I want to earn some money at the weekends, so I’m looking for a part-time job in a café or a shop. Which do you think would be more fun? Write soon – I need your advice!

This is part of a letter you receive from an English friend.

I want to earn some money at the weekends, so I’m looking for a part-time job in a café or a shop. Which do you think would be more fun? Write soon – I need your advice!

Now write a letter to this penfriend in the space below. You should write about 100 words

Bài viết mẫu

Dear Hazel,

I want to tell you something. If you want fun, you have to look for a job in a café because in cafes there are always a lot of young people and sometimes they are looking for new friends and you can meet new people every weekend. This is my advice. I think that if you get a job in a café, you will be very happy. Another good thing about working in a café is the money. You will earn more money in a café than in a shop.

I hope you are fine and I am sure  you will make the best decision and you will do very well.

I love you,

Mayra


Hazel thân mến,

Mình muốn nói với bạn điều này. Nếu bạn muốn vui vẻ, bạn phải tìm được một công việc ở quán cafe vì những quán cafe có rất nhiều các bạn trẻ và đôi khi họ đang mong chờ những người bạn mới và bạn còn có thể gặp bạn mới vào mỗi cuối tuần. Đây chỉ là lời góp ý của mình thôi. Mình nghĩ rằng nếu bạn có 1 công việc ở 1 quán cafe, bạn sẽ rất vui. 1 điều lợi nữa khi bạn đi làm ở quán cafe là vấn đề thu nhập. Khi làm ở quán cà phê, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi bán hàng.

Mình hy vọng bạn vẫn khỏe và mình chắc là bạn sẽ lựa chọn sáng suốt và làm tốt mọi việc thôi.

Yêu bạn,