Luyện thi chứng chỉ tiếng anh B1 – có hướng dẫn – Test 13

Test 13
 • Question 1

  Choose the best answer to complete the sentence.

  1. Sam and I will meet you at the restaurant tonight……………………….we can find a babysitter.

  Các lựa chọn là liên từ thì cần xem liên từ nối cụm từ hay mệnh đề, ý nghĩa của chúng.
  Ở đây lựa chọn về ý nghĩa


 • Question 2

  2. It looks like they’re going to succeed……………………….their present difficulties.

  Các lựa chọn là liên từ cần xem liên từ nối cụm từ hay mệnh đề, ý nghĩa của chúng. despite/ because of + cụm danh từ, even though + mệnh đề. Dựa vào ý nghĩa chọn despite (mặc dù)


 • Question 3

  3. Our success depends……………………….the project by December.

  Cấu trúc depend on + V-ing: Phụ thuộc vào


 • Question 4

  4. It was important that they……………………….before the curtain went up last night.

  Giả định cách, sau cấu trúc It is important / necessary / essential that … hoặc các động từ Ask , Demand , Insist , Require , Suggest , Propose that thì động từ để ở nguyên thể


 • Question 5

  5. ……………………….was flat was believed by most people in the fifteen century.

  Cụm That the Earth was flat làm chủ ngữ. Ở thế kỉ 15 hầu hết mọi người tin rằng trái đất phẳng/ Việc trái đất phẳng được hầu hết mọi người tin.


 • Question 6

  6. Janet is late today. I think she should………………………a bus instead of walking to school.

  should + V


 • Question 7

  7. Karen………………………in extra-curricular activities.

  Miêu tả thực tế nên chia ở hiện tại đơn. Trợ động từ + trạng từ + động từ chính; trạng từ đứng sau to be, trước động từ thường


 • Question 8

  8. I ………………………a project on pollution for the S.E.P right now.

  right now (ngay bây giờ) –> chia ở hiện tại tiếp diễn


 • Question 9

  9. Among the good students in my school, he is ……………………….

  So sánh hơn nhất
  (the) Short adj + -EST/ MOST + long adj


 • Question 10

  10. There ………………………a lot of live music shows on VTV3 lately.

  Lately = recently (gần đây) nên động từ chia ở hiện tại hoàn thành. Chia theo ngôi danh từ số nhiều shows


 • Bạn đạt được 0/ 10 Câu