trợ động từ đặt sau chủ ngữ


 • Question 9

  9. I don’t know where her husband gets the money ………………..

  Chọn giới từ phụ thuộc ý nghĩa. Tôi không biết chồng cô ấy lấy tiền ở đâu


 • Question 10

  10.  Our train………………..at 7.00, doesn’t it?

  Tag question: câu hỏi đuôi
  Gồm 2 thành phần Statement, Tag có động từ ngược nhau: statement ở khẳng định thì tag ở phủ định và ngược lại. Đuôi doesn’t it ở hiện tại đơn


 • Bạn đạt được 0/ 10 Câu