Kiểm soát nội bộ thu, chi ngân sách tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Tăng cường kiểm soát nội bộ trong khu vực công là một khuyến nghị của Ngân hàng thế giới với Chính phủ Việt Nam trong Báo cáo “Việt Nam, đánh giá trách nhiệm tài chính quốc gia” năm 2001. Trong tiến trình này, kiểm toán nhà nước có một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự ra đời của chuẩn mực về kiểm soát nội bộ và tham gia quá trình đưa chuẩn mực này vào thực tiễn để từng bước cải thiện kiểm soát nội bộ trong khu vực công, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Nhà nước.

Kiểm soát nội bộ thu, chi ngân sách ở huyện Gia Bình là một vấn đề còn rất mới mẻ, kể cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Do vậy, trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả gặp nhiều khó khăn. Với sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn, cùng sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tác giả bám sát vào mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn thực hiện và đã đạt được một số kết quả cơ bản sau:

Một là, Luận văn đã hệ thống hoá lý luận về kiểm soát nội bộ nói chung, nhất là kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn của COSO; kiểm soát nội bộ thu, chi ngân sách tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ đem lại cho tổ chức các lợi ích như: giảm bớt nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động, bảo vệ tài sản, tiền bạc, thông tin…, đảm bảo tính chính xác của các số liệu, đảm bảo mọi thành viên tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình hoạt động của tổ chức cũng như các quy định của luật pháp, đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả, sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra… Trong khu vực công tại Việt Nam hiện nay, khái niệm kiểm soát nội bộ còn rất mới mẻ. Các nhà quản lý trong khu vực công thường dựa trên các quy định của pháp luật, kinh nghiệm cá nhân để hành xử hơn là một cái nhìn tổng quát và có hệ thống về công tác kiểm soát. Ngoài ra, việc thiếu một kỹ năng phân tích từ mục tiêu, rủi ro đến các hoạt động kiểm soát sẽ dẫn đến tổn hao nguồn lực vào những thủ tục kiểm soát không cần thiết trong khi lại bỏ sót những rủi ro quan trọng. Việc xây dựng HTKSNB tại các cơ quan Nhà nước chưa được quan tâm đúng mức, thường chỉ tập trung vào các chỉ số kinh tế – tài chính và kết quả cuối cùng với thói quen tìm lỗi, đổ trách nhiệm chứ ít chú trọng kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của tổ chức, lấy ngăn chặn, phòng ngừa là chính. Đây là một trong các điểm yếu mà các cơ quan Nhà nước cần khắc phục để nâng cao sức cạnh tranh khi hội nhập nền kinh tế toàn cầu.

Hai là, Luận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng về công tác kiểm soát nội bộ thu, chi ngân sách tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua.

Hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước ở các cơ quan hành chính công nói chung còn nhiều điểm yếu, chưa được kiểm soát một cách có hiệu quả để ngăn ngừa các rủi ro. Hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cũng nằm chung trong tình trạng trên.

Ba là, Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, tác giả đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác kiểm soát nội bộ thu, chi ngân sách nhằm góp phần nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ và tăng tính hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

Luận văn đã mạnh dạn kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp (Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước…) quan tâm, nghiên cứu, ban hành bộ tiêu chuẩn về kiểm soát nội bộ trong các hoạt động của cơ quan Nhà nước nói chung, trong đó có bộ tiêu chuẩn về kiểm soát nội bộ thu, chi ngân sách cho từng cấp chính quyền (trung ương, tỉnh, huyện, xã); kết hợp tốt giữa công tác hậu kiểm (hoạt động kiểm toán nhà nước như hiện nay) với công tác tiền kiểm (kiểm soát nội bộ phòng ngừa rủi ro), tránh để xảy ra các sai sót không đáng có trong hoạt động quản lý nhà nước từ cả các nguyên nhân khách quan và chủ quan, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động Nhà nước.

Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù Tác giả đã có nhiều cố gắng song luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong được sự đóng góp của các thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, các nhà khoa học, sự góp ý của người đọc ở nhiều góc độ khác nhau để luận văn được hoàn thiện và phong phú hơn, có giá trị về lý luận và thực tế cao hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Nguyễn Thị Lan Anh (2013), Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 2. Bộ Tài chính (2003), Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội.
 3. Bộ Tài chính (2003), Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP
 4. Chính Phủ (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN, Hà Nội.
 5. Cục thống kê Bắc Ninh (2012), Số liệu thống kê kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Ninh“.
 6. Cục Thống kê Bắc Ninh (2013), Niên giám thống kê năm 2012
 7. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 9. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
 10. Lương Tuấn Đức (2013), Quản lý Ngân sách Nhà nước huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
 11. Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (2010), Giáo trình quản lý kinh tế – Hệ cử nhân Chính trị, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
 12. Học viện Tài chính (2009), Giáo trình Quản lý Tài chính công, Nxb Tài chính, Hà Nội.
 13. Huyện ủy Gia Bình (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX.
 14. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Gia Bình (2009), Báo cáo quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009.
 15. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Gia Bình (2010), Báo cáo quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010.
 16. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Gia Bình (2011), Báo cáo quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011.
 17. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Gia Bình (2012), Báo cáo quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012.
 18. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Gia Bình (2013), Báo cáo quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013.
 19. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Gia Bình (2009), Báo cáo quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2009.
 20. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Gia Bình (2010), Báo cáo quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2010.
 21. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Gia Bình (2011), Báo cáo quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2011.
 22. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Gia Bình (2012), Báo cáo quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2012.
 23. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Gia Bình (2013), Báo cáo quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2013.
 24. Trần Thị Tài (2010), Tăng cường kiểm soát nội bộ thu, chi ngân sách tại trường Đại học Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Nẵng.
 25. Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định 1831/QĐ-TTg ngày 09/10/2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội.
 26. UBND huyện Gia Bình (2011), Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015.
 27. UBND huyện Gia Bình (2011), Báo cáo kết quả công tác năm 2011.
 28. UBND huyện Gia Bình (2012), Báo cáo kết quả công tác năm 2012.
 29. UBND huyện Gia Bình (2013), Báo cáo kết quả công tác năm 2013.

Các website:

 1. http://afc.edu.vn/
 2. http://www.bacninh.gov.vn
 3. http://www.chinhphu.vn
 4. http://dangcongsan.vn/cpv/
 5. http://fmit.vn/
 6. http://hiephoiketoan.vn
 7. http://hoiketoan-tp.org.vn
 8. http://www.iso-vn.com
 9. http://www.kiemtoannn.gov.vn/
 10. http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn
 11. http://www.vacpa.org.vn

Tải về luận văn tại đây: http://shink.me/M9HP0