Hoạt động cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đối với nông hộ ở tỉnh Quảng Bình

Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động cho vay cũng như vai trò của phát triển kinh tế nông hộ đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội nói chung và nhìn nhận thực tiễn tại địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng, tác giả đã xây dựng nội dung đề tài “HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG HỘ TỈNH QUẢNG BÌNH” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ với kết cấu  bốn chương chính.

Thông qua chương 1, đề tài đã tổng hợp và hệ thống hóa lại các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, các vấn đề lý thuyết, cơ sở lý luận về hộ, nông hộ và kinh tế nông hộ, vai trò của kinh tế nông hộ. Ngoài ra, chương 1 cũng khai thác nội dung, hình thức cho vay của các ngân hàng tới nông hộ và tác động của nó đối với sự phát triển kinh tế hộ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, các kinh nghiệm trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đến nông hộ của một số địa phương trong nước, cụ thể tại Điện Biên và Hải Dương cũng đã được làm rõ.

Chương 2 của đề tài đã tập trung khai thác, hệ thống hóa các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn, bao gồm: Phương pháp thu thập, xử lý dữ liệu sơ cấp, thứ cấp, phương pháp chọn mẫu phỏng vấn, nguồn tài liệu và địa điểm, thời gian thực hiện nghiên cứu.

Dựa vào các phương pháp đã được mô tả ở chương 2 và các vấn đề cơ sở lý luận đã được hệ thống hóa ở chương 1, tác giả tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế nông hộ tại Agribank Quảng Bình giai đoạn 2010-2013 trong chương 3 của đề tài. Theo đó, Agribank Quảng Bình cần xây dựng các nhóm giải pháp để khắc phục những hạn chế về hình thức cho vay, công tác tuyên truyền, mức độ hỗ trợ từ sản phẩm, nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự.

Từ các nội dung đã được rút ra khi phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế nông hộ tại Agribank Quảng Bình giai đoạn 2010-2013, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với phát triển kinh tế nông hộ trong chương 4 của luận văn. Các giải pháp cụ thể được đề xuất như sau:

– Đa dạng hóa các hình thức cho vay đối với kinh tế nông hộ

– Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện bộ máy tổ chức

– Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

– Hoàn thiện quy trình cho vay

– Giải pháp hỗ trợ.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

 1. Vũ Tuấn Anh và  Trần Thị Vân Anh, 1997. Kinh tế hộ lịch sử và triển vọng phát triển. Hà Nội : Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
 2. Chính phủ, 2000. Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ban hành ngày 02/02/2000 về kinh tế trang trại.
 3. Tạ Quang Đạo, 2014. AgriBank Điện Biên: Đồng hành cùng nông dân. Báo Kinh tế Nông thôn điện tử đăng ngày 25/07/2014.
 4. Hoàng Thị Hiệp, 2012. Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại phường Túc Duyên – thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trường Đại học Nông Lâm tỉnh Thái Nguyên.
 5. Dương Quang Huy, 2012. Đánh giá hiệu quả và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại phường Tích Lương – Tỉnh Thái Nguyên. Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm tỉnh Thái Nguyên.
 6. Ngô Việt Hương, 2013. Cần tăng cường vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 17/2013.
 7. Trần Ái Kiết. Vai trò của hoạt động tín dụng. Trường Đại học Cần Thơ.
 8. Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hải Dương, 2014. Agribank Hải Dương tích cực đầu tư cho tam nông. Thời báo Ngân hàng, tháng 08/2014.
 9. Nguyễn Thị Kim Nhung, 2002. Giải pháp mở rộng tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam góp phần phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Hồng. Luận án tiến sĩ. Đại học Kinh tế Quốc Dân.
 10. Nguyễn Minh Phong, 2010. Báo cáo khoa học  “Thực tiễn phát triển tín dụng nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam”. Viện nghiên cứu phát triển KT – XH Hà Nội.
 11. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình, 2008. Tài liệu tập huấn “Phát triển kinh tế hộ gia đình”, Dự án Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên miền Trung (SMNR-CV), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình.
 12. Đoàn Văn Thắng, 2003. “Giải pháp hoàn thiện hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn”. Luận án tiến sĩ. Đại học Kinh tế Quốc Dân.
 13. Lê Trọng, 2000. Phát triển và quản lý nông hộ trong kinh tế thị trường. Hà Nội : Nhà xuất bản Nông nghiệp.
 14. Trụ sở chính Agribank, 2014. Agribank: Đi đầu thực hiện tín dụng chính sách giàu tính nhân văn. Báo Dân Trí đăng ngày 01/08/2014.
 15. Nguyễn Ngọc Tuấn, 2013. Nghiên cứu giải pháp tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông đối với hộ sản xuất cà phê. Luận án tiến sĩ. Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
 16. UBND tỉnh Quảng Bình, 2010. Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
 17. UBND tỉnh Quảng Bình, 2014. Kế hoạch hành động về Phát triển bền vững tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 – 2015.
 18. Ủy ban dân tộc, 2007. Chuyên đê số 5 – Phát triển kinh tế hộ gia đình. (Theo Quyết định số 04/2007/QÐ-UBDT ngày 19/7/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Ủy Ban Dân Tộc)

Tiếng Anh

 1. Muhammad Akram Khan, 1994. Rural development through Islamic Banks. Nhà xuất bản The Islamic Foundation/kube.
 2. Rashid Solagberu Adisa, 2012. Rural Development – Contemporary Issues and Practices. Nhà xuất bản InTech, Chapters.
 3. Sawalia Bihari Verma, 1997. Role of commercial banks in rural development. Nhà xuất bản Mohit Publications.

Tasi Kaye, 2006. Role of Regional Rural Banks in Economic Development.

Tải luận văn tại đây http://123link.pw/9RXCw